Log In
Register

Human. :||: Nature. Review

Nightwish - Human. :||: Nature.
Band
Albumpreview 

Human. :||: Nature.

TypeAlbum (Studio full-length)
Released
GenresSymphonic Metal, Cinematic Classical
LabelsNuclear Blast
Length1:21:31
Reviewer :  level 18         Rating :  100 / 100
Date : 
zatiaľ som album počul len 2x, takže hodnotenie sa môže zmeniť, ale bodovo už len smerom nahor. Jednoznačne ma album zaujalo a hneď na začiatku musím napísať, že je výborné a lepšie, než predošlé. Spev Floor Jansen je neskutočný a keďže poznám jej predošlé skupiny, tak len žasnem, ako dokáže s hlasom pracovať a meniť ho podľa potreby. Hudba kombinuje metalové/rockové pasáže s folkovými a atmosférickými prvkami. Gitary sú oproti poslednému lepšie počuteľné, zvuk je agresívnejší a Emppu Vuorinen aj viac riffuje (samozrejme keď dostane priestor). Výhodou Nightwish je, že sú to výborní muzikanti, ktorí nestoja na mieste a pokúšajú sa vždy o niečo iné. Podarené album. A rovno už aj teraz pridávam 5 bodov, keďže z môjho pohľadu je na stránke poriadne podhodnotené.
3 likes
Share on Facebook
Share on Twitter

Line-up (members)

  • Floor Jansen : Vocals
  • Emppu Vuorinen : Guitars
  • Tuomas Holopainen : Keyboards, Lyrics, Music
  • Marco Hietala : Bass, Vocals, Acoustic Guitar
  • Kai Hahto : Drums, Percussion
  • Troy Donockley : Uilleann Pipes, Low Whistle, Guitars, Vocals, Bouzouki, Bodhrán, Aerophone
8,764 reviews
Showtime, Storytime
level 4 byron1st  (95/100)
Jan 7, 2014       Likes :  10
라이브에서 느낀 Floor Jansen의 보컬은 딱 Anette Olzon과 Tarja Turunen의 중간이었다. Anette Olzon보다는 좀 더 힘이 있고 웅장한 반면, Tarja Turunen 보다는 좀 더 메이저하고 현실적인 보이스를 들려주었다. 실력 또한 Tarja Turunen 시절의 무지막지한 고음들을 능숙하게 처리하는 것은 물론, 자신의 스타... Read More
Human. :||: Nature.
level 12 소월랑  (75/100)
Apr 12, 2020       Likes :  5
음...... 거두절미하고 말하자면 나이트위시의 이름을 떼고 투오마스 솔로 앨범으로 냈어야 하지 않나 싶다. 2CD의 대곡은... 나쁘다는 건 아니지만 까놓고 말해서 이 정도 레벨의 교향곡은 발에 채이도록 널리지 않았나? 나이트위시의 한 축을 담당하는 메탈적 색채가 거세된 이상은 ... Read More
Oceanborn
level 11 orion  (95/100)
Mar 18, 2019       Likes :  4
나이트위시의 앨범중 멜로딕파워메탈이라는 장르에 가장 부합한 앨범이다. 고딕메탈이 아닌 멜로딕파워메탈에서 여성오페라 보컬을 내세운 것은 당시에 매우 획기적인 것이었다. 스트라토바리우스의 전성기에 뒤지지 않는 멜로디와 이를 해치지 않는 적절한 화려함, 드라마틱하며 신비... Read More
Oceanborn
level 11 Apache  (95/100)
Aug 27, 2013       Likes :  4
데뷔 앨범 [Angels fall first] 는 예고편에 불과했다는 듯이 마스터피스급에 충분히 들도고 남을 명반을 들고 Nightwish는 돌아왔다. 데뷔 앨범 역시 나쁜 앨범은 결코 아니었건만, 이 앨범에 비한다면 그 완성도는 완성도라고 하기에도 부끄럽다고 말한다면 너무 지나친 표현일까? 글쎄, 지나칠 ... Read More
Human. :||: Nature.
▶  Human. :||: Nature. Review (2020)
level 18 Megametal  (100/100)
5 days ago       Likes :  3
zatiaľ som album počul len 2x, takže hodnotenie sa môže zmeniť, ale bodovo už len smerom nahor. Jednoznačne ma album zaujalo a hneď na začiatku musím napísať, že je výborné a lepšie, než predošlé. Spev Floor Jansen je neskutočný a keďže poznám jej predošlé skupiny, tak len žasnem, ako dokáže s hlasom pracovať a meniť ho podľa potreby. Hudba komb...
Human. :||: Nature.
level 1 Super_Typhoon  (100/100)
Apr 23, 2020       Likes :  3
이번 앨범은 처음 몇 번 듣는 것 가지고는 제대로 판단하기 어려운 듯하다. 여러번 들어볼 수록 점점 그 진가가 느껴진다. 스케일이 지나치게 크지 않고, 전혀 어색하지도 않으며, 거의 모든 곡들이 귀를 즐겁게 한다. 인간과 자연에 대해서 심오한 생각을 저절로 하게 만드는 곡들의 구... Read More
Human. :||: Nature.
level 3 scom  (95/100)
Apr 13, 2020       Likes :  3
이번 신작에 대해 불평들이 많은듯하다. 하지만.....오로지 나이트위시만을 듣는 내겐 또 하나의 위대한 역작이다. 이시대의 투오마스는 메탈계에 있어서 모짜르트이자 베토벤이다. 그가 메탈을 하지않고 클래식에 몸담았더라면 위대한 작곡가가 되었을것이다. 메탈에서 이정도의 작곡... Read More
Human. :||: Nature.
level 9 SamSinGi  (65/100)
Apr 12, 2020       Likes :  3
핀란드의 국민 심포닉 메탈 밴드 나이트위시의 5년 만에 나온 신작, 9번째 앨범입니다. 나이트위시가 Dark Passion Play 이후 13년의 세월에 걸쳐서 앨범을 세 장 밖에 내지 않았고, 평 역시 준수하다 이상을 벗어나지 못한 데다가, 보컬 교체를 포함한 라인업 변경 등 일련의 일을 겪는 가운데, 나... Read More
Imaginaerum
level 17 이준기  (85/100)
Mar 21, 2019       Likes :  3
아네트가 보컬로 발매된 두번째이자 마지막 앨범. 아네트의 보컬은 역시 오페라틱한 성향은 없고 팝적인 느낌이 강하다. 그래서 나이트위시의 오페라메탈 특유의 스타일에서 벗어날 우려도 있고 실제로 약간은 아네트의 보컬이 집중된 몇몇곡들은 메탈에서 다소 동떨어진 느낌을 받을수... Read More
Human. :||: Nature.
level 10 B1N4RYSUNSET  (90/100)
May 3, 2020       Likes :  2
투오마스 홀로파이넨은 내가 가장 좋아하는 뮤지션 중 하나이다, Oceanborn의 충격이후 나이트위시는 놀라운 음악 여정을 해왔다. Once에서 더이상 갈데없는 천상의 완성도를 이뤘다고 생각했는데, 타르야의 탈퇴라는 아픔을 겪으면서 발표한 Dark Passion Play와 Imaginaerum은 오히려 음악적으로... Read More
Info / Statistics
Artists : 36,778
Reviews : 8,764
Albums : 132,339
Lyrics : 173,263