Log In
Register

Firepower

Band
TypeAlbum (Studio full-length)
Released
GenresHeavy Metal
LabelsEpic Records
FormatCD, Digital, Vinyl (LP), Cassette
Length58:13
Ranked#1 for 2018 , #136 all-time
Reviews :  4
Comments :  74
Total votes :  78
Rating :  90.2 / 100
Have :  29
Want : 1
Submitted by level 10 키위쥬스
Last modified by level 21 Eagles
Share on Facebook
Share on Twitter
   
Judas Priest - Firepower CD Photo by apocalypseJudas Priest - Firepower CD Photo by MegametalJudas Priest - Firepower CD Photo by groooveJudas Priest - Firepower CD Photo by KahunaJudas Priest - Firepower CD Photo by ChaoserJudas Priest - Firepower CD Photo by 로큰롤프
Firepower Information

Track listing (Songs)

titleratingvotesvideo
1.3:2796.440
Audio Audio
2.3:2995.837
Lyric Video Music Video
3.4:2394.629
Audio
4.4:2393.330
Audio Lyric Video
5.3:3392.728
Audio
6.4:0091.328
Audio
7.1:0692.328
Audio
8.5:2395.235
Audio Audio
9.4:3489.825
Audio
10.4:2490.628
Music Video
11.5:3497.130
Audio
12.2:5491.426
Music Video Audio
13.5:0987.324
Audio
14.5:5193.527
Audio

Line-up (members)

Production staff / artist

  • Tom Allom : Producer
  • Andy Sneap : Producer, Mixing, Mastering Engineer
  • Mike Exeter : Engineer
  • Claudio Bergamin : Cover Art
  • Mark Wilkinson : Design, Artwork
Recorded : March–June 2017

Mixed and Mastered at Backstage Recording Studios - Derbyshire, UK
Recorded in Worcestershire, UK

