Log In
Register

Follow the Blind

Band
TypeAlbum (Studio full-length)
Released
GenresSpeed Metal, Power Metal
LabelsNo Remorse
Length43:11
Ranked#57 for 1989 , #2,884 all-time
Reviews :  2
Comments :  15
Total votes :  17
Rating :  83.5 / 100
Have :  13       Want : 2
Submitted by level 21 Eagles
Last modified by level 21 Eagles
Share on Facebook
Share on Twitter
   
Blind Guardian - Follow the Blind CD Photo by ween74Blind Guardian - Follow the Blind CD Photo by MegametalBlind Guardian - Follow the Blind CD Photo by MegametalBlind Guardian - Follow the Blind CD Photo by orionBlind Guardian - Follow the Blind Cassette Photo by 로큰롤프Blind Guardian - Follow the Blind CD Photo by 신길동옹
Follow the Blind Information

Track listing (Songs)

titleratingvotes
1.0:4176.34
2.5:28906
3.5:0086.34
4.7:1384.26
5.4:17865
6.5:59865
7.3:31825
8.4:5792.17
9.Barbara Ann (The Regents cover) / Long Tall Sally (Little Richard cover)1:43785

Line-up (members)

  • Hansi Kursch : Vocals & Bass
  • Andre Olbrich : Guitars
  • Marcus Siepen : Guitars
  • Thomas Stauch : Drums
  •  
  • Guest musicians:
  • Kai Hansen : Vocals on "Valhalla"
No Remorse Records label #NRR 1006

Recorded and mixed at Karo Studios, Munster, West Germany in January/February 1989.

Cover-painting by van Waay Design.

The original vinyl version includes a photo collage insert and full lyrics that were not reproduced in the first CD pressing.

At the very end of "Barbara Ann" the band plays a few seconds of "Long Tall Sally" (Little Richard cover).
... See More

Follow the Blind Reviews

 (2)
Reviewer :  level 20   75/100
Date : 
Blind Guardian하면 대번에 생각나는 것은 아마도 중세미일 것이다. 밴드가 자신들의 개성으로 삼은 중세미가 싹트기 시작한 것은 두 번째 작품 Follow the Blind부터이다. Battalions of Fear가 Blind Guardian 본인들이 우상으로 삼았던 Helloween의 Walls of Jericho에 대한 오마쥬처럼 들렸다면, 본작부터는 조금씩 자신들의 아이덴티티를 쌓으려는 노력을 기울이고 있음을 알 수 있다. 그러나 오늘날의 세련된 Melodic Power Metal에 길들여진 리스너라면 이 앨범에 익숙해지는데 상당한 시간이 걸릴 것으로 사료된다. 일단 사운드부터가 파워 메탈이라기보다는 스래쉬 메탈에 가까워 보인다. Blind Guardian의 젊은 패기를 원없이 느낄 수 있는 작품이긴 하지만 매끄럽지 못하게 느껴지는 부분도 없지않아 있다. 최근의 거친 가운데 세련미를 추구하는 Blind Guardian을 생각한다면 실망할 소지도 충분히 있다. 그래도 한곡한곡 뜯어보면 앨범은 상당히 좋은 곡들로 채워져 있다는 사실을 눈치챌 수 있다. Banish from Sanctuary이나 Follow the Blind, Valhalla는 밴드의 라이브 무대에서 자주 들을 수 있는 곡들로 밴드가 활동한지 얼마 되지 않았던 시기에도 상당한 작곡 능력을 가지고 있었다는 사실을 증명해주는 트랙들이다. Blind Guardian의 진가는 다음 작품부터 서서히 드러나기 ... See More
Reviewer :  level 7   86/100
Date : 
블라인드 가디언은 멜로딕스피드메탈을 거론할 때 절대 빼놓을 수 없는 밴드 중에 하나 일 것이다.

이들은 헬로윈의 깊은 영향을 받았음이 분명하다. 연주 방식이나 이들이 표출하는 정서등등은 분명 헬로윈스럽다. 그럼에도 불구하고 이들은 단순히 헬로윈의 아류로 취급해 버릴 수 없는 자신들만의 강한 개성 또한 가지고 있음을 이 앨범에서 확인 할 수 있을 것이다..

