Log In
Register

Champion Eternal

Band
TypeAlbum (Studio full-length)
Released
GenresPower Metal
LabelsDragonheart Records
Length1:00:35
Ranked#41 for 1997 , #1,864 all-time
Reviews :  3
Comments :  6
Total votes :  9
Rating :  88.9 / 100
Have :  1       Want : 3
Submitted by level 21 Eagles
Share on Facebook
Share on Twitter
   
Domine - Champion Eternal CD Photo by 형블블
Champion Eternal Information

Track listing (Songs)

titleratingvotes
1.1:56901
2.6:40901
3.8:08901
4.6:14901
5.8:47901
6.1:12901
7.5:06901
8.5:30901
9.4:35901
10.12:26901

Champion Eternal Reviews

 (3)
Reviewer :  level 20   90/100
Date : 
Domine (Taliansko) patrí medzi celkom málo známe a nedocenené skupiny. Napriek tomu, že kapela bola založená v roku 1983, prvé album (práve hodnotené) vydali až v roku 1997. Avšak možno práve dlhá cesta (obdobie) k vydaniu debutu dopomohlo vytvoriť podarené dielo, ktoré sa štýlovo pohybuje v Epickom Heavy/Power Metal -e s výraznými prvkami Tradičného Metal -u, akým sa dávnejšie vyznačovali skupiny ako Manilla Road, Warlord, starý Fates Warning, atď. Väčšina materiálu pochádza z demonahráviek, ktoré vydali od 86´ do 94´ roku (celkovo 4 demá). Základom piesní sú hutné majestátne gitary v strednom tempe, s občasnou podporou klávesových nástrojov. Zvuk albumu je skôr drsnejší, napr. basová gitara je zaujímavo podladená, bicie často využívajú prechody, činely a ak je možnosť aj dvojkopáky. Zakladajúcimi členmi kapely je bratské duo: Enrico Paoli (gitara) a Riccardo Paoli (basa). Album (ako aj všetky nasledujúce) naspieval podareným spôsobom Adolfo "Morby" Morviducci (inak aj Sabotage) - jeho spev je melodický, avšak vie aj pritvrdiť. Celkovo je to podarené album.
1 like
Reviewer :  level 20   80/100
Date : 
이탈리안 파워 메탈 밴드하면 가장 먼저 생각나는 밴드는 Rhapsody이다. 독일이나 스칸디나비아 쪽에 상대적으로 휘둘리고 있던 이탈리아는 Rhapsody의 등장과 함께 메탈 강국으로 재등장하였다. 이탈리아 출신의 밴드들은 Rhapsody라는 거목을 기반으로 화려한 맛의 중세적인 파워 메탈을 무기로 속속들이 유러피언 메탈씬에 등장하기 시작했다. 그러나 이탈리아에는 Rhapsody 이전부터 활동하고 있던 밴드가 없었던 것은 아니다. 지금 언급하고 있는 Domine는 Rhapsody가 비슷한 시기에 정규앨범으로 데뷔한 밴드이다. 그러나 사실 이 밴드는 80년대 초기부터 활동을 하고 있던 밴드였다. 10년이 넘도록 밴드는 스튜디오 앨범 하나 발표하지 못하고 철저하게 무명으로만 있었던 셈이다. 밴드의 데뷔가 83년에 이루어졌으니까 자그마치 14년이라는 긴 시간이 걸린 뒤에야 이들은 데뷔 앨범을 발표한 것이다. Champion Eternal은 밴드가 80년초부터 활동하면서 만든 작품이라 당시의 트렌드와는 매우 거리가 먼 작품이다. 에픽적인 요소가 이 작품에서 중요한 위치를 점하고 있기는 하지만, 이 앨범은 Rhapsody 류의 화려한 파워 메탈과는 상당한 차이가 있다. Champion Eternal은 유럽에서 발흥한 Helloween 류의 파워 메탈보다는 아메리카에서 탄생한 올드스쿨 파워 ... See More
Reviewer :  level 7   100/100
Date : 
모든 음악 중에서 인간 초월성과 인간 비판의 성격이 가장 큰 메탈이니 만큼 주제도 상당히 다양하고 그 중에서도 파워메탈은 특히나 중세적인 분위기를 바탕으로 한 ‘판타지’를 주제로 삼는 경향이 꽤나 짙은 편이다. 그 만큼 음악의 완성도는 동일하지만 더 철학적인 주제로 인간 비판적 주제가 주가 되는 데스메탈이나 사타니즘 외에도 각 지역의 신화를 바탕으로 하는 종교적인 주제를 통해 서사적인 음악을 만들어 내는 블랙메탈 과는 차이를 보이기도 하고, 음악적으로 보면 더 뒤틀린 혼돈성을 강조하는 데스메탈이나 미니멀한 리프를 바탕으로한 점진적인 서사시를 쌓아 올리는 구조를 강조하는 블랙메탈과는 다르게 직접적으로 멜로디가 드러나는 리프와 클린 보컬의 조화를 통해 음악을 써 나아가는게 보통이다.
(물론 이는 주제의 깊이와 음악적 깊이까지 모두 갖춘 ‘올드스쿨 파워메탈’ 에만 해당된다.)

그 만큼 장르의 음악적 완성도로는 의심할 여지가 없는 만큼 좋은 밴드가 많은데 이 Domine 는 Adramelch와 Dark Quarterer를 잇는 이탈리아 파워메탈의 극점이자 위의 음악적 특성을 잘 보여주는 걸 넘어서 메탈 전체에서도 거의 가장 좋은 축에 속하는 음악성을 보여준 다고 할 수 있는 만큼 훌륭하다. (물론 ‘초월의
... See More
1 like

Champion Eternal Comments

 (6)
level 11   95/100
많이 좀 찾아 들었으면 좋겠다...
level 9   75/100
머 하나 듣고 있는데, 이런 스탈 좀 짱남... 녹음이며, 등등..
level 11   90/100
상당히 에픽적이고 서사적인 진행이 특징이다. 초고음 보컬이 멋지긴하지만 음질이 너무나 조악하다 ...
level 6   75/100
기존의 파워메탈에서 느끼기 힘든 곡조의 치밀함과 다이내믹함이 공존한 역작. 금관악기 소리를 넣자는 기획은 누가 했는지 몰라도 정말 천재적이다.
level 10   95/100
본인이 가진 앨범 부클릿 프린팅이 조금 이상하다는 아쉬움 정도는 단숨에 씹어먹는 퀄리티를 가진 극강의 파워메탈. 이 앨범의 서사성과 에픽함은 그야말로 최고.
Domine - Champion Eternal CD Photo by 형블블
level   100/100
여러분 도미네는 1집이 갑입니다요 꼭들으셈 두번들으셈

Domine Discography

AlbumTypeRelease dateRatingVotesReviews
▶  Champion EternalAlbum88.993
Album76.841
Album85.260
Album9020
Album8742
Info / Statistics
Artists : 39,094
Reviews : 9,307
Albums : 141,055
Lyrics : 188,571