Log In
Register

Live At Eindhoven '87 Review

Testament - Live At Eindhoven '87
Band
Albumpreview 

Live At Eindhoven '87

TypeLive album
Released
GenresThrash Metal
LabelsProsthetic Records
Length45:44
Ranked#258 for 2009 , #7,694 all-time
Album rating :  78.3 / 100
Votes :  4  (1 review)
Reviewer :  level 21         Rating :  75 / 100
album "Live At Eindhoven '87 je znovuvydanie málo dostupného (alebo lepšie napísané skoro nedostupného) EP živáku "Live At Eindhoven", pričom album je doplnené o päť ďalších piesní. Oproti predošlému EP je o niečo lepšie, no stále dopláca na nie príliš podarený zvuk počas snímania koncertu. Občas počujete kolísavý zvuk, niekedy nepočujete poriadne spev, inokedy ostatné nástroje, čo je škoda, lebo kapela počas koncertu podala celkom slušný výkon. Zvuk je oproti originálnemu EP rozdielny, no stále dopláca na spomínané chybičky. Koncert prebiehal pár mesiacov po vydaní debutového albumu "The Legacy", preto je celý set list postavený prevažne práve na ňom. Môžete počuť ešte mladých a málo ostrieľaných muzikantov v začiatku, čo je tiež zaujímavé. Toto je naozaj skôr pre skalných fans, pričom ak chcete kvalitnú live nahrávku od Testament, odporúčam skôr "Dark Roots of Thrash", "Live in London" alebo aj "Live At the Fillmore".
1 like
Share on Facebook
Share on Twitter

Track listing (Songs)

titleratingvotes
1.Disciples of the Watch4:48751
2.The Haunting4:49751
3.Apocalyptic City6:22751
4.First Strike Still Deadly3:52751
5.Burnt Offerings5:08751
6.Alex Skolnick Solo1:52701
7.Over the Wall4:37801
8.Do or Die5:23751
9.Curse of the Legion of Death (C.O.T.L.O.D.)3:32751
10.Reign of Terror5:18751

Line-up (members)

