Log In
Register

Human. :||: Nature.

Band
TypeAlbum (Studio full-length)
Released
GenresSymphonic Metal, Cinematic Classical
LabelsNuclear Blast
FormatCD, Digital, Vinyl
Length1:21:31
Ranked#130 for 2020 , #6,559 all-time
Reviews :  5
Comments :  27
Total votes :  32
Rating :  73.7 / 100
Have :  7
Want : 3
Added by level 11 키위쥬스
Last modified by level 21 Eagles
Share on Facebook
Share on Twitter
   
Nightwish - Human. :||: Nature. CD Photo by orionNightwish - Human. :||: Nature. Cassette Photo by melodicNightwish - Human. :||: Nature. CD Photo by melodicNightwish - Human. :||: Nature. CD Photo by grooove
Human. :||: Nature. Information

Line-up (members)

 • Floor Jansen : Vocals
 • Emppu Vuorinen : Guitars
 • Tuomas Holopainen : Keyboards, Lyrics, Music
 • Marco Hietala : Bass, Vocals, Acoustic Guitar
 • Kai Hahto : Drums, Percussion
 • Troy Donockley : Uilleann Pipes, Low Whistle, Guitars, Vocals, Bouzouki, Bodhrán, Aerophone

Production staff / artist

 • Tuomas Holopainen : Producer, Mixing Engineer
 • Tero "TeeCee" Kinnunen : Recording, Mixing Engineer
 • Mikko Karmila : Recording, Mixing Engineer
 • Troy Donockley : Recording Engineer
 • Mika Jussila : Mastering Engineer
 • Laura Beck : Engineer
Recorded at Röskö campsite, Petrax Studios, Troykington castle and Finnvox Studios.
Mixed and mastered at Finnvox Studios.

Human. :||: Nature. Reviews

 (5)
Reviewer :  level 21   100/100
Date : 
zatiaľ som album počul len 2x, takže hodnotenie sa môže zmeniť, ale bodovo už len smerom nahor. Jednoznačne ma album zaujalo a hneď na začiatku musím napísať, že je výborné a lepšie, než predošlé. Spev Floor Jansen je neskutočný a keďže poznám jej predošlé skupiny, tak len žasnem, ako dokáže s hlasom pracovať a meniť ho podľa potreby. Hudba kombinuje metalové/rockové pasáže s folkovými a atmosférickými prvkami. Gitary sú oproti poslednému lepšie počuteľné, zvuk je agresívnejší a Emppu Vuorinen aj viac riffuje (samozrejme keď dostane priestor). Výhodou Nightwish je, že sú to výborní muzikanti, ktorí nestoja na mieste a pokúšajú sa vždy o niečo iné. Podarené album. A rovno už aj teraz pridávam 5 bodov, keďže z môjho pohľadu je na stránke poriadne podhodnotené.
6 likes
Reviewer :  level 13   90/100
Date : 
투오마스 홀로파이넨은 내가 가장 좋아하는 뮤지션 중 하나이다,
Oceanborn의 충격이후 나이트위시는 놀라운 음악 여정을 해왔다.
Once에서 더이상 갈데없는 천상의 완성도를 이뤘다고 생각했는데, 타르야의 탈퇴라는
아픔을 겪으면서 발표한 Dark Passion Play와 Imaginaerum은 오히려 음악적으로 더 업그레이드가
되었고 나는 투오마스에게 영원히 충성을 맹세하게 된다.

그후 발표된 The Endless Form Most Beautiful, 야심찬 컨셉으로 나의 기대치는 하늘을 찔렀으나...
그 결과물은 분명 수작 이상이지만, 전율을 일으키기에는 조금 부족하지 않았나 생각한다.
멜로디는 좋으나 좀 generic한 느낌의 곡들, The greatest show on earth는 라이브에서는 꽤 멋졌지만
Song of myself나 The poet and the pendulum급의 곡은 못되는거 같아서 많이 아쉬웠다.

