Log In
Register

A Flame to the Ground Beneath

Band
TypeAlbum (Studio full-length)
Released
GenresPower Metal, Progressive Metal
LabelsMusic for Nations
Length52:37
Ranked#5 for 2003 , #124 all-time
Reviews :  6
Comments :  74
Total votes :  80
Rating :  90.3 / 100
Have :  38
Want : 4
Submitted by level 21 Eagles
Last modified by level 21 Eagles
Share on Facebook
Share on Twitter
   
Lost Horizon - A Flame to the Ground Beneath CD Photo by ween74Lost Horizon - A Flame to the Ground Beneath CD Photo by apocalypseLost Horizon - A Flame to the Ground Beneath CD Photo by groooveLost Horizon - A Flame to the Ground Beneath CD Photo by MelodicHeavenLost Horizon - A Flame to the Ground Beneath CD Photo by MelodicHeavenLost Horizon - A Flame to the Ground Beneath CD Photo by orion
A Flame to the Ground Beneath Information

Track listing (Songs)

titleratingvotesvideo
1.2:14906
2.6:25959
3.8:4592.58
Audio
4.4:0891.38
Audio
5.1:20906
6.8:2297.58
Audio
7.5:5896.910
8.11:5698.815
Audio
9.3:2785.86

Line-up (members)

  • Daniel Heiman : Vocals
  • Wojtek Lisicki : Guitars
  • Fredrik Olsson : Guitars
  • Martin Furangen : Bass
  • Attila Publik : Keyboards
  • Christian Nyquist : Drums

A Flame to the Ground Beneath Reviews

 (6)
Reviewer :  level 20   95/100
Date : 
druhé album nielen, že pokračuje tam, kde prvotina skončila, ale posúva sa štýlovo a hudobne k väčšej originalite, pestrosti a kvalite (pritom aj debut bol podarený). Štýlovo sa opäť jedná o Power/Heavy Metal, avšak doplnený vo vyššej miere o Progresívne prvky. Spev je naďalej kvalitný, melodický, pestrý a silný. Daniel Heiman spieva s takou ľahkosťou a kvalitou, že si hovorím aká je škoda, že naspieval tak málo albumov s L.H. (aktuálne spieva s skupine Dimhav - musím si ju pozháňať, taktiež kapely Harmony, Heed, atď.). Zvuk je výborný, klávesy dostali väčší priestor, pričom nepotlačili tvrdosť. Gitary majú výborné riffy, vyhrávky a sóla + kvalitné sú aj doprovodné nástroje. O kvalite hudby svedčia aj tri dlhé piesne 8:45, 8:22, a 11:56, ktoré vôbec nenudia (samozrejme ostatné sú tiež výborné).
3 likes
Reviewer :  level 14   90/100
Date : 
그 누구도 감히 넘볼 수 없는 로호에서의 다니엘헤이먼의 존재감과 실력..
이전작보다 이미 훨씬 진화한 음악을 보여준다. 병맛 앨범재킷에 의구심을 품고 들었던 기억이 나는데 퓨어에서 초고음 보컬이 등장하는 순간 이미 앨범 재킷의 변기내리는 이펙트는 아웃 오브 안중이다. 그 후 여러 트랙들에서 불을 뿜는
다니엘 헤이먼의 보컬이 청자의 귀를 잡아서 갈기갈기 찢어버리는데, Cry of a Restless Soul 이나 Highlander에서 그의 기량이 절정에 달하며 앨범의 클라이막스를 찍는다. 메탈을 즐기는 사람이라면 무조건 한 번쯤은 플레이해봐야 할 가치가 있다 이 앨범은
2 likes
Reviewer :  level 20   80/100
Date : 
Lost Horizon하면 언제나 항상, 밴드에서 보컬을 역임했던 Daniel Heiman이 자동적으로 생각난다. 그만큼 Lost Horizon에서 보여준 그의 역량은 타의추종을 불허하는 수준이었다. Daniel Heiman의 무시무시한 보컬 퍼포먼스는 특히 밴드의 두 번째 앨범 A Flames to the Ground Beneath에서 극적으로 발휘되었다. 이 앨범에서의 그의 목소리는 Melodic Power Metal 팬들 사이에서 두고두고 회자될 정도로 압도적인 위용의 보컬링을 과시했다. 파워 메탈 씬에서 그와 대적할 만한 실력자는 Jørn Lande를 제외한다면 그다지 생각나지 않는다. 그러나 너무 Daniel Heiman에 초점을 맞추어서 그런지, 밴드로서의 Lost Horizon의 존재는 다소 인상이 옅어진게 아닌가 싶다. Lost Horizon이 마치 Daniel Heiman에 딸린 부속품처럼 여겨질 정도로 그의 존재감과 지지도는 정말 크다. 이러한 행태는 다소 아쉽게 생각되는 바이다. 밴드의 작품 자체보다도 보컬 하나만으로만 평가 받는 Lost Horizon이라는 밴드가 딱하게 생각된다. 특히 A Flame to the Ground Beneath에 대한 평가를 보면 특히 그렇다. 사실 작품 자체만 살펴봐도 이 앨범은 상당한 수준이라고 생각하지만, 언제나 작품에 대한 평가의 초점은 Daniel Heiman의 압도적인 보컬링에만 맞춰져 있다. 개인적으로는 굳이 Daniel Heiman이 보컬을 맡지 않았 ... See More
3 likes
Reviewer :  level 17   88/100
Date : 
헤븐리의 사인오브더 위너 앨범처럼 ,앨범쟈켓같은 우주적인 느낌이
가득한 신비한 사운드를 구사하는 로스트 호라이즌..
다니엘 헤이먼의 파워풀한 초고음 가창력이 가장 두드러지는 밴드..
그가 탈퇴한 지금 그들 노래는 누가 이어서 부를수 있을것인가..(해체 했나..?)
찢어지는 가냘픈 고음이 아닌 그 높은 음에서도 힘있게 내지르는 느낌이
확연히 들어 소름이 돋을 정도다.
고음으로만 가득차기엔 키보드 멜로디며 기타 사운드도 매우 깔끔하고
몽환적이고 우주적인 분위기를 잘 살려주는 감동적인 음악이다.
근데 듣다가 너무 빡세고 귀아파서 한번에 앨범을 다 듣기 힘들정도다..^^;;
1 like
1 2

