Log In
Register

Legendary Tales

Band
TypeAlbum (Studio full-length)
Released
GenresPower Metal, Symphonic Metal
LabelsLimb Music
Length45:18
Ranked#13 for 1997 , #593 all-time
Reviews :  5
Comments :  43
Total votes :  48
Rating :  87.4 / 100
Have :  52
Want : 2
Submitted by level 21 Eagles
Last modified by level 21 Eagles
Share on Facebook
Share on Twitter
   
Rhapsody - Legendary Tales CD Photo by am55tRhapsody - Legendary Tales CD Photo by apocalypseRhapsody - Legendary Tales Vinyl Photo by melodicRhapsody - Legendary Tales CD Photo by The SentinelRhapsody - Legendary Tales Cassette Photo by OUTLAWRhapsody - Legendary Tales Cassette Photo by melodic
Legendary Tales Information

Track listing (Songs)

titleratingvotesvideo
1.1:1383.810
2.5:5791.314
3.6:0990.815
Audio
4.3:2383.512
5.5:3289.411
Audio
6.1:2083.110
7.4:5093.515
Audio
8.3:3185.611
9.5:3191.711
Audio
10.7:4987.211

Line-up (members)

Guest / additional musicians

 • Sascha Paeth : Bass, Mandolin, Acoustic Guitars
 • Robert Hunecke-Rizzo : Bass, Choirs
 • Thomas Rettke : Vocals
 • Cinzia Hunecke Rizzo : Vocals
 • Ricky Rizzo : Choirs
 • Miro : Choirs
 • Wolfgang Herbst : Choirs
 • Tatiana Bloch : Choirs
 • Anne Schnyder : Violin
 • Helia Davis : Violin
 • Oliver Kopf : Viola
 • Paul F. Boehnke : Cello
 • André Neygenfind : Contrabass
 • Manuel Staropoli : Baroque Recorder

Production staff / artist

 • Miro : Producer, Engineer
 • Sascha Paeth : Producer, Engineer
 • R. Limb Schnoor : Executive Producer
 • Eric Philippe : Logo, Cover Art
 • Karsten Koch : Photography
The first chapter of the "Emerald Sword" saga.

Choir Of Immortals:
Thomas Rettke, Robert Hunecke, Miro, Wofgang Herbst, Rick Rizzo, Fabio Lione, Luca Turilli, Alex Staropoli, Cinzia Rizzo, Tatiana Bloch

The special edition was released in 2000, to coincide with the European tour. It was never commercially released in the stores, but was sold exclusively at the concerts and through the fanc ... See More

Legendary Tales Lists

 (1)

Legendary Tales Reviews

 (5)
Reviewer :  level 20   100/100
Date : 
Keď som prvý krát počul Rhapsody a dané debutové album, vedel som, že kapela (ak bude pokračovať v nastolenej kvalite) sa na metalovej scéne presadí a zaradí sa medzi lídrov. Štýlovo: Symfonický Heavy/Power/Speed Metal, doplnený o rôzne akustické a folkové pasáže, s kvalitným spevom, silnými a originálnymi nápadmi. Album začína bombastickým introm, ktoré plynule prechádza do výbornej piesne "Warrior of Ice" za melodického výkriku Lione-ho, striedania gitarových riffov a melodických vyhrávok a kvalitného sólovania. Bicie sú tiež originálne s častým využitím dvojkopákov. Vtrdšie metalové kúsky sú stále dopĺňané symfoniskými pasážami a následne striedané folkovými/oddychovými odbočkami. Fabio Lione ma neskutočne silný, pritom melodický spev - pán spevák. Jeden z najlepších debutov, doteraz mám z neho pri počúvaní výborný pocit.
2 likes
Rhapsody - Legendary Tales CD Photo by Megametal
Reviewer :  level 17   90/100
Date : 
헬로윈으로부터 파워 메탈이 창시되고 약 10년이 되기전 유럽 각지에서
파워메탈 2세대로 불리우며 랩소디, 나이트위시, 소나타 아크티카 등등 여러 밴드가 나타난다.
그중에서도 유독 눈에띄는 그룹이 바로 랩소디로서 2세대 파워메탈 밴드들의 특징인
키보드의 도입중에서도 과감한 오케스트레이션 시도 및 그 전문성으로 한가지 장르로
따지기에는 너무나 화려한 사운드를 구사한다.
엘가로드 연대기 4부작중 시작부분에 해당되는 요 앨범은 이미 4부작을 다 구상하고나서
만들었는지 그 완성도가 무척 뛰어나다.
파비오 리오네의 오페라틱한 보컬과 알렉스 스타로폴리의 사운드구성은 앞으로
랩소디의 향후 미래가 밝다는것을 증명해보인다.

