Log In
Register
Type O Negative - World Coming Down

World Coming Down

Band
TypeAlbum (Studio full-length)
Released
GenresGothic Metal, Industrial Metal
LabelsRoadrunner Records
Length1:14:08
Ranked#57 for 1999 , #2,186 all-time
Reviews :  1
Comments :  4
Total votes :  5
Rating :  90.6 / 100
Have :  3       Want : 0
Submitted by level 21 Eagles
Share on Facebook
Share on Twitter
   
Type O Negative - World Coming Down CD Photo by The DEAD
World Coming Down Information

Track listing (Songs)

titleratingvotes
1.Skip It0:11751
2.White Slavery8:21801
3.Sinus0:53701
4.Everyone I Love Is Dead6:12701
5.Who Will Save the Sane?6:41851
6.Liver1:42701
7.World Coming Down11:11701
8.Creepy Green Light6:56701
9.Everything Dies7:44751
10.Lung1:36701
11.Pyretta Blaze6:57751
12.All Hallows Eve8:36701
13.Day Tripper [medley]7:04701

Line-up (members)

World Coming Down Reviews

 (1)
Reviewer :  level 15   95/100
Date : 
Sorrow of Green, Humor of Green, Twisted emtion of Green
위와 같은 단어가 나올 수 있는 밴드는 이 세상에 Type O Negative말고는 없다. 그만큼 그들은 녹색이라는 평범한 색깔을 가지고 상당히 센세이션한 음악을 만들었고 그리고 지금까지 그들은 이끌고 왔다. 그중 그들의 밴드중 단연 돋보이는 인물을 찾으라면 강력한 카리스마와 매혹적인 섹시미를 자랑하고 있는 밴드의 리더 Pete Steele를 찾을 수 있다. Type O Negative라는 밴드를 거론할 때 늘 언제나 Pete를 빼고서는 이야기를 할 수 없다고 할 정도로 그의 영향력은 엄청나다. 그리고 그가 만들어내는 상상력과 음악적인 느낌은 가히 천부적이다라고 할 정도로 센세이션한 사운드를 자랑하고 있다. 일반 밴드들이 사랑을 노래한다고 하면, 그는 어느정도의 비틀어진 사랑 즉 왜곡된 사랑에 대해서 노래를 하고 있다는 점만 보더라도 결코 그는 일반인이 가지고 있는 사상과는 좀 다른 의외의 생각을 가지고 있다는 것은 틀림이 없다. 그리고 그가 만든 음악은 90년대에서 흔히 찾아볼 수 없는 독창적인 크로스오버 음악이라고 해도 부정할 수 있는 사람들 거의 없을 정도로 그는 90년대 당시 미국 메탈씬에서는 존재하지 않는 음악을 들고 나왔다. 단순히 그들을 Gothic이라는 카테고리에 묶어 두기에는
... See More
1 like
Type O Negative - World Coming Down CD Photo by The DEAD

World Coming Down Comments

 (4)
level 9   95/100
전작의 연장선이라 본다.
level 20   85/100
nie je až také atmosférické a podarené ako predošlé, miestami sú piesne ťažkopádnejšie, menej výrazné, ale stále to patrí medzi kvalitné albumy
level 5   90/100
무겁고 독특한 사운드... 맘에든다.
level   88/100
밴드명 만큼이나 골수매니아 취향의 사운드를 추구하는 '음성판정'의 어둡고 음침하면서도 헤비함이 충만한 사운드를 구사하는 앨범입니다..Excellent!!!

Type O Negative Discography

AlbumTypeRelease dateRatingVotesReviews
Album79.760
Album7451
Album87.7160
Album90.1130
▶  World Coming DownAlbum90.651
Album8730
Album86.340
Info / Statistics
Artists : 39,097
Reviews : 9,309
Albums : 141,069
Lyrics : 188,598