Log In
Register   Help
My album reviews/commentsMy collectionMy wish list
Panychida - Měsíc, les, bílý sníh ~ Moon, Forest, Blinding Snow cover art
Band
Albumpreview 

Měsíc, les, bílý sníh ~ Moon, Forest, Blinding Snow

(2010)
TypeStudio Full-length
GenresPagan Metal
LabelsFolter Records
Album rating :  -
Votes :  0
4. Alatyri (3:36)
The lyrics are written in Glagolitic alphabet. In order to display it correctly, you need to install a suitable font which supports this script (e.g. Dilyana - http://fonts2u.com/dilyana.font).

ⰰⰾⰰⱅⱏⰻⱃⱏ (Alatyri)

ⰿⰵⰼⱓ ⰴⱃⱑⰲⰵⱄⱏⰻ ⰺ ⰸⰾⰰⱅⰰ ⰺⰸⰻⰴⱘⱅⱏ ⱃⱑⰽⱏⰻ
ⱀⰾⱐⱀⱏⰻ ⰲⱁⰴⱏⰻ ⰶⰻⰲⱁⱅⰰ

ⰾⱃⱐⰽⱁⰾⱏ ⰶⰵⰾⱑⰸⱀⱏ ⱄⰲⰻⱄⱅⰰⰵⱅⱏ ⰲⱏⰸⰴⱆⱈⱁⰿⱐ
ⰳⱃⱁⰿⱏⰻ ⱁⱅⱏⰱⱐⰵⱅⱏ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⰸⰰ ⰴⱃⱆⰳⱁⰿⱐ
ⰺ ⱂⱁ ⰱⱃⱑⰳⱆ ⱆⱄⱅⱃⱐⰿⰾⱑⱙⱅⱏ ⱄⱗ
ⱄⱅⱃⱑⰾⱏⰻ ⰽⱏ ⰲⱃⰰⰳⱆ
ⰽⰰⰽⱁ ⰶⰵ ⰲⱐⱄⰵ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ
ⰱⱑⰰⱎⰵ ⰲⱏ ⰲⰺⰽⱁⰿⱏ ⱀⰰⱍⱗⰾⱑ
ⰺ ⱅⱏⰳⰴⰰ ⰱⱑⰾⱁⰿⱐ ⱁⰳⱀⰵⱆⱐ ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ ⰲⱏ ⱁⱍⰻ ⱂⱁⰾⱑ
ⱀⰰ ⱄⱏⰲⱁⰴⱑ ⱀⰵⰱⰵⱄⱐⱄⱌⱑⰵⰿⱐ
ⰰ ⱅⱏ ⱂⰰⱄⱅⰻ ⱂⱁⰲⰵⰾⱑ

ⰲⱏⰸⰱⱆⰴⰻ ⱄⱗ ⰿⱁⱃⰵ ⱈⰾⰰⰴⱐⱀⱁ
ⰱⱑⰾⱏⰻ ⱂⱃⱁⱄⰲⱑⱅⰰⱙⱅⱏ ⰾⱆⱍⱗ
ⱅⱃⱗⱄⰵⱅⱁ ⱄⱗ ⰸⱃⱐⱌⰰⰾⱁ ⰲⱁⰴⱐⱀⱁ
ⰶⰻⰲⱁⰵ ⱁⱄⱅⰰⰵⱅⱏ ⰿⰾⱐⱍⱗ
ⰳⰾⰰⱄⱏ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⱘⱅⱏⰲⱐⱀⱏ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⰵⰿⱏ ⱄⱕ
ⰺ ⱃⰰⱄⱅⰵⱅⱏ ⰳⱁⱃⰰ ⰺⱄ ⰽⰰⰿⰵⱀⰵ
ⰱⱑⰰⱎⰵ ⰲⱏ ⰲⱑⰽⱁⰿⱏ ⱀⰰⱍⱗⰾⱑ
ⰺ ⱅⱏⰳⰴⰰ ⰱⱑⰾⱁⰿⱐ ⱁⰳⱀⰵⰿⱐ ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ ⰲⱏ ⱁⱍⰻ ⱂⱁⰾⱑ
ⱀⰰ ⱄⱏⰲⱁⰴⱑ ⱀⰵⰱⰵⱄⱐⱄⱌⱑⰵⰿⱐ

ⰾⱃⱐⰽⱁⰾⱏ ⰶⰵⰾⱑⰸⱀⱏ ⱄⰲⰻⱄⱅⰰⰵⱅⱏ ⰲⱏⰸⰴⱆⱈⱁⰿⱐ
ⰳⱃⱁⰿⱏⰻ ⱁⱅⱏⰱⱐⰵⱅⱏ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⰸⰰ ⰴⱃⱆⰳⱁⰿⱐ
ⰺ ⱂⱁ ⰱⱃⱑⰳⱆ ⱆⱄⱅⱃⱐⰿⰾⱑⱙⱅⱏ ⱄⱗ
ⱄⱅⱃⱑⰾⱏⰻ ⰽⱏ ⰲⱃⰰⰳⱆ
ⱅⰰⰽⱁ ⰶⰵ ⰲⱐⱄⰵ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ
Submitted by level 록스타
Info / Statistics
Artists : 30,866
Albums : 109,663
Reviews : 6,975
Lyrics : 126,155
Top Rating
 Moonsorrow
Voimasta Ja Kunniasta
 rating : 89.6  votes : 13
 The Stranded
Survivalism Boulevard
 rating : 90.7  votes : 16
 Mr.big
Actual Size
 rating : 84.8  votes : 11