Log In
Register

Triumvirát

Band
TypeAlbum (Studio full-length)
Released
GenresBlack Metal
LabelsDemonhood Productions
FormatCD, Digital, Vinyl, Cassette
Length57:49
Ranked#6 for 2012 , #198 all-time
Reviews :  1
Comments :  15
Total votes :  16
Rating :  96.4 / 100
Have :  8
Want : 2
Added by level 7 Execution
Last modified by level 21 Eagles
Share on Facebook
Share on Twitter
   
Cult of Fire - Triumvirát CD Photo by MasterChefCult of Fire - Triumvirát Vinyl, CD Photo by MasterChefCult of Fire - Triumvirát CD Photo by Evil DeadCult of Fire - Triumvirát Vinyl Photo by 유로니무스Cult of Fire - Triumvirát Vinyl Photo by 똘복이Cult of Fire - Triumvirát CD Photo by grooove
Triumvirát Information

Track listing (Songs)

titleratingvotesvideo
1.Závěť světu7:191002
Audio
2.Satan Mentor4:581002
Audio
3.Černá aura4:191001
4.Horizont temnoty (bonus track)8:121001
5.Z jícnů propastí7:30951
6.Sluhové věčného6:18951
7.4:581001
8.Návrat zářného zla (bonus track)6:291001
9.Bytosti z prázdnoty (bonus track)7:441001

Line-up (members)

  • Infernal Vlad : Guitars, Vocals
  • Devilish : Vocals
  • Tomáš Corn : Drums

Guest / additional musicians

  • Zdeněk Šikýř : Keyboards

Triumvirát Reviews

 (1)
Reviewer :  level 21   95/100
Date : 
블랙 메탈 밴드들 중 근 10여년간 귓전을 울리는 밴드가 셋 있다. Mgła, Batushka, Cult of Fire가 바로 그 주인공들이 되겠다. 이들 밴드들의 출신지에는 공교롭게도 블랙 메탈의 성지나 다름없는 스칸디나비아 반도가 포함되어 있지 않다. 세 밴드의 출신지는 동구권에 속해 있는 국가들이다. Mgła, Batushka는 폴란드고, Cult of Fire는 모국이 체코다. 오늘날 이들 국가들도 익스트림 메탈 밴드들이 활동할 만한 여건이 아주 좋지 않다고 말하기는 어려울 것 같다. 구 소련이 건재한 시절에도 폴란드는 Vader나 Behemoth 같은, 현재 익스트림 메탈 씬을 주도하는 밴드들이 혜성같이 등장한 적이 있으며, 체코 역시 익스트림 메탈씬에서 굵직한 업적들을 남긴 여러 밴드들을 낳은 국가라 할 수 있다. 지금은 이 국가들도 상당한 규모의 익스트림 메탈 강국이라 할 만하다.

현재 세 밴드를 모두 들어본건 아니고, 가장 먼저 접해본 밴드는 Mgła였다. 명성이 자자한 그들의 세 번째 정규앨범을 들었던 것은 아니었고, 첫 정규앨범 Groza를 들어봤는데, 어째서 이들에 대해 왜 블랙 메탈 팬들 사이에서 화제가 되었는지는 잘 이해되었다. 하지만 Cult of Fire는 Mgła 다음으로 접하게 된 밴드인데, 이들의 데뷔 앨범 Triumvirát은 근 10년 동안 들어왔던 그 어떠한 블랙
... See More
4 likes

Triumvirát Comments

 (15)
level 9   100/100
심금을 울린다란 표현을 아무데나 붙이기는 어렵다만. 나는 이 앨범에 그 표현을 붙여 주겠다.
2 likes
level 14   95/100
Surprised now that I see this is their first full album! Such high quality atmospheric black metal. The shrieks of terror and panic are exquisite.
1 like
level 13   85/100
이거 들을때마다 마치 악마의 수하에 놓여진듯한 느낌을 받습니다. 무게감있는 심포닉 위에 비탄한 선율을 수놓아 만들어낸 사악하기 그지없는 음악으로, 악마를 부르짖는 절규와도 같은 스크리밍이 인상적입니다. 블랙메탈하면 많은 밴드가 떠오르지만 하이퀄리티 웰메이드 블랙을 고른다면 먼저 떠오르는 작품입니다.불경스러운 주술이 단단히 걸려있습니다.
level 19   100/100
블랙메탈의 여러 모양새들을 기가 막히게 담아냈다. 세부장르의 특징들을 게걸스럽게 빨아들였음에도 본연의 색깔은 유지한다. 이 앨범은 들을 때마다 새롭게 들리는 그런 명반 부류에 속하기 때문에 딱히 거창한 말이 필요는 없을 것 같다.
4 likes
Cult of Fire - Triumvirát CD Photo by 서태지
level 5   100/100
이 앨범을 듣고 블랙메탈에 눈을 떴습니다... 특히 1번 트랙은 처음부터 끝까지 완벽 그 자체
3 likes
level 17   95/100
상당히 이교도적이고 불경한 느낌을 주고 있는 블랙메탈 사운드.
Cult of Fire - Triumvirát CD Photo by The DEAD
level 8   90/100
블랙메탈에 손이 가지 않는 나도 정말 좋게 들었다
2 likes
level 10   100/100
입이 떡 벌어지는 블랙메탈. 우리가 흔히 집대성이란 말을 쉽게 쓰곤 하지만 이정도면 진짜 개사기가 아닐까
5 likes
level 9   95/100
미찼다
level 8   85/100
기대하지않고 들었습니다만, 생각외로 좋아서 놀랐습니다.
level 15   95/100
블랙메탈밴드는 아무나 하는게 아니다!!!!
2 likes
level 15   100/100
블랙메탈에 빠져들던 시점 이들 라이브 영상 보고 혹해서 들은 작품, 신선한 충격이었다. 최상의 조건과 프로덕션에서 빗어낸 작품이 아닐까. 고급스러우면서 멋드러진 오르간 스트링에 심금을 울리는 멜로디, 매섭게 달리는 스트레이트함 까지 다 갖추었다. 1번곡 Zàvěť Světu는 이 작품의 합치로 봐도 될 정도의 걸작이고 Horizont Temnoty, Triumvirát도 최고다..
2 likes
Cult of Fire - Triumvirát CD Photo by MasterChef
Cult of Fire - Triumvirát Vinyl, CD Photo by MasterChef
Cult of Fire - Triumvirát Vinyl, CD Photo by MasterChef
Cult of Fire - Triumvirát CD Photo by MasterChef
level 8   100/100
첨들었던 2집보다 훨낫다
level 12   100/100
100점
level 20   100/100
블랙메탈에서 보여지는 에픽함, 엣모스페릭함, 심포닉함, 육중함과 원초적 그루브의 난폭함, 불경함이 이 한 장에 전부 들어있다. 어떤 밴드도 전부 담지 못했던 이런 블랙메탈의 하위장르에 대한 완벽한 합치이자 재생산이다. 이후의 2집에서 뭘 더 보여주려고 이 정도로 완벽한 1집을 내어놓았는가?
2 likes
Cult of Fire - Triumvirát Vinyl Photo by 똘복이
Cult of Fire - Triumvirát CD Photo by 똘복이

Cult of Fire Discography

AlbumTypeRelease dateRatingVotesReviews
EP9510
▶  TriumvirátAlbum96.4161
Album94.2282
EP93120
EP91.341
EP88.330
Live10010
Album9350
Album88.182
Live-00
EP9520
Contributors to this album
level 19 Mefisto  
Info / Statistics
Artists : 46,044
Reviews : 10,020
Albums : 165,207
Lyrics : 216,778