Log In
Register   Help
My album reviews/commentsMy collectionMy wish list
Panychida - Měsíc, les, bílý sníh ~ Moon, Forest, Blinding Snow cover art
Band
Albumpreview 

Měsíc, les, bílý sníh ~ Moon, Forest, Blinding Snow

(2010)
TypeStudio Full-length
GenresPagan Metal
LabelsFolter Records
Album rating :  -
Votes :  0
6. O orile i zmiji (5:05)
The lyrics are written in Glagolitic alphabet. In order to display it correctly, you need to install a suitable font which supports this script (e.g. Dilyana - http://fonts2u.com/dilyana.font).

ⱁ ⱁⱃⱏⰾⱑ ⰺ ⰸⰿⰻⰺ (O orile i zmiji)

ⰱⰾⰻⱄⰽⱏ ⱁⱍⱏⱓ ⰷⰲⱑⰸⰴⱏ ⰸⰰ ⰽⱃⰻⰾⱁⰿⰰ ⱆⰳⰰⱄⰰⰵⱅⱏ
ⱁⱃⱐⰾⱆ ⰲⱑⱅⱃⱏ ⱂⱁⰵⱅⱏ ⱄⱏ ⱁⱀⱁⰳⱁ ⱂⱁⰾⱆ
ⱄⱏⰾⰵⱅⱑⰲⱏⱎⱓ ⰵⰿⱆ ⱄⱏ ⰲⱑⱅⰲⰻ ⰲⱏⰻⱄⱁⰽⱏⰻ
ⰺⰸⰳⱏⱀⰰⱅⱏ ⰺⰸ ⰴⱏⰿⱆ ⱋⱓⰼⱑⰵⰳⱁ ⱂⰰⰽⱏⰻ
ⱀⰰ ⰴⱃⱑⰲⰵⱄⰰ ⰺ ⰾⱓⰴⰻ ⰺ ⰸⰲⱑⱃⰻ
ⰵⱄⱅⱏ ⱀⰰⱂⰰⰾⱏ ⱄⱅⱃⰰⱈⱏ
ⰾⰻⱄⱅⱐⰵ ⰳⱁⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ⰲⱏ ⰴⱘⰱⱃⰰⰲⰰⱈⱏ

ⱂⰾⱗⱎⱙⱅⱏ ⱄⱅⱑⱀⱐⰵ ⰾⱐⰳⱏⰽⱁ ⱂⱁ ⱃⱑⱌⱑ
ⰰⰱⱐⰵ ⱀⰰⱄⱏⰻⱅⰻⱅⱏ ⱄⱗ ⰲⱁⰴⰰ ⱅⱐⰿⱏⰻ
ⰸⱏⰾⱁⰱⰰ ⰳⱃⱐⰿⰻⱅⱏ ⰴⰰⰾⰵ ⱀⰰ ⰲⱏⱄⱅⱁⱌⱑ
ⰶⱗⰼⰵⱅⱏ ⰸⰵⰿⰾⱑ ⰽⱃⱏⰲⰵ ⰸⰿⱐⰵⰲⱏⰻ
ⱄⰵ ⰳⱃⱗⰴⰵⱅⱏ ⰱⱃⰰⱀⱐ
ⰿⰾⱐⱀⱐⱘ ⱀⰵⰱⱁ ⱂⱃⱁⱑⱄⱀⱘⱅⱏ
ⰵⰿⱆⰶⰵ ⱀⰵ ⱁⱄⱅⰰⱀⰵⱅⱏ ⱄⰻⰴⱏ
ⱅⱏ ⱂⱁⱃⰰⰶⰵⱀⱏ ⰵⱄⱅⱏ
ⰺ ⰴⰰⰵⱅⱏ ⰴⱏⰶⰴⱐ ⰲⱏⱄⱂⱗⱅⱐ

ⱀⰰ ⰴⱁⰿⱁⱈⱏ ⰽⰰⱂⰾⱑⰿⰻ ⱅⰾⱏⰽⱘⱋⱗ
ⰲⱁⰴⱏⰻ ⱂⰰⰴⰰⱈⱘ ⱄⱏ ⱀⰵⰱⰵⱄⰵ
ⰳⱁⱃⱐⱀⰰ ⱃⱑⰽⰰ ⱅⰵⰽⱘⱋⰻ
ⰶⰻⰲⱁⱅⱏ ⱄⱏ ⱄⱁⰱⱁⱙ ⱂⱃⰻⱀⰵⱄⰵ
ⰸⰿⰻⰹ ⰶⰵ ⱀⱑⱄⱅⱏ ⱆⰿⱃⱐⰾⱏ
ⱀⱏ ⱄⱅⰰⱃⱘ ⰽⱁⰶⱙ ⱄⱏⱁⰾⱑⱍⰵ
ⱅⱁ ⱁⱅⱏ ⰾⱓⰴⰻⰹ ⰿⱏⱀⱁⰳⱁ ⱄⰾⰰⰲⱏⰻ
ⱂⰴⰱⱑⰴⱁⱙ ⰲⱏⰻⱎⱐⱀⰻⰹ ⱂⱁⰾⱆⱍⰰⰰⱎⰵ
ⱀⰻ ⱅⱃⰻ ⰶⰵ ⰲⱃⰰⰳⰰ ⰳⰾⰰⰲⱏⰻ
ⱂⱃⱑⰴⱏ ⰳⱀⱑⰲⱁⰿⱐ ⱄⱏⱈⱃⰰⱀⰻⱎⱗ
Submitted by level 록스타
Info / Statistics
Artists : 30,889
Albums : 109,771
Reviews : 6,975
Lyrics : 127,633
Top Rating
 Immortal
Battles in the North
 rating : 89.1  votes : 14
 Haggard
And Thou Shalt Trust... the Seer
 rating : 90.2  votes : 13
 Stryper
To Hell With the Devil
 rating : 89.8  votes : 38