Ira Tenax, Warrior of Ice, Rage Of The Winter, Flames Of Revenge, Land Of Immortals
Lord Of The Thunder, Legendary Tales 등 쓰고보니 중간중간 느린거 빼곤 전부다 --;
가장 랩소디 스러운 멋쥔 앨범.
2 likes
Reviewer :  level 20   80/100
Date : 
랩소디는 정말 놀라운 밴드다. 이들의 데뷔작은 선배들의 유산을 완벽하게 이어받아서 멋지게 새로운 조류를 만들어 냈다는 데에 그 가치가 있다. 잉베이 맘스틴, 스트라토바리우스의 클래시컬함, 블라인드 가디언의 중세미, 심포니 엑스의 프로그레시브함과 테크닉 등 랩소디는 선배들의 가장 훌륭한 부분만 조합해 완벽한 형식미를 이미 1집에서 만들어 냈다. 거기에 70년대 폭증했던 이탈리아 프로그레시브 록에서 예술성까지 이어받아 유럽메탈신에 새로운 바람을 불게 했다.

곡들은 뭐라 말할 수 없을 정도로 훌륭하다. 그 어떠한 밴드들보다도 긴장감 넘치면서도 안정된 사운드를 구사하고 있다. 이정도의 사운드는 아마도 블라인드 가디언 정도만이 보여줄 수 있지 않나 싶다. 클래시컬한 현악기와 챔발로의 협연이 멋진 Warrior Of Ice, 중반부의 연주가 일품인 Rage Of The Winter, 멜로딕 파워메탈넘버 Land Of Immortals등 이 앨범에는 신인에 걸맞지 않은 중후한 무게감을 느끼게 하는 곡들로 도배되어 있다.

랩소디의 데뷔앨범이 놀라운 사실은 이 앨범이 그들의 작품들 중에서 아주 뛰어난 축이 아니라는 것이다. 이들은 계속해서 더 훌륭한 앨범을 만들어 냈다. 단지 이 앨범은 그들의 음악적 완성도를 위해서 길을 닦아 놓았을
... See More
3 likes
Reviewer :  level 14   90/100
Date : 
에픽의 위대한 시작으로 불리는 Rhapsody의 첫걸음이다. 소포모어작을 비롯한 후기작들이 줄줄이 미친듯한 완성도와 독창성, 세련된 멜로디 및 밸런스로 팬들의 귀를 즐겁게 해주었는데, 상대적으로 데뷔앨범이 빛을 제대로 보지 못하는 것이 아닌가 하는 생각이 들기도 한다. 라이브에서도 쉽게 연주되지 않아 쉽게 접하기도 어려운 것이 사실이었다. 그러나 위대한 앨가로드 연대기의 시발점을 그려내고 있는 역사적인 이 앨범이 멜로디나 멤버들의 연주력 면에서는 절정급의 기량을 보여준다는 사실. 웅장한 오프닝을 지나 Warrior of Ice에서, Flames of Revenge에서 최근에는 볼 수 없는 젊은 Fabio Lione의 환상적인 가창력이 폭발하고 있다. 또한 Symphonic의 요소가 후기작에 비하면 미미한 수준이라 보다 멜로딕파워메틀에 충실한 모습이 보인다. The Great March of Mighty Warriors.
2 likes
1 2

