Log In
Register
Napalm - Cruel Tranquility

Cruel Tranquility

Band
TypeAlbum (Studio full-length)
Released
GenresThrash Metal
LabelsSPV GmbH
Length46:02
Ranked#125 for 1989 , #7,775 all-time
Reviews :  2
Comments :  2
Total votes :  4
Rating :  78.8 / 100
Have :  3       Want : 2
Added by level 16 Sathanas
Share on Facebook
Share on Twitter
   
Napalm - Cruel Tranquility Vinyl Photo by 꽁우Napalm - Cruel Tranquility Vinyl Photo by 꽁우Napalm - Cruel Tranquility Vinyl Photo by melodicNapalm - Cruel Tranquility CD Photo by 댄직Napalm - Cruel Tranquility Vinyl Photo by 스래쉬
Cruel Tranquility Information

Track listing (Songs)

titleratingvotes
1.Mind Melt3:39-0
2.A.O.A.2:36-0
3.Shake It Off3:06-0
4.Gag of Steel3:20-0
5.Devastation3:06-0
6.Combat Zone5:55-0
7.Immoral Society1:27-0
8.Attack on America3:10-0
9.Reanimate3:22-0
10.Act of Betrayal / Nightmare Administrator8:26-0
11.Practice What You Preach4:23-0
12.Kranked Up and Out3:29-0

Line-up (members)

  • Stig Chris Liggio : Vocals, Guitars
  • Jeff Lombardi : Guitars
  • Chris Weidner : Bass
  • Robert J. Proimos : Drums
Ed Repka : Cover art
Bob "Dude Master General" Spencer : Producer, Engineering
Frank Di Maulo : Assistant Engineering
Joe Leonard : Executive producer
Tom Coyne : Mastering

Cruel Tranquility Reviews

 (2)
Reviewer :  level 21   60/100
Date : 
80년대 Thrash Metal을 좋아하는 리스너라도 Napalm의 데뷔 앨범은 Cruel Tranquility은 즐길 수 있는 작품일지는 다소 의문이다. 전반적으로 이들의 데뷔 앨범은 대단한 작품은 아니지만, 이 밴드는 리프 메이킹에서 상당히 뛰어난 실력을 보이고 있다. 여타 스래쉬 메탈 밴드들에 비해 좀더 복잡하면서도 정교한 리프 메이킹은 유난히 돋보인다. 다만 심각한 저질 레코딩이 밴드의 이러한 장점을 상당부분 까먹고 있다. 이 앨범은 분명 앨범 내적으로는 괜찮은 작품으로 취급될 소지도 충분히 있다. 그러나 레코딩 부분의 부실함은 앨범의 완성도에 상당한 타격을 입혔다. 이렇게 된 데에는 밴드가 프로덕션의 중요성을 인식 못했다기보다는 단순한 금전적인 문제일 가능성이 크다. 아무래도 이 앨범은 데뷔 앨범에다가 Napalm이라는 밴드 자체가 영세 밴드이다. 그들에게는 프로듀싱 작업을 해줄 유능한 프로듀서를 고용하기에는 재정적인 여유가 없었을 것이다. 문제는 악기의 연주파트비중에도 상존하고 있다. 본작에서 드러밍 소리가 유난히 큰데 이러한 부분은 다른 파트와 거의 조화가 되지 않는다. 기타의 비중을 늘렸더라면, 밴드의 강점이라 할 수 있는 리프가 좀더 잘 살았겠지만 밴드는 본인들이 가진 장점을 잘 살리지 못하고 있다. ... See More
Reviewer :  level 6   85/100
Date : 
수많은 스레쉬 밴드들이 군웅할거하던 시기였던 80년대 네이팜은 상당히 타 쓰레시 밴드들에 비해서 돋보이는 밴드중 하나다.그들의 음악은 당시 쓰레시 밴드들과 비교했을때 테크닉적인면이 상당히 많이 강조됬고 약간은 신비스러운 리프또한 네이팜의 음악성을 강화시켰다고 본다.하지만 분명히 이 앨범또한 부족한 면이 상당히 존재한다.일단 지금에와서 이 음반을 시디플레이어에 넣고 재생시켰을때 무슨 드럼 사운드를 이렇게 크게 키워났냐는 생각이 상당히 강하게 들었고 보컬이 조금 많이 아쉽다는 느낌또한 상당히 많이 들었다.
강정과 약점을 고루 보유한 음반이지만 80년대 스레쉬 밴드 음반을 들어보고 싶은 사람이라면 필청반!
2 likes

Cruel Tranquility Comments

 (2)
level 10   85/100
good album
level 21   85/100
celkom podarené debutové album v masových merítkach málo známej Americkej Thrash Metal -ovej skupiny. Pôvodný názov kapely je Combat, pričom po podpise zmluvy s vydavateľstvom Combat (podarená zhoda), zmenili názov na Napalm. Po hudobnej stránke je album podarené, dokonca aj v rámci štýlu pestré, zvuk mohol byť trošku kvalitnejší a zachrípnutý spev (prípadne skôr rev), je celkom schopný, k hudbe pasuje, aj keď nepatrí medzi spevácku špičku.
2 likes

Napalm Discography

AlbumTypeRelease dateRatingVotesReviews
EP8010
▶  Cruel TranquilityAlbum78.842
Album6521
Info / Statistics
Artists : 46,570
Reviews : 10,100
Albums : 167,045
Lyrics : 217,592