  • Chuck Billy: Vocals
  • Alex Skolnick: Guitars
  • Eric Peterson: Guitars
  • Greg Christian: Bass
  • Louis Clemente: Drums
9,976 reviews
The Legacy
level 21 구르는 돌   90/100
Jul 30, 2020       Likes :  11
스래쉬 메탈씬에서 오래 전부터 사용되어 왔던 것은 아니지만, 어느 순간 Big 4라는 고정적인 명칭은 일반 명사가 되어버린 듯하다. Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax 이 네 밴드를 일컫는 데, 이들이 몇 년 전 합동 투어를 돌면서 Big 4라는 호칭을 쓴 결과 스래쉬 메탈 팬들 사이에서 암암리에 입에... Read More
Practice What You Preach
level 2 Naglfar   100/100
Jan 13, 2016       Likes :  10
이 앨범은 인류 역사상 최고의 명반입니다. 흠이 없는 masterpiece 라고 할 수 있습니다. Chuck 형님의 우렁찬 보컬도 정말 대단하지만, 이 앨범에서의 백미는 바로 Alex Skolnick의 기타연주 입니다. 모든 곡의 중간중간에 흘러 나오는 그의 연주는 이 앨범을 넘어 우주를 타고 흐르는 인류의 유... Read More
The Ritual
level 21 구르는 돌   75/100
Jul 31, 2020       Likes :  5
90년대 헤비 메탈씬이 얼터너티브 록의 공습으로 초토화된 것은 주지의 사실이다. 헤비 메탈의 하위 장르인 스래쉬 메탈씬 또한 안전할 수 없었다. 급격하게 변해가는 음악 시장의 변화 메탈 밴드들의 얼터너티브화는 하나의 트렌드가 되었다. Testament 또한 이와같은 트렌드를 좇아가려는 ... Read More
The Legacy
level 12 SilentScream213   90/100
Jun 16, 2020       Likes :  5
Take run of the mill 80’s Thrash and then take away pretty much any weaknesses you could find in the genre. That’s really Testament’s debut, which added absolutely nothing new to the realm of Thrash, but did everything just about as well as anyone could have. Crunchy riffs, wild solos, and a precise, speedy rhythm section played some of the tightest standard Thrash put to... Read More
Practice What You Preach
level 21 구르는 돌   90/100
Jun 22, 2010       Likes :  5
Testament가 본인들의 세 번째 앨범을 내는 시점에는 이미 Thrash Metal 밴드들 사이에서 상당한 위치에 있었다. 이들의 데뷔 앨범 The Legacy와 The New Order는 나온지 20년이 지난 현재까지도 팬들사이에서 명반으로 인정받을 만큼 뛰어난 작품이었으니 만큼 밴드가 유명세를 누리는 것은 자명한 일이... Read More
Practice What You Preach
level 14 TheBerzerker   84/100
Feb 29, 2008       Likes :  5
요즘들어 Thrash 밴드들이 예전에 비해 말랑말랑한 음악 을 내놓는데 비해 아직까지 시원시원하고 오히려 더 강해보이는 음악을 내놓고있는, Testament 의 Practice what you Preach 앨범이다.아직은 내가 제일 좋아하는 제임스머피 시절이 아니지만, 기타 알렉스의 기타솔로 뿐만아니라 리프의 헤비... Read More
The New Order
level 21 구르는 돌   80/100
Oct 2, 2010       Likes :  4
Testament의 많은 밴드들처럼 초창기에 좋은 앨범들이 몰려있다. 특히 80년대 후반 1년마다 달달이 발표한 세 앨범은 Thrash Metal의 황금기를 빛내는 데 기여한 작품들이다. 그러나 그 중에서도 Testament의 두 번째 앨범은 다른 명반들에 비해 기이할 정도로 주목을 못 받는다. 특히 데뷔 앨범인 Th... Read More
The Legacy
level 7 Vincent   92/100
Apr 3, 2010       Likes :  4
샌프란 시스코에서 결성한 테스타먼트는 그들만의 강력한 사운드로 오랜 시간 동안 스래쉬 메탈의 5대천왕 중 하나로 Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax와 함께 살아있는 전설로 불려지고 있다. 그들의 데뷔는 83년도에 Legacy 라는 이름으로 출발하게 되는데 이때 당시의 멤버 구성은 Eric Peterso... Read More
Practice What You Preach
level 21 Eagles   84/100
Nov 9, 2005       Likes :  4
본작 Practice What You Preach는 1987년의 데뷔작 The Legacy와 라이브앨범 Live At Eindhoven, 88년의 The New Order에 이은 Testament의 세 번째 정규 스튜디오 앨범으로, 그간 멤버들의 라인업이 한번도 변경되지 않은 만큼 철저한 팀웍을 과시한다. 프로듀서 Alex Perialas와 함께한 Testament의 초기 3장의 앨범은 정... Read More
The Gathering
level 11 즈와스   95/100
Nov 13, 2021       Likes :  3
'The Legacy', 'Practice What You Preach' 등 좋은 평가 받는 Testament의 앨범들을 열심히 들어봤지만, 다들 취향에 전혀 맞지 않았음. 괜찮은 곡들 몇몇을 (가령 'Over the Wall'은 명곡) 제외하고는 사운드는 스레쉬메탈이라 부르기 민망할 정도로 빈약하며, 부족한 작곡 능력으로 천편일률적인 전개를 할... Read More
The Legacy
level 16 Sathanas   95/100
Apr 24, 2015       Likes :  3
Advanced Compositional Technique of America Thrash Metal Testament 의 本作이 發賣될 무렵은 America Thrash Metal Scene 뿐만 아니라 Thrash Metal Scene 에는 Slayer 를 筆頭로 하는 過激 Thrash Metal 의 影響力이 强해지고 있었고 더군다나 Death Metal 이나 Black Metal 의 作法이 서로 融化되는 등 Metallica 로 代辯되는 America Thr... Read More
Souls of Black
level 21 구르는 돌   80/100
Apr 5, 2015       Likes :  3
The Legacy로 데뷔한 이래 Testament는 연단위로 달달이 수작을 발표하면서 명실상부하게 Thrash Metal씬을 대표하는 밴드로 거듭날 수 있었다. 이들은 앨범을 발표할 때마다 진화한 밴드의 역량을 계속해서 담아내 Big 4를 제외하면 스래쉬 메탈 팬덤에서 가장 유력한 밴드가 될 수 있었다. 밴드의 ... Read More
The Legacy
level 4 불만채로   80/100
Oct 1, 2008       Likes :  3
테스터먼트는 다른 스레쉬밴드에 비해 기타리스트 복이 많은 편이라고 생각한다. Alex Skolnix와 James Murphy가 번갈아 들어와주고 있으니까 말이다. 그들의 이름을 세상에 알린 데뷔작이자, 베이에어리어 명반 중 하나라고 불리는 앨범이다. 이때의 척 빌리의 목소리는 후기와는 아주 생판 다... Read More
The Formation of Damnation
level 6 재구다   85/100
Apr 19, 2019       Likes :  2
메탈리카 밖에 몰랐던 나는 불법다운로드 사이트를 이용해 다른 메탈밴드들 음원을 구하기 시작했는데 이앨범도 포함되어있었으며 그렇게 테스트어먼트 입문을 이앨범으로 시작했다. 오프닝 인스트 트랙인 1번으로 복선을 깔고 자연스럽게 2번 트랙으로 이어지며 중독성강한 리프와 척의... Read More
The Gathering
level 16 Sathanas   94/100
Jun 18, 2011       Likes :  2
The Gathering 이란 앨범 이름 답게 본 작품은 Thrash Metal 의 정예 멤버로 Testament 란 이름아래 모여 완전무결 Thrash Metal 을 창조한다. Testament 역사 뿐만 아니라 Thrash Metal 역사상 거대한 프로젝트가 기획된 것이었다. Testament 는 "Low" 에서 James Murphy 를 영입하여 1차 혁명을 이끌었는데 베이스와 드럼... Read More
Info / Statistics
Artists : 45,592
Reviews : 9,976
Albums : 163,290
Lyrics : 216,072