Legendary Tales Comments

 (43)
level 9   90/100
에픽메탈의 서막을 연 앨범 웅장한 합창 코러스로 포문을 열고 드라마틱하고 스케일이 큰 음악은 큰감동으로 다가온다.
3 likes
Rhapsody - Legendary Tales CD Photo by am55t
level 3   100/100
Masterpiece. My favourite Rhapsody album of all time ;]
2 likes
level   95/100
From the scenic valleys of Italy, the influential neoclassical metal group created one of my favorite debut albums, a great opener to the Emerald Sword Saga. Personal Tracks: Warrior of Ice, Rage of the Winter, Flames of Revenge, Virgin Skies, Lord of the Thunder, and Legendary Tales [Honorable Mentions: Land of Immortals and Echoes of Tragedy]
5 likes
level 11   90/100
그 위대한 엘가로드 연대기의 첫 페이지. 밴드의 창조주이자 사운드의 핵인 루카 투릴리는 본작 포함 이후 9편의 작품들에 걸쳐, 이 방대한 판타지 시네마의 대서사를 써내려갑니다. 파워메탈을 베이스로 하고 심포닉과 네오클래시컬의 접목. 장르에 대한 이해를 루카 투릴리 보다 완벽하게 해낸 사람은 없다고 생각합니다. 고급스러움이 흘러넘치는 명품입니다.
4 likes
level 12   90/100
Rhapsody는 첫 앨범부터 이미 완성된 사운드를 들려준다. 데뷔작의 풋풋함이나 완급 조절의 실패는 느껴지지 않는다. Warriorof Ice, Rage of the Winter 등 지금 들어도 어색하지 않은 곡들이 수록돼 있으며, 무엇보다 시대를 초월한 명곡 Land of Immortals가 있는 것만으로도 충분히 높은 점수를 줄 수 있는 앨범이다. 엘가로드 연대기의 서막에 어울리는 앨범.
8 likes
Rhapsody - Legendary Tales CD Photo by BlueZebra
level 11   90/100
장차 심포닉 파워 메탈을 선도하려 나타난 이들의 야심찬 데뷔작. 기타 사운드가 다듬어지지 않은 느낌이 나지만 특유의 중세적인 분위기에서 웅장함과 화려함이 부티나게 묻어나오는 훌륭한 데뷔작입니다.
6 likes
Rhapsody - Legendary Tales CD Photo by SamSinGi
level 15   90/100
웅장함과 예리하고 스피디한 기타, 키보드 플레이에 놀랐다 데뷔 앨범을 이정도로 잘만들면 어떡하나..? Rage Of The Winger가 제일 인상 깊었다
10 likes
Rhapsody - Legendary Tales CD Photo by 앤더스
level 11   80/100
나름 충격적이었던 데뷔작. 2집만큼 무르익진 않았지만 Land of Immortals은 지금들어도 좋다.
3 likes
Rhapsody - Legendary Tales CD Photo by MelodicHeaven
level 10   95/100
헬로윈, 스트라토바리우스, 감마레이, 블라인드 가디언등을 한창듣다가, 서울음반 북클릿보고 사서 첨 들었을때 충격은 아직도 잊혀지지가 않는듯. 초울트라 명반은 아니지만 그 전에 들었던 파워메탈과는 다른 심포닉하고 클래식컬한 음악은 정말 충격이었다. 2번곡 심포닉파워메탈을 알리는 웅장함은 지금 들어도 그때의 충격이 다시 생각나는듯. 95점!
3 likes
level 14   90/100
엘가로드 연대기의 시작. 이정도면 데뷔앨범치고 훌륭한편 아닌가
3 likes
Rhapsody - Legendary Tales CD Photo by RebelsNeverDie
level 18   90/100
80년대가 대중 음악의 르네상스 시대로 창조의 시대였다면 90년대는 접목과 응용의 시대이다. 거기에 걸맞는 음악적 시도를 가장 이상적으로 완성해낸 밴드가 드림 시어터, 익스트림,나이트 위시, 그리고 바로 랩소디이다. 90년대 최고의 밴드라고 봐도 전혀 손색이 없다.
3 likes
Rhapsody - Legendary Tales CD Photo by 로큰롤프
level 13   80/100
발매 당시 카세트 테잎으로 구매하여 그야말로 테잎이 늘어나게 들었었다. 당시 음악 잡지들에서 '할리우드 메탈' 이라는 용어로 소개하기도 했는데, 그만큼 당시로는 화려한 음악이었다. 역시 3번과 7번이 대표곡이 아닐가 싶다.
3 likes
Rhapsody - Legendary Tales Cassette Photo by OUTLAW
level 6   75/100
생각보단 와닿지 않은 앨범. 하지만 이 앨범은 고작 첫걸음에 불과하니, 그렇게 실망할 것도 없는 듯? 5, 7, 9 추천.
1 like
level   90/100
여느 밴드의 데뷔작보다 찬란하고 드라매틱하다..
1 like
level 5   65/100
7번트랙빼고 그닥이다
1 like
level 7   85/100
준수하게 시작한 거장의 데뷔작
1 like
level 9   75/100
웅장하고 깔끔한 맛은 있다지만, 역시 내 취향은 아닌 듯 싶다... 그리고 저 앨범 그림 풍도 마음에 안든다...
1 like
level 10   85/100
전설의 시작을 알리는 대뷔작...
1 like
level 8   85/100
고등학생 때 처음 들어봤는데 진짜 충격..
1 like
level 15   95/100
멜로디나 각 구성원의 연주능력을 떠나서 Epic한 곡 구성만으로 90점을 줄 만한 가치가 있는 앨범. 개인적으로는 마지막 트랙이 조금 아쉽다. 2,3,5,7,9 추천.
2 likes
1 2 3

Rhapsody Discography

AlbumTypeRelease dateRatingVotesReviews
▶  Legendary TalesAlbum87.4485
Album89.910914
Album90556
Album88374
Album93.8748
EP79.8132
Album86.7428
Live89.9171
Album80.8385
Album88.8596
EP84.5182
Album89504
Live83.361
Album77.4292
Live-00
Album91.9454
Album77.4231
Album83.6223
EP83.841
Album89.6142
Contributors to this album
Info / Statistics
Artists : 40,550
Reviews : 9,678
Albums : 146,626
Lyrics : 196,071