Log In
Register

Battalions of Fear

Band
TypeAlbum (Studio full-length)
Released
GenresSpeed Metal, Power Metal
LabelsNo Remorse Records
FormatCD, Digital, Vinyl, Cassette
Length39:24
Ranked#52 for 1988 , #3,404 all-time
Reviews :  3
Comments :  21
Total votes :  24
Rating :  82 / 100
Have :  21       Want : 2
Added by level 21 Eagles
Last modified by level 21 Eagles
Share on Facebook
Share on Twitter
   
Blind Guardian - Battalions of Fear CD Photo by 꽁우Blind Guardian - Battalions of Fear Cassette Photo by 꽁우Blind Guardian - Battalions of Fear Photo by EpicDoomLordBlind Guardian - Battalions of Fear CD Photo by groooveBlind Guardian - Battalions of Fear Cassette Photo by melodicBlind Guardian - Battalions of Fear CD Photo by melodic
Battalions of Fear Information

Track listing (Songs)

titleratingvotesvideo
1.7:3189.513
Audio
2.5:1285.513
Audio
3.1:4571.310
4.3:5075.611
5.3:3683.512
6.6:1878.911
7.6:098312
Audio
8.2:5379.410
Bonus track
9.2:10-0

Line-up (members)

  • Hansi Kursch : Vocals, Bass
  • Andre Olbrich : Guitars, Backing Vocals
  • Marcus Siepen : Guitars, Backing Vocals
  • Thomas Stauch : Drums
No Remorse Records label #NRR 1001

Recorded, mixed and mastered at Karo Studio, Munster, West Germany in October/November 1987.

Cover painting by van Waay Design.

The original vinyl version includes a photo collage insert and full lyrics that were not reproduced in the first CD pressing.

Virgin CD-release in 1991.
Century Media CD-release in 2004.

Original CD bonus track:
9. Ganda ... See More

Battalions of Fear Lists

 (1)

Battalions of Fear Reviews

 (3)
Reviewer :  level 2   90/100
Date : 
A great start for Blind Guardian in their metal journey. Well, this album is quite different from their later albums, where they went more in the European power metal direction. The album starts with the fan favorite track, "Majesty", which has a very interesting intro that you wouldn't guess the song will speed up later. The intro suddenly ends with a thunder sound effect, then the song starts along with Hansi's energetic scream. The whole album carries the same chaotic energy which I love so much. Just like every Blind Guardian album, this album also has insanely catchy choruses. To be honest, the tracks in the album sound very similar to each other, but who cares that if every track sounds good. Overall, this album is a speed metal masterpiece.
2 likes
Reviewer :  level 21   65/100
Date : 
Blind Guardian의 역사적인 데뷔앨범. 개인적으로 Melodic Power Metal 밴드들 중에서 이 밴드를 가장 좋아하지만, 이 앨범을 높이 평가하기는 힘들다. 전반적으로 이 앨범은 Helloween의 Walls of Jericho를 닮아있으나, 그보다 여러면에서 부족하다. 창의성이나 멜로디 부분이나 이 앨범은 초기 Helloween의 아류처럼 들린다. 이는 아마도 Blind Guardian 멤버들이 존경하는 Kai Hansen의 영향 때문일 것이다. Battalions of Fear가 나온 해에 마침 Helloween 멜로딕 파워 메틀을 정립하는데 크게 기여한 Keeper 시리즈의 후속작을 발표했다. 이제 갓 데뷔한 밴드의 앨범과 한창 전성기를 누리고 있는 밴드와 일방적으로 비교하는 것은 무리가 있을 수 있지만, 같은 해에 나온 Keeper와 비교하면 이 앨범은 정말 촌스럽게 들린다. 그래도 갓 데뷔한 신인이었지만 멜로디는 생각보다 잘 만들어서 시원한 맛은 난다. 특히 나중에 라이브에서도 곧잘 부르는 Majesty는 앨범의 백미라고 할 수 있겠다. 전체적으로 앨범에 실린 곡들을 높게 평가하지는 않지만 이 한 곡 때문에 나는 Battalions of Fear을 가끔 찾아 듣는다. 그러나 Blind Guardian을 아주 좋아하지 않는다면 밴드의 데뷔 앨범을 굳이 찾아 듣기를 권하지는 않겠다.
Reviewer :  level 11   75/100
Date : 
독일 유러피언 파워 메탈 신의 3대 강자라고 꼽을 수 있을 Blind guardian의 데뷔 앨범이다. 나머지 둘은? 역시 Helloween과 Gamma ray를 염두에 둔 표현이었다. 물론 독일에 유러피언 파워 메탈이라는 이름으로 포장될 수 있는 밴드가 어디 저 셋 뿐이겠냐만은-당장 떠오르는 것만도 Edguy와 Freedom call도 있고 말이다-, 이 셋은 아무래도 특별하다고밖엔 말할 수 없지 않을까. 최소한, Helloween이 열어 젖힌 유러피언 파워 메탈의 시대에 가장 먼저 Helloween이 탄 열차에 편승한 존재라고 할 수 있을 밴드들이 Gamma ray와 Blind guardian이니까. 물론 Gamma ray야 일전의 리뷰에서도 언급했듯이 본가 사장이 본가를 떠나 새로운 가게를 연 느낌이지만, Blind guardian은 역시 직접적인 관계는 없으니까.