그리고 이번 신보 역시 거대한 컵셉을 지향하는 실험적(?)인 작품이다.
The Endless....의 2부 같은 느낌이다. 허나 그 깊이는 더해졌다.
감상을 하면서 많은 사람들에게 혹평을 받겠다는 느낌을 받았다.
나이트위시는 이모셔널하고 깊이 있는 음악을 하면서 귀에 쏙쏙 들어오는 훅과 멜로디로
중무장을 하는것이 강점인데, 처음 감상할때는 나이트위시가 순한맛이 된 인상이었다.

반복해서 청취한 결론은, 나이트
... See More
5 likes
Reviewer :  level 3   95/100
Date : 
이번 신작에 대해 불평들이 많은듯하다.
하지만.....오로지 나이트위시만을 듣는 내겐 또 하나의 위대한 역작이다.
이시대의 투오마스는 메탈계에 있어서 모짜르트이자 베토벤이다.
그가 메탈을 하지않고 클래식에 몸담았더라면 위대한 작곡가가 되었을것이다.
메탈에서 이정도의 작곡을 꾸준히 내놓는 그의 천재성에 감사할 따름....
그저 그런 흔한 메탈 따위에 귀를 어지럽히지말고 들어보라. 인간 심연의 깊숙한곳까지 후벼내는
선율과 구성이 마음을 들뜨게 하기도 하고 차분히 가라앉게도 한다.

내게 있어 메탈음악은 나이트위시를 듣기전과 후로 나뉜다. 나이트위시에 빠지고 난 후.....특히 플로어 얀센이 보컬로 들어온 이후......다른 모든 메탈음악들은 더이상 듣지않는다. 오로지....플로어의 나이트위시뿐....

투오마스와 플로어가 더 이상 늙지않기를 간절히 바랄뿐이다.^^
7 likes
Reviewer :  level 11   65/100
Date : 
핀란드의 국민 심포닉 메탈 밴드 나이트위시의 5년 만에 나온 신작, 9번째 앨범입니다. 나이트위시가 Dark Passion Play 이후 13년의 세월에 걸쳐서 앨범을 세 장 밖에 내지 않았고, 평 역시 준수하다 이상을 벗어나지 못한 데다가, 보컬 교체를 포함한 라인업 변경 등 일련의 일을 겪는 가운데, 나이트위시의 음악적 전성기는 이미 2010년대 이후론 논할 만한 것이 못 돼보입니다. 따라서 5년 만에 나오는 신작임에도 불구하고 이 앨범에 기대치를 높게 줄 만한 이유를 찾지 못하여, 그냥 나오나보다 싶은 마음으로 기다렸습니다. 그리고, 앨범을 들어보니, 기다리지 않는 게 나았다 싶은 심정입니다. 각 트랙에 대한 감상부터 먼저 하겠습니다.

1번 트랙 Music은 앨범 전체의 인트로라는 포지션인지 거의 교향곡 한 악장의 서주만큼의 도입부 분량을 갖습니다. 4분 정도는 되야 밴드가 뛰기 시작합니다. 보컬은 멜로디보다 기교가 강조되어 있습니다. 한편 웬일로 기타 솔로가 다 나오네 싶었습니다. 요즘 나이트위시에서 이 정도 솔로 비중이면 아주 양호한 편이라 생각됩니다. 2번 트랙 Noise는 가장 먼저 선공개된 곡으로 전작을 꽤 많이 닮은 곡으로, Storytime이랑 그루브가 거의 비슷합니다. 중반부 오케스트레이션 파트가 인상적이며 후렴에서
... See More
4 likes
Reviewer :  level 13   70/100
Date : 
음......

거두절미하고 말하자면 나이트위시의 이름을 떼고 투오마스 솔로 앨범으로 냈어야 하지 않나 싶다.

2CD의 대곡은... 나쁘다는 건 아니지만 까놓고 말해서 이 정도 레벨의 교향곡은 발에 채이도록 널리지 않았나?

나이트위시의 한 축을 담당하는 메탈적 색채가 거세된 이상은 결국 심포닉의 측면에서만 평가할 수밖에 없는데, 이 정도 연주곡은 유튜브를 조금만 돌아다녀도 어렵잖게 찾아낼 수 있을 듯하다. 솔직히 어지간한 블록버스터 영화의 사운드 트랙만 찾아 들어도 이것보단 나을 거라 본다.

