Log In
Register
Kipelov - Kipelov V Let (Êèïåëîâ V ëå

Kipelov V Let (Êèïåëîâ V ëå

Band
TypeLive album
Released
GenresHeavy Metal
LabelsCD-Maximum
Reviews :  0
Comments :  0
Total votes :  0
Rating :  –
Have :  0       Want : 0
Added by level 18 Opetholic
Share on Facebook
Share on Twitter
Kipelov V Let (Êèïåëîâ V ëå Information

Track listing (Songs)

titleratingvotes
Disc 1
1.Vstuplenie (Âñòóïëåíèå)-0
2.Put Naverj (Ïóòü íàâåðõ)9:23-0
3.Dijane Tmi (Äûõàíüå òüìû)5:14-0
4.Vavilon (Âàâèëîí)6:04-0
5.Navazhdene (Íàâàæäåíüå)5:57-0
6.Ya Zdes (ß çäåñü)5:39-0
7.Prorok (Ïðîðîê)6:32-0
8.Ne Seychas (Íå ñåé÷àñ)5:23-0
9.Smutnoe Vremya (Ñìóòíîå âðåìÿ)5:45-0
10.Nikto (Íèêòî)5:15-0
11.Bez Tebya (Áåç òåáÿ)4:35-0
Disc 2
1.Na Raspute (Íà ðàñïóòüå)6:02-0
2.Matrichniy Bog (Ìàòðè÷íûé áîã)6:38-0
3.Gryaz (Ãðÿçü)4:44-0
4.Put v Nikuda (Ïóòü â íèêóäà)6:01-0
5.Reki Vremen (Ðåêè âðåìåí)5:16-0
6.Sleduy za Mnoy (Ñëåäóé çà ìíîé)4:38-0
7.Prizrachniy Vzvod (Ïðèçðà÷íûé âçâîä)6:11-0
8.Ya Svoboden! (ß ñâîáîäåí!)7:15-0
9.Volya i Razum (Âîëÿ è ðàçóì)9:57-0

Kipelov Discography

AlbumTypeRelease dateRatingVotesReviews
Live-00
Album-00
Live-00
Album-00
▶  Kipelov V Let (Êèïåëîâ V ëåLive-00
Album-00
Info / Statistics
Artists : 46,440
Reviews : 10,074
Albums : 166,569
Lyrics : 217,465