하여간 앨범의 사운드 자체는 전반적으로 Helloween의 데뷔 앨범 [Walls of Jericho] 를 떠올리게 하는 면이 있다. [Walls of Jericho] 에 맨 처음으로 코멘트를 달 때 이런 뉘앙스의 코멘트를 달았던 걸로 기억한다-사실 정확히 말하면, 코멘트를 달았던 건지, 아니면 아예 평가를 하지 않았는지 잘 기억이 나질 않는데 (...) 그냥 그렇다고 넘어가자-. 아직은 설익은, 쓰래시의 느낌이 물씬 묻어나는 음악을 하고 있다고 말이다. Blind guardian의 이 앨범, [Battalions of fear] 역시 그런 느
... See More

Battalions of Fear Comments

 (21)
level 9   90/100
first album by Blind Guardian. Compared to later albums, it is more straightforward and slightly rougher.
2 likes
level 1   75/100
Not the best album, but still, contains some classics like Majesty.
2 likes
level 14   85/100
Battalions of Fear is a good release from the band Contains many interesting elements in this album
1 like
level 3   70/100
eher druchschnittliches Album bei dem das Potenzial der Band noch nicht abzusehen ist.
1 like
level 1   95/100
Excellent album. I prefer their thrashy side more. Every song is good to great and they are full of energy
5 likes
level 15   80/100
쓰레시의 맛이 느껴지는 초창기 헬로윈의 사운드와 매우 흡사한 앨범. 창법 마저 비슷하다.
1 like
level 2   75/100
Nice starting album from one of my favourite metal bands of all time. Still, it's not the sound that later would name them as on of the greatest metal bands.
5 likes
level 12   90/100
Underrated debut from Power Metal legends Blind Guardian is primarily Speed Metal with a healthy dose of Thrash riffs here and there. Great stuff, nice and aggressive but very melodic.
1 like
level 13   75/100
유럽 파워메탈의 한축을 담당한 블라인드가디언의 시작을 알리는 혈기왕성한 질주. 한지 퀴르시의 젊음의 생기 넘치는 보이스가 매력적입니다. 대체로 평범하고 무난하나, 두번째트랙 verse 에서의 멜로디감각과, 9번트랙에서의 드보르작 신세계교향곡 어프로치는 압권입니다. 헬로윈과 종종 비교되곤하는데 본작은 멜로디 보다는 힘과 에너지로 승부하려합니다.
2 likes
level 18   80/100
헬로윈 초창기 달리는 스피드메탈 형식에 이들 특유의 중세 냄새가 앨범을 도배한다. 연주들도 힘있고 패기있는 작곡들이다. majesty, run for the night, the martyr가 주목할만하다.
3 likes
Blind Guardian - Battalions of Fear CD Photo by 앤더스
level 13   90/100
거칠게 질주하는 가운데 유려한 멜로디도 갖추고 있는 명작. 훗날 정립되는 블라인드 가디언의 사운드와는 또 다른 매력으로 가득하다. Majesty, wizard’s Crown, Run for the Night, Battalions of Fear, Gandalf’s Rebirth 추천한다.
4 likes
level 11   80/100
데뷔앨범에서부터 비장미가 느껴지고 초기 저먼 파워씬의 한 축을 담당할것을 보여준다
level 5   80/100
Not the best start but it is a good album!
level 13   90/100
WOJ만큼은 아니지만 잘 만든 작품. WOJ와 비슷한 작품을 찾아다니는 사람들에게 추천할 만 하다.
level 16   75/100
1번트랙은 훌륭하지만, 블가만의 특성이 전혀 없고, 너무나 평범한 파워메탈을 보여줘서 지루하다.
level 6   90/100
헬로윈의 walls of jericho 같은 앨범을 하나 뽑으라면 당당히 이 앨범을 뽑을 것이다. 실제로도 헬로윈의 영향을 많이 받았다는데... 문제는 이거 외에는 아직까지 walls of jericho 느낌나는 앨범을 못 들어봤다.
level 21   95/100
kvalitný debut, pre ocenenie kvality, je dobré si ho napočúvať viac krát (okrem originálnej odporúčam aj remasterovanú verziu). Kvalitné nápady striedajúce rýchlosť, melódie a tvrdosť. Spev Hansi-ho je melodický, ale oproti neskorším albumom drsnejší a priamočiarejší. Štýl: európsky Speed/Power Metal
1 like
Blind Guardian - Battalions of Fear CD Photo by Megametal
Blind Guardian - Battalions of Fear CD Photo by Megametal
level 21   64/100
약간의 비장미가 느껴지는 힘찬 파워메탈. 시작부터 헬로윈과는 다른 음악적 방향성을 표출함.
Blind Guardian - Battalions of Fear CD Photo by Eagles
level 7   76/100
아직 촌스럽지만, 이 밴드의 비범함이 느껴진다...
level 8   84/100
첫트랙은 중독되게 잘 만들었다 나머지는 평범하면서도 다음을 기대하게 만든다
level 6   90/100
A~~~~~~~A~~~A~Majesty~~

Blind Guardian Discography

AlbumTypeRelease dateRatingVotesReviews
▶  Battalions of FearAlbum82243
Album83.1242
Album88.5324
Album90.3425
Live8851
Album91.8406
EP-00
Album92.2477
Album90.2305
Live87.492
Album85.6232
Album89.7394
Album85.9211
Live85.860
EP7010
Album78.3141
Live9010
EP-00
Album88.6131
Contributors to this album
Info / Statistics
Artists : 45,572
Reviews : 9,974
Albums : 163,235
Lyrics : 216,071