Firepower Reviews

 (4)
Reviewer :  level 20   95/100
Date : 
zatiaľ posledné radové album "Firepower" od Heavy Metal -ovej legendy Judas Priest, potvrdilo ich silnú formu a taktiež aj fakt, že odchod jedného zo zakladajúcich členov kapely K. K. Downing -a kapele neublížil. Vsadenie na mladého gitaristu Richie Faulkner -a sa vyplatilo a vhodne doplnil spoluprácu s osvedčeným lídrom Glenn Tipton -om, čím vytvorili úderné gitarové duo, ktoré umne strieda riffy, vyhrávky a sólovanie.
Ďalšou silnou stránkou nového albumu je prerfektný metalový zvuk: silný, čitateľný, s výborným rozložením pomerov všetkých nástrojov. Žiadna mäkotina a to je to hlavné. Rob Halford napriek svojmu vek má stále silný hlas (aspoň na albume, naživo som ich posledné roky nevidel) a potvrdzuje svoje popredné postavenie medzi top heavy metalovými spevákmi. Scott Travis, keď dostane priestor je záruka kreatívnych a našľapaných bicích a Ian Hill pekne zhutňuje muziku. Hudba J.P. stála vždy na kvalitných gitarách, silných bicích a kvalitnom speve a hutnej basgitare. Ak bol zvuk plochý / mäkký alebo riffov bolo málo, aj album bolo slabšie. Naopak, keď zvuk bol tvrdý, gitary hrali prim a boli kreatívne a bicie s basou tvrdili hudbu, aj výsledok bol podarený. A to je aj zatiaľ posledné album. Dobrá práca "straci". Naozaj rešpekt k ich veku a k hudbe, akú vytvorili.
2 likes
Judas Priest - Firepower CD Photo by Megametal
Reviewer :  level 9   100/100
Date : 
Album of the day #442. Judas Priest - Firepower. Debuting at No. 5 on the Billboard 200 chart, making it the band's highest-charting album in the US. Really? #5 is the best they ever did? I think they made enough money to buy billboard, just saying! Music videos were made for "Lightning Strike", "Spectre" and "No Surrender". This is my most played album from 2018, #1 yea! 18 plays in just 20 months fastest rising on my playlist! This CD rocks! Rob Halford is back screaming for vengance! Glenn Tipton still smokes! Won the 2019 Metal Storm Awards Biggest Surprise, Won 2019 Planet Rock Awards Best British Album, Rolling Stone 3rd Best Metal Album of 2018, Loudwire the 3rd Best Metal Albums of 2018.
2 likes
Reviewer :  level 17   90/100
Date : 
주다스 프리스트의 18번째 앨범이다.
2005년 15집 Angel of retribution 이 나올때만 해도 신선하기는 했지만 어딘가 은퇴를 앞둔 분들의 마지막 힘을 모아 만든 앨범이라고 생각하며 짠하게 생각했는데 ... 그렇게 13년이 지나고서도 또 음반이 나왔고.. 놀랍게도 그 음반은 더욱더 젊고 강렬하고 날카롭고 파워풀해져서 돌아왔다. 어떻게 이럴수가 있지..
이 전작을 들어보지 못해 더욱더 큰 충격으로 다가온것일수도 있지만 정말 즐겁게 충격적이다.
그냥 70,80 한때 유명했던 밴드가 나이들어서도 끝까지 음반을 만들며 적당히 메탈 신을 이어가는구나로 생각이 들지 않는다. 다른 올해 음반들과 객관적으로 비교해보아도, 주다스 프리스트의 전작들과 비교해보아도 부족함이 없다.
물론 작곡측면이나 멜로디측면에서의 완벽성으로 따지자면 조금씩 부족한 점이야 있겠다만 사소한것은 다 제끼고 기타리프만 생각하며 들어도 소름이 끼친다.
이렇게 변함없이 훌륭한 음악을 들려주는 이들에게 존경과 감사의 뜻을 표하지 않을수가 없다.
21 likes
Reviewer :  level 8   85/100
Date : 
양은 양만의 질이 있다 -나폴레옹 보나파르트
해당 명언은 군사학에 관한 말이지만, 음악의 커리어에 있어서도 양은 양만의 질이 있다. 50년에 달하는 기간동안 한 가지 음악을 해왔으면 그만큼 그 음악에는 통달했을 터이다. 놀라운 것은 50년동안 했음에도 불구하고 수구나 매너리즘과는 거리가 먼 모습을 보여준다는 것이다. 이번 앨범은 주다스 프리스트 특유의 정체성을 유지하면서도 그들이 가꾸어낸 후배장르인 파워 메탈의 모습또한 보여줌으로서 클래식과 모던 모두를 챙기고 있다. 믹싱 상태는 신예 밴드들과 비교해도 크게 밀리지 않으며 특히 놀라운것은 그 나이에도 여전히 힘을 잃지 않은 롭의 보컬이다. 뒤돌아보지 않는 직선적인 구성으로 킬링타임에 매우 적합한 앨범.

