Log In
Register

Firepower

Band
TypeAlbum (Studio full-length)
Released
GenresHeavy Metal
LabelsEpic Records
FormatCD, Digital, Vinyl, Cassette
Length58:13
Ranked#1 for 2018 , #114 all-time
Reviews :  5
Comments :  76
Total votes :  81
Rating :  90.6 / 100
Have :  48
Want : 1
Added by level 11 키위쥬스
Last modified by level 21 Eagles
Share on Facebook
Share on Twitter
   
Judas Priest - Firepower CD Photo by melodicJudas Priest - Firepower CD Photo by ggerubumJudas Priest - Firepower CD Photo by melodicJudas Priest - Firepower CD Photo by Evil DeadJudas Priest - Firepower CD Photo by MASTODON74Judas Priest - Firepower CD Photo by apocalypse
Firepower Information

Track listing (Songs)

titleratingvotesvideo
1.3:2796.444
Audio Audio
2.3:2995.840
Lyric Video Music Video
3.4:2394.633
Audio
4.4:2392.334
Audio Lyric Video
5.3:3392.332
Audio
6.4:0090.432
Audio
7.1:069231
Audio
8.5:2395.238
Audio Audio
9.4:3488.829
Audio
10.4:2490.431
Music Video
11.5:3496.333
Audio
12.2:5490.830
Music Video Audio
13.5:0986.728
Audio
14.5:5192.930
Audio

Line-up (members)

Production staff / artist

  • Tom Allom : Producer
  • Andy Sneap : Producer, Mixing, Mastering Engineer
  • Mike Exeter : Engineer
  • Claudio Bergamin : Cover Art
  • Mark Wilkinson : Design, Artwork
Recorded : March–June 2017

Mixed and Mastered at Backstage Recording Studios - Derbyshire, UK
Recorded in Worcestershire, UK

Firepower Reviews

 (5)
Reviewer :  level 2   95/100
Date : 
Metal음악이 다른 대중음악 장르와 차별화되는 점 중에 하나가 바로 세월이 지나도 꺾이지 않는다는 것이다.

힙합 최고의 크루인 Wu-Tang Clan을 한번 보자. 전성기 때 그들은 마이크 하나만 부여잡아도 모든 관중들을 휘어잡을 만큼 대단한 포스가 있었던 분들이었다. 그러나 최근의 퍼포먼스를 보면 가사는 절고 소리만 고래고래 칠 뿐이더라. 날이 갈면 갈수록 음악도 구려지고...