투오마스가 이끄는 나이트위시가 대단했던 건 심포닉한 사운드와 메탈릭한 사운드 사이의 절충 영역을 기가 막히게 잡아냈다는 점에 기인하는데(최근작으로 올수록 심포닉의 비중이 기하급수적으로 늘어나긴 했지만), 이번 앨범에선 그 밸런스가 완전히 붕괴되어 버린 느낌이다.

1CD의 곡들은 대체로 큰 감흥을 주지 못했는데, 과거의 곡들을 재탕했다는 느낌을 주거나(예컨대 Noise는 Storytime과 Shudder Before the Beautiful의 약간은 열화된 결합품 같다는 첫인상을 받았다.), 그렇지 않은 경우엔 상당히 밋밋하고 지루하게 느껴졌다.

플로어 얀센의 보컬은 물론 대단하지만 이 앨범의 곡들보다 과거의 곡들을 부를 때 훨씬 빛
... See More
5 likes

Human. :||: Nature. Comments

 (27)
level 6   70/100
투오마스가 전작부터 뭔가 음악 외적인 무언가에 이상하게 꽂혀있는거 같다는 인상을 받는다. 그게 리처드 도킨스인지 인류진화사인지 뭔지는 모르겠지만... 반대급부로 음악은 솔직히 좀 재미없어지고있다. 투오마스가 꽂혀있는 어떤 메시지와 음악이 주객이 전도되고있다는 느낌이다.
2 likes
level 7   55/100
Disc1 80점 평작 disc2 30점 대망작 플로어얀센이 아깝다
1 like
level 3   50/100
Das schlechteste Nightwish Album das je erschienen ist. Ein paar einigermaßen gute Songs gibt es aber ansonsten pletschert das Album nur herrum. Als Metalfan kann man sich das kaum anhören.
level 9   90/100
why is this album so underrated? great band and great album
1 like
level 17   70/100
요건 좀 평범... 시원시원 독특한 나이트위시 만의 헤비리프도 없고...
level 4   100/100
Very underrated. Human :II: Nature is a masterpiece. It has even "Imaginaerum 2" vibe!
3 likes
level 9   90/100
Disc1에 비해 Disc2의 퀄리티가 다소 아쉽긴하다. 본 앨범에서는 Music, Noise, Shoemaker 세곡이 정말 좋았다.
1 like
level 4   90/100
Songs like music or shoemaker are awesome
1 like
level 8   100/100
귀에 바로는 안들어오나 여러번 듣다보면 이 앨범의 진가를 알 수 있다
1 like
level 8   55/100
이런 음악을 할거면 굳이 밴드를 유지할 필요가 있나? 게다가 별로 좋지도 않다.
level 15   75/100
더욱 웅장해지고 잔잔하니 듣기 좋으나, 박진감 넘치는 캐치한 맛은 어느순간부터 실종되어버린
level 11   60/100
파워메탈에서 가장 중요한 요소인 귀에 감기는 멜로디가 실종됨. 소위 '예술가병'에 빠져서 만들어진 앨범의 느낌. 매우 지루하다.
level 19   75/100
디스크 2의 의미는 도대체가 어디에다 두어야 할까? 이들도 메탈리카처럼 "대충 만들어도 누가 들어주고 앨범도 사주겠지!" 이러한 매너리즘에 빠져있는걸까? 과연 어디에다 포커스를 맞추고 들어야 할까?
level 13   60/100
지금의 방향이 그들이 원하는 음악이라면 말릴 생각은 없지만 이들의 행보가 아쉽다. 잘하는게 분명 따로 있을텐데..
1 like
level 11   85/100
제법 괜찮게 들었는데 아래 평들에 공감하는바도 없지 않다. 개인적으로는 이 음반을 들으면서 Stargazer나 Amaranth 같은 그 시절 보컬을 대표하는 명곡을 내줬으면 하는 아쉬움이 컸던 거 같다.
2 likes
level 16   50/100