Firepower Comments

 (74)
level 8   95/100
음악과 나이는 별개다. 화끈하고 놀랄만한 사운드는 경의롭기까지하다.
5 likes
Judas Priest - Firepower CD Photo by apocalypse
level 11   90/100
Judas priest란 영광의 이름을 차치하고서라도 내용물이 너무 좋다. 오래오래 앨범을 내주시면 좋겠다.
3 likes
level 9   100/100
이 할배들은 나이를 어디로 먹을까요?
3 likes
level 8   90/100
수 년간의 경험이 집대성된 마스터피스. 모든 멤버들에게 경의를 표할 수 밖에 없는 앨범. Judas Priest의 커리어상 이 앨범이 최고가 아닐까 생각한다. Painkiller보다 훨씬 낫다(British Steel은 제가 준 평점이 말해주고 있기 때문에 명반으로 취급하지 않겠습니다) 매너리즘에 빠진 밴드들이라면 한 번쯤 들어보고 성찰을 해야할 밀레니엄 바이블.
3 likes
level 6   90/100
60대 후반 노인네들이 50년 짬밥으로 만든 초강력 헤비메탈! 이제 노익장 메탈을 헤비메탈의 한 쟝르로 추가해야 할 때가 되었다.
1 like
level 11   80/100
80년대초, Screaming for Vengeance를 시작으로 차근차근 만들어낸 금속 사운드가 Defenders of the Faith와 Ram It Down을 거치고, 마침내 Painkiller로 완성되어, 메탈갓의 왕좌에 앉을수 있었던 주다스프리스트. 하지만 이후 풍파를 겪으며 메탈갓답지않은 작품만 낼 뿐이었습니다. 본작은 다시, 그 왕좌에 올랐던 영광의 시절에 가까운 음악을 들려줍니다. 노익장 헤비메탈입니다.
5 likes
level 7   85/100
밴드 활동만 내 나이의 두배 가까이 하신 Metal God의 최신작. 전체적으로 비장함이 흘러넘치는 멜로디가 일품이다. Rob Halford의 주무기가 금속성의 고음만이 아니었음을 여실히 보여준다.
5 likes
level 6   100/100
본인이 처음으로 산 헤비 메탈 앨범으로 모든 트랙이 JUDAS TRACK이라고 확신할정도에 나이 먹은게 믿기지 않을정도로 회춘한걸 너무나 잘 보여준 최고의 밴드의 갓띵반중의 갓띵반이다. 특히 8번 트랙은 페허가 되어버린 메탈계에서 우린 떠오를것이다란 다짐을 제대로 보여줘서 참 감동적이기도 했다. 2달전쯤에 앨범 하나 더 만든다고 한거 들었는데 잘 되었으면
2 likes
Judas Priest - Firepower CD Photo by Chaoser
level 6   100/100
메탈의 신의 완벽환 귀환, 전작들을 떠오르게하는, 데뷔한지 50년이나된 노장의 음악이라는게 믿겨지지 않을정도로 완벽한, 구작들과도 견줄수있는 대단한 엘범이다
3 likes
level 12   95/100
이,,런,,,써글,,,@@요즘,,절믄,,,너므,,쉐리,덜은,,진정헌,,매틀이,,뭔지를,,몰러,,,,고이얀,,카악,,~~~,퉤잇,,,?!!??
20 likes
level 4   80/100
무난하다..하지만 주다스 프리스트가 아직까지 활동하는 것 자체가 대단하다
level 7   100/100
주다스 할배들이 산삼먹고 회춘해서 만든 앨범. 도저히 노장들이라고 느껴지지 않는다
3 likes
level 11   80/100
한곡 한곡 모두 빠짐없이 들을만한가 하면 잘 모르겠지만 이정도의 노장이 계속 사랑받을만한 음악을 들려주는 건 정말 놀랍다.
8 likes
level 21   95/100
1980년 4월, “British Steel” 앨범으로 본격적인 Heavy Metal 시대를 열어젖혔던 Judas Priest가 38년째에 해당하는 2018년에도 이 정도 수준의 음반을 선보일 수 있다는 것은 Metal Gods의 (폼은 일시적이나) 클래스는 영원함을 증명한다. 짜임새 있고 박진감 넘치는 기타 리프와 다이내믹하고 드라마틱한 솔로 라인이 밴드의 위용을 여과 없이 드러낸다.
9 likes
Judas Priest - Firepower CD Photo by Eagles
level 7   90/100
만수무강 하시오 영감님들
5 likes
level 8   95/100
정통 헤비메탈이란 무엇인가에 대한 해답을 '몸소' 보여주는 앨범. 주다스 프리스트 특유의 장점인 완급 조절이 특히 돋보인다. 악기와 보컬이 적절한 타이밍에 치고 들어왔다 빠지며 조화를 이루는 작법에서 역시 베테랑다운 포스가 느껴졌다. 굉장히 좋았다. 앨범을 듣는 내내 정말로 행복했다.
11 likes
level 14   95/100
어제 간지 그 자체 헬포드의 쇠톱가르는듯한 카랑카랑 목소리도 그대로였다 첫트랙부터 시작해 중간에 Guardians는 전율이 느껴질정도..
8 likes
Judas Priest - Firepower CD Photo by Singed
level 11   90/100
Halford is unstoppable 이 말이 제일 적절한 것 같다
5 likes
level 9   95/100
아 형님들 ㅠ 대단합니다.
7 likes
level 11   90/100
주다스 빠지게 된 계기
7 likes
1 2 3 4

Judas Priest Discography

AlbumTypeRelease dateRatingVotesReviews
Album77.4382
Album91.1516
Album85435
Album86.3423
Album86.5403
Live87.1214
Album86.41115
Album77.1314
Album91.9935
Album93.81206
Album82.6564
Live93625
Album89.9695
Album9725317
Album82.9356
Live85183
Album77.9251
Live86.8151
Album84.3465
Album75576
Live61.7173
Album86.5396
EP-00
Live9051
▶  FirepowerAlbum90.2784
Info / Statistics
Artists : 39,806
Reviews : 9,572
Albums : 144,532
Lyrics : 193,972