그러나 우리 메탈갓은 다르시다. 이 앨범이 그걸 말해주고 있다.
1 like
Reviewer :  level 21   95/100
Date : 
zatiaľ posledné radové album "Firepower" od Heavy Metal -ovej legendy Judas Priest, potvrdilo ich silnú formu a taktiež aj fakt, že odchod jedného zo zakladajúcich členov kapely K. K. Downing -a kapele neublížil. Vsadenie na mladého gitaristu Richie Faulkner -a sa vyplatilo a vhodne doplnil spoluprácu s osvedčeným lídrom Glenn Tipton -om, čím vytvorili úderné gitarové duo, ktoré umne strieda riffy, vyhrávky a sólovanie.
Ďalšou silnou stránkou nového albumu je prerfektný metalový zvuk: silný, čitateľný, s výborným rozložením pomerov všetkých nástrojov. Žiadna mäkotina a to je to hlavné. Rob Halford napriek svojmu vek má stále silný hlas (aspoň na albume, naživo som ich posledné roky nevidel) a potvrdzuje svoje popredné postavenie medzi top heavy metalovými spevákmi. Scott Travis, keď dostane priestor je záruka kreatívnych a našľapaných bicích a Ian Hill pekne zhutňuje muziku. Hudba J.P. stála vždy na kvalitných gitarách, silných bicích a kvalitnom speve a hutnej basgitare. Ak bol zvuk plochý / mäkký alebo riffov bolo málo, aj album bolo slabšie. Naopak, keď zvuk bol tvrdý, gitary hrali prim a boli kreatívne a bicie s basou tvrdili hudbu, aj výsledok bol podarený. A to je aj zatiaľ posledné album. Dobrá práca "straci". Naozaj rešpekt k ich veku a k hudbe, akú vytvorili.
4 likes
Judas Priest - Firepower CD Photo by Megametal
Reviewer :  level 9   100/100
Date : 
Album of the day #442. Judas Priest - Firepower. Debuting at No. 5 on the Billboard 200 chart, making it the band's highest-charting album in the US. Really? #5 is the best they ever did? I think they made enough money to buy billboard, just saying! Music videos were made for "Lightning Strike", "Spectre" and "No Surrender". This is my most played album from 2018, #1 yea! 18 plays in just 20 months fastest rising on my playlist! This CD rocks! Rob Halford is back screaming for vengance! Glenn Tipton still smokes! Won the 2019 Metal Storm Awards Biggest Surprise, Won 2019 Planet Rock Awards Best British Album, Rolling Stone 3rd Best Metal Album of 2018, Loudwire the 3rd Best Metal Albums of 2018.
4 likes
Reviewer :  level 17   90/100
Date : 
주다스 프리스트의 18번째 앨범이다.
2005년 15집 Angel of retribution 이 나올때만 해도 신선하기는 했지만 어딘가 은퇴를 앞둔 분들의 마지막 힘을 모아 만든 앨범이라고 생각하며 짠하게 생각했는데 ... 그렇게 13년이 지나고서도 또 음반이 나왔고.. 놀랍게도 그 음반은 더욱더 젊고 강렬하고 날카롭고 파워풀해져서 돌아왔다. 어떻게 이럴수가 있지..
이 전작을 들어보지 못해 더욱더 큰 충격으로 다가온것일수도 있지만 정말 즐겁게 충격적이다.
그냥 70,80 한때 유명했던 밴드가 나이들어서도 끝까지 음반을 만들며 적당히 메탈 신을 이어가는구나로 생각이 들지 않는다. 다른 올해 음반들과 객관적으로 비교해보아도, 주다스 프리스트의 전작들과 비교해보아도 부족함이 없다.
물론 작곡측면이나 멜로디측면에서의 완벽성으로 따지자면 조금씩 부족한 점이야 있겠다만 사소한것은 다 제끼고 기타리프만 생각하며 들어도 소름이 끼친다.
이렇게 변함없이 훌륭한 음악을 들려주는 이들에게 존경과 감사의 뜻을 표하지 않을수가 없다.
24 likes
Reviewer :  level 10   85/100
Date : 
양은 양만의 질이 있다 -나폴레옹 보나파르트
해당 명언은 군사학에 관한 말이지만, 음악의 커리어에 있어서도 양은 양만의 질이 있다. 50년에 달하는 기간동안 한 가지 음악을 해왔으면 그만큼 그 음악에는 통달했을 터이다. 놀라운 것은 50년동안 했음에도 불구하고 수구나 매너리즘과는 거리가 먼 모습을 보여준다는 것이다. 이번 앨범은 주다스 프리스트 특유의 정체성을 유지하면서도 그들이 가꾸어낸 후배장르인 파워 메탈의 모습또한 보여줌으로서 클래식과 모던 모두를 챙기고 있다. 믹싱 상태는 신예 밴드들과 비교해도 크게 밀리지 않으며 특히 놀라운것은 그 나이에도 여전히 힘을 잃지 않은 롭의 보컬이다. 뒤돌아보지 않는 직선적인 구성으로 킬링타임에 매우 적합한 앨범.
4 likes