우리가 알던 나이트위시의 음악은 더이상 기대할 수 없을 듯 하다. 이들은 메탈계를 벗어났다고 판단했기 때문에, 메탈의 기준으로 이 음반을 평가하는 것은 무의마하다고 본다. 내셔널 지오그래픽의 음악, 원주민의 음악, 또는 다큐멘터리 OST가 연상되는데, Oceanborn 앨범이나 Once 앨범과 비교해보면 얼마나 이질적인지 느낄 수 있을 것이다.
3 likes
level 8   85/100
Disc2가 상당히 실망이지민 disc 1에서는 예전 once를 들을때처람 온몸에 전율이 올랐다. 디스크 1만냈엇다면 상당한 수작으러 평가받았을것이다
1 like
level 10   75/100
여러분들이 말씀한신거 처럼 훅이 부족하고 알맹이 없는 느낌이네요.그래도 저는 평타는 칠만하다고 생각이 드네요. Disc를 따로 듣는 다면 말이죠. 서로 다른 어중간한걸 둘이 붙여놓으니 그닥이네요
1 like
level 16   70/100
1집부터 나이트위시의 모든 앨범들을 사랑하지만 지난 앨범부터 좀 실망스러워 지기 시작했고 이번 앨범으로 인해 그 실망감은 더욱 커졌다. 음악만 보자면 아네트 시절 정점을 찍고 다음 앨범부터 하락하는 분위기인데 이번 앨범은 CD2를 제외하더라도 너무 실망스럽다. 미발표 곡들을 모아 발매한 듯한 수준의 앨범이다.
4 likes
level 7   65/100
사운드가 고급이 되고 보컬이 탁월하면 무얼하나. 기억에 남는 멜로디 듣자마자 빠져드는 훅 하나 없는걸. 무비 스코어나 클래식 코스프레를 듣느니 그냥 가서 베토벤 모짜르트를 듣는게 낫지 않을까.
level 9   65/100
하품나오는구만. 뭘..하고싶은걸까
level 9   65/100
1cd는 어중간한 완성도이고 2cd는 그냥 투오마스 솔로 프로젝트로 생각해볼만한 곡들이네요. 5년동안의 결과물이 이거면 좀 실망스러운듯.
level 2   90/100
Pretty much atmospheric album, sometimes you might think it just exceeds what is necessary and it can be boring or you just can be able o enjoy it, I experienced both while I was listening to it
1 like
level 7   75/100
이 앨범은 두마리 토끼를 잡으려다가 둘 다 놓친 느낌이라고 해야하나? 뭔가 조금씩 아쉽다 너무 아쉽다
1 like
level 9   55/100
전작도 그렇고 스케일 아무리 키워봤자 겉모습만 요란하지 하 ㅋㅋ 보컬은 역대 나이트위시 보컬들 장점들만 모아논 괴물중에 괴물인데 안타깝다 그냥 Dark Passion Play 앨범이나 지금 보컬로 다시 녹음해서 내라 ㅋㅋㅋ
level 12   70/100
흐으으으으으으음............
level 13   60/100
선공개된 곡을 듣고 기대를 했었지만 결과물은 영 좋지 않다. 학생 때부터 정말 좋아하던 밴드인데 왜 이런 작품을 냈을까. 두 번 이상 못 듣겠다. 스타게이져, 겟세마네, 니모, 고스트 러브 스코어를 처음 들었을 때의 감동을 더 이상 느끼지 못할 것 같다. 심지어 작년에 나온 블라인드 가디언 오케스트라가 더 낫다.
5 likes

Nightwish Discography

AlbumTypeRelease dateRatingVotesReviews
Album80.7384
Album92.41016
EP92.520
Album84.9476
Live8852
EP8073
EP-00
Album86.7404
Album89.2625
EP-00
Live90.5121
Album87.6774
EP-00
Album87667
EP-00
Album8650
Live91.4252
Album79.2541
Live-00
Live87.520
▶  Human. :||: Nature.Album73.7325
Live-00
Album-00
Info / Statistics
Artists : 46,037
Reviews : 10,020
Albums : 165,175
Lyrics : 216,745