첫 곡 Banish From Sanctuary 은 정말 전형적인 헬로윈식 스피드메탈의 모습이다. 숨가쁘게 질주하며, 직선적인 연주진행과 케치한 멜로디가 살아있는 후렴부분에 잘 나타나있다. 하지만 다음에 연주되는 곡에서 좀 더 이들만의 개성이 잘 나타나기 시작한다. 헬로윈같이 클레식컬한 아름다움은 약하지만, 굉장히 힘있는 리프 진행과 중세시대 환타지를 연상시키게 하는 웅장함과 그런 웅장함을 더욱 잘 살리는 서사적인 악곡전개등이 그 예라고 할 수 있겠다. Follow The Blind 도 그런 에픽스러움이 잘 살아있는 대표적인 곡이고, 특히나 이들의 남성적이고 폐기 넘치는 모습은 Valhalla에서 보다 시원하게 표출이 되었다.

아직 확실하게 뭔가 폭발하진 않았지만 그래도 이들의 매력과 스피드메탈의 매력을 느낄 수 있는 수작이라고 할 수 있겠다.

Follow the Blind Comments

 (15)
level 5   80/100
첨 들었던 블가앨범... 우연히 아는 형이 테이프에 녹음해와서 들려줬던 노래가 valhalla 였는데 카이 한센의 목소리가 나와서 뭤도 모르던 시절엔 카이한센의 프로젝트 밴드인줄 알았다... 전체 앨범을 듣곤 생각보다 실망 했었는데 그래도 banish from sanctuary 와 valhalla는 자주 들었던 기억이 난다.
Blind Guardian - Follow the Blind CD Photo by ween74
level 14   85/100
전작에서 진일보하여 강렬한 블라인드 가디언식 사운드가 나타나기 시작한다. 이후 작품들이 화려하고 스케일이 거대해지면서, 원초적인 느낌으론 이 앨범이 최고이지 않을까 싶다.
2 likes
level 1   75/100
Not a great album, although it includes my favourite song of theirs: VALHALLA!
3 likes
level 9   85/100
Another great release in the same style as their debut. Nice Thrash touches on this Speed/Power release.
1 like
level 10   65/100
첨가물없는 생 날것의 파워메탈. 에픽함이나 멜로디는 전혀 강조되지 않으며, 다소 늘어지는 에너지의 분출이 아쉽습니다. 듣다보면 빨리 다음트랙으로 넘어갔으면 하는 마음이 드는 작품이었습니다. 중반부가 매우 지루하게 짜여진 구성도 그 이유 중 하나입니다. 사운드적으로는 헬로윈과는 아예 다른 노선의 파워 메탈을 달리고 있다는 것이 명백해졌습니다.
level 9   90/100
중간중간 튀어나오는 그들의 잠재력은 30년 가까이 지난 지금에도 어깨를 들썩이게 한다
level 5   90/100
Valhalla!!!
level 12   90/100
추천곡 : 2,4,7,8
level 14   80/100
데뷔앨범보다 멜로디, 곡 구성력 등이 한단계 업그레이드 된 모습을 보여준다. 중반부가 살짝 아쉽지만, 2번과 7,8번은 킬링트랙. 5번의 후반부 솔로와 7번 솔로는 최고다.
level 9   95/100
거친 초기 사운드. 고딩때 세운 상가 빽판 사러 갔다가, 상가에서 틀어 놓은 2번 곡에 오 이거 머죠 하고 바로 챙김.
level 20   95/100
opäť silné album kombinujúc tvrdosť, rýchlosť, melódie a kvalitné refrény. Hansi-ho spev je melodický no stále drsný, gitarové riffy a bicie výrazné + nápadité, čiastočne je slabšie počuteľná bass gitara, ale na kvalite albumu to neuberá. Štýl: Speed/Power Metal + čiastočne odbočky k Heavy/Thrash Metal-u
Blind Guardian - Follow the Blind CD Photo by Megametal
Blind Guardian - Follow the Blind CD Photo by Megametal
level   80/100
'상큼한' 초기 사운드의 매력을 발산하는 앨범입니다..Good!!!
level 7   72/100
별로 감흥은 안오지만, 초기 블.가다운 사운드
level 8   80/100
전작의 기대만큼은 아니지만 그래도 좋은 곡들이 있다 8번은 카이한센이 참여했다
level 6   90/100
9번 곡이 커버곡인줄은 몰랐었네요..ㅎㅎ

Blind Guardian Discography

AlbumTypeRelease dateRatingVotesReviews
Album82.4213
▶  Follow the BlindAlbum83.5172
EP-00
Album85.8224
Album89.1334
Live87.541
Album90.5315
EP-00
Album92.8346
Album90.4225
Live87.882
Album85.8202
Album89.6344
Album86.4161
Live86.730
Live7010
Album75.6101
Live-00
Contributors to this album
Info / Statistics
Artists : 39,111
Reviews : 9,316
Albums : 141,151
Lyrics : 188,703