Firepower Comments

 (76)
level 6   80/100
이만하면 주다스 프리스트에 기대하는 바는 충분히 뽑아낸 앨범이었다. 개인적으로 가장 맘에 들었던 곡인 Spectre는 2절 끝나고 브릿지 없이 바로 솔로로 뛰는 뮤직비디오 버전이 훨씬 낫다고 생각한다. 앨범버전은 오히려 불필요한 Night Crawler 자체 오마주 느낌.
level 12   90/100
믿고 사도 될 앨범이다. 음악자체는 랄프가 오디션에서 떨어지고 만든 primal fear가 생각나기도 한다. 롭 핼포드의 보컬은 라이브에서 전성기만큼은 아니지만 여전히 최선의 음역과 호흡을 조절해 생각보다 양호한 상태를 보여준다. 스튜디오 상이기는 하지만 여전히 롭 형님 안타깝다 이런 생각은 들지 않는다. 이 연세들 드시고 강력한 사운드를 보여준다. 굿
2 likes
level 9   90/100
very good album by Judas Priest. It is admirable that this legend can regularly release quality Heavy Metal albums even after such a long time on the scene.
2 likes
level 2   70/100
Very average for JP.
1 like
level 9   90/100
Gran disco de Heavy Metal del siglo XXI.
2 likes
level 11   90/100
이 앨범을 듣는다면 나이 40이니 뭐니, 하산을 하니마니하는 개똥철학을 필수있을까? 나이는 숫자에 불과하다라는 걸 정말 제대로 보여준 걸작
6 likes
level 9   95/100
요즘 자주 듣는 앨범. 주다스프리스트는 정말 존경한다. 진짜 위대한 밴드.
4 likes
level 6   100/100
본작을 볼때마다 생각나는 것은 이분들은 자신들의 위상을 절대 허투루 쓸 생각하지 않는구나 밖에 떠오르지 않는다. 나이 70이 넘어서도 이런 명작을 만들어내는 걸 보면 본인들이 하는 음악에 대한 열정이 어마어마한것 같다. 진심으로 존경스럽다.
2 likes
level 7   100/100
무슨 말이 필요한가 최고다. 이번 생일 선물로 친구가 사준 앨범.
5 likes
level 11   95/100
음악과 나이는 별개다. 화끈하고 놀랄만한 사운드는 경의롭기까지하다.
9 likes
Judas Priest - Firepower CD Photo by apocalypse
level 13   90/100
Judas priest란 영광의 이름을 차치하고서라도 내용물이 너무 좋다. 오래오래 앨범을 내주시면 좋겠다.
6 likes
level 11   100/100
이 할배들은 나이를 어디로 먹을까요?
6 likes
level 10   90/100
수 년간의 경험이 집대성된 마스터피스. 모든 멤버들에게 경의를 표할 수 밖에 없는 앨범. Judas Priest의 커리어상 이 앨범이 최고가 아닐까 생각한다. Painkiller보다 훨씬 낫다(British Steel은 제가 준 평점이 말해주고 있기 때문에 명반으로 취급하지 않겠습니다) 매너리즘에 빠진 밴드들이라면 한 번쯤 들어보고 성찰을 해야할 밀레니엄 바이블.
6 likes
level 8   90/100
60대 후반 노인네들이 50년 짬밥으로 만든 초강력 헤비메탈! 이제 노익장 메탈을 헤비메탈의 한 쟝르로 추가해야 할 때가 되었다.
4 likes
level 13   80/100
80년대초, Screaming for Vengeance를 시작으로 차근차근 만들어낸 금속 사운드가 Defenders of the Faith와 Ram It Down을 거치고, 마침내 Painkiller로 완성되어, 메탈갓의 왕좌에 앉을수 있었던 주다스프리스트. 하지만 이후 풍파를 겪으며 메탈갓답지않은 작품만 낼 뿐이었습니다. 본작은 다시, 그 왕좌에 올랐던 영광의 시절에 가까운 음악을 들려줍니다. 노익장 헤비메탈입니다.
7 likes
level 8   85/100
밴드 활동만 내 나이의 두배 가까이 하신 Metal God의 최신작. 전체적으로 비장함이 흘러넘치는 멜로디가 일품이다. Rob Halford의 주무기가 금속성의 고음만이 아니었음을 여실히 보여준다.
7 likes