A Flame to the Ground Beneath Comments

 (74)
level 8   95/100
A Flame to the Ground Beneath is a masterpiece
1 like
level 4   95/100
장르-다니엘 헤이먼
2 likes
level 6   70/100
과대평가
2 likes
level 7   100/100
다니엘 헤이먼 보컬이 다해먹는 앨범이다
4 likes
level 11   85/100
이전엔 그냥저냥 평범해보였는데 다시 들어보니 분위기가 꽤 좋아보인다. 표현할 단어가 부족한 보컬은 여전하다.
2 likes
level 11   90/100
매노워마냥 쌍팔년도 B급 판타지의 내음을 풍겨오는 후까시에 속지마시라. 웅혼함이 내재된 천연 빡빡이 빠와보컬, 기어변속 상관없이 무게감과 완급조절을 잃지않는 송라이팅, 딱 필요할때만 맛깔나게 튀어나오는 솔로잉과 영롱한 키보드의 향연. 심지어 악기의 톤 조차도 추구하는 음악에 너무 잘 들어맞는다. 파워메탈 계의 호나우딩요가 된게 아쉽구나
3 likes
level 7   95/100
청자를 압도하는 보컬.
2 likes
level 9   70/100
곡이 보컬을 못 따라가서 안타까운 앨범.
1 like
level 11   95/100
로호는 본작포함 단 2장으로 전설의 반열에 올랐다..
1 like
Lost Horizon - A Flame to the Ground Beneath CD Photo by MelodicHeaven
Lost Horizon - A Flame to the Ground Beneath CD Photo by MelodicHeaven
level 8   90/100
'파워'메탈이라는 장르에서 이 정도의 파워를 보여주는 앨범이 존재하긴 할까? 보컬은 정말 역대급이며, 다른 것에서도 부족한 것 하나 없이 완벽하다.
2 likes
level 6   100/100
엄청난 앨범이었다. 괴물 보컬. 우주적 그리고 판타지적 그러면서도 공격적인 분위기를 잘 살렸다.
1 like
level 4   80/100
준작
1 like
level 18   85/100
전반적으로 보컬을 못따라가는 느낌이 든다. 보컬은 레알 미쳤네...
1 like
level 9   90/100
와ㅏㅏㅏ아아ㅏㅏ 이건 뭐 거의 개인 프로젝트 앨범급... 보컬이 너무 잘났다
1 like
level 6   95/100
괴물 보컬+일반적인 밴드. 그래도 보컬이 아주 하드캐리 한 앨범 보컬의 역량이 너무 좋다 ..그냥 보컬빨로 들어도 잼있는 앨범
level 9   100/100
잊을만할때 듣는 슈퍼보컬 다니엘의 샤우팅은 사람을 미치게만든다. 도대체 03년에 이들에게 무슨일이일어났던걸까? Think not forever는 무덤까지 갖고갈 음악이다.
level 11   100/100
다니엘을 뛰어넘을 고음보컬이 나올지 난모르겟다
level 3   95/100
다니엘 헤이먼은 진짜 미친 것 같다. 이 앨범에서 그의 보컬은 정말로 미친 것처럼 느껴졌다. 현재는 그냥 미친 것 같다...
level 12   75/100
보컬은 전설급이지만 음악은 내게 평작... 아니 솔직히 그 이하였다. 그나마 괜찮은 2, 6, 8도 들을 때면 지루하다. 헤이먼이 왜 탈퇴했는지 알겠다. 그래도 육중하면서 우주적인 분위기를 표현하는 공간감 만큼은 타의 추종을 불허한다.
level 7   80/100
보컬이 대단하다 하지만 보컬을 빼면 너무 단순하다
1 2 3 4

Lost Horizon Discography

AlbumTypeRelease dateRatingVotesReviews
Album87.9382
▶  A Flame to the Ground BeneathAlbum90.3806
Info / Statistics
Artists : 39,842
Reviews : 9,582
Albums : 144,662
Lyrics : 194,065