level 6   100/100
본인이 처음으로 산 헤비 메탈 앨범으로 모든 트랙이 JUDAS TRACK이라고 확신할정도에 나이 먹은게 믿기지 않을정도로 회춘한걸 너무나 잘 보여준 최고의 밴드의 갓띵반중의 갓띵반이다. 특히 8번 트랙은 페허가 되어버린 메탈계에서 우린 떠오를것이다란 다짐을 제대로 보여줘서 참 감동적이기도 했다. 2달전쯤에 앨범 하나 더 만든다고 한거 들었는데 잘 되었으면
4 likes
Judas Priest - Firepower CD Photo by Chaoser
level 13   95/100
이,,런,,,써글,,,@@요즘,,절믄,,,너므,,쉐리,덜은,,진정헌,,매틀이,,뭔지를,,몰러,,,,고이얀,,카악,,~~~,퉤잇,,,?!!??
28 likes
level 4   80/100
무난하다..하지만 주다스 프리스트가 아직까지 활동하는 것 자체가 대단하다
2 likes
level 8   100/100
주다스 할배들이 산삼먹고 회춘해서 만든 앨범. 도저히 노장들이라고 느껴지지 않는다
5 likes
level 11   80/100
한곡 한곡 모두 빠짐없이 들을만한가 하면 잘 모르겠지만 이정도의 노장이 계속 사랑받을만한 음악을 들려주는 건 정말 놀랍다.
9 likes
level 21   95/100
1980년 4월, “British Steel” 앨범으로 본격적인 Heavy Metal 시대를 열어젖혔던 Judas Priest가 38년째에 해당하는 2018년에도 이 정도 수준의 음반을 선보일 수 있다는 것은 Metal Gods의 (폼은 일시적이나) 클래스는 영원함을 증명한다. 짜임새 있고 박진감 넘치는 기타 리프와 다이내믹하고 드라마틱한 솔로 라인이 밴드의 위용을 여과 없이 드러낸다.
10 likes
Judas Priest - Firepower CD Photo by Eagles
level 8   90/100
만수무강 하시오 영감님들
7 likes
level 10   95/100
정통 헤비메탈이란 무엇인가에 대한 해답을 '몸소' 보여주는 앨범. 주다스 프리스트 특유의 장점인 완급 조절이 특히 돋보인다. 악기와 보컬이 적절한 타이밍에 치고 들어왔다 빠지며 조화를 이루는 작법에서 역시 베테랑다운 포스가 느껴졌다. 굉장히 좋았다. 앨범을 듣는 내내 정말로 행복했다.
12 likes
level 15   95/100
어제 간지 그 자체 헬포드의 쇠톱가르는듯한 카랑카랑 목소리도 그대로였다 첫트랙부터 시작해 중간에 Guardians는 전율이 느껴질정도..
10 likes
Judas Priest - Firepower CD Photo by Singed
level 12   90/100
Halford is unstoppable 이 말이 제일 적절한 것 같다
7 likes
level 9   95/100
아 형님들 ㅠ 대단합니다.
9 likes
level 12   90/100
주다스 빠지게 된 계기
9 likes
level 21   90/100
멤버들의 연령은 둘째치고라도 음악 자체가 너무나도 고퀄이다. 내한 공연이 기다려진다.
7 likes
Judas Priest - Firepower CD Photo by Zyklus
level 3   95/100
2018년에 이 앨범을 듣다니 영광입니다
2 likes
1 2 3

Judas Priest Discography

AlbumTypeRelease dateRatingVotesReviews
Album77.4362
Album91.7504
Album86.1415
Album86.7433
Album87.1413
Live87.9214
Album86.21035
Album77.4304
Album91.8906
Album93.91166
Album81.7544
Live92.9615
Album89.7665
Album96.926217
Album82.3386
Live84.9183
Album80.6231
Live87.9151
Album84.8455
Album74.7556
Live60.8163
Album86.4396
EP-00
Live89.261
▶  FirepowerAlbum90.6815
Album-00
Info / Statistics
Artists : 45,435
Reviews : 9,967
Albums : 162,812
Lyrics : 216,036