Log In
Register   Help
My album reviews/commentsMy collectionMy wish list
Aryan Art - ...And Despite All, Bulgaria Will Survive cover art
Band
Album

...And Despite All, Bulgaria Will Survive

TypeStudio Full-length
Release date
GenresBlack Metal
LabelsEinsatzkommando Productions
Running time29:45
Reviews :  0
Comments :  1
Total votes :  1
Rating :  40 / 100
Have :  0       Want : 0
Write a Comment
Write a Review
Add to Collection
Add to Wish List
Submitted by level 김한별
Videos by  youtube
...And Despite All, Bulgaria Will Survive Information

Track listing (Songs)

titleratingvotes
1.Äóíàâå...0:50-0
2.Èìåîí4:47-0
3.Áîÿò Íàñòàíà1:47-0
4.Òåðâåë – Çàêðèëíèêúò Íà Åâðîïà5:22-0
5.Ìàðø Íà Áîòåâ1:53-0
6.Ìúêàòà Íà Ìàéêà Áúëãàðèÿ3:58-0
7.Íàïðåä Êúì Ïîáåäàòà È Ñëàâàòà1:53-0
8....Íî Áúëãàðñêèÿ Äóõ Ùå Áúäå Âå÷åí... - Íàïóê5:45-0
9.Áúëãàðèÿ... Çàâèíàãè Â Ìîåòî Ñúðöå3:30-0

...And Despite All, Bulgaria Will Survive Comments

level   (40/100)
비명을 지르듯 내지르는 보컬이 인상적이었던 Atmospheric / National Socialist Black Metal 밴드. 무엇보다도 분위기를 내세우며 선전을 하고 있는데, 딱히 못들어 줄 정도는 아니었다.

Aryan Art Discography

Album titleTypeRelease dateRatingVotesReviews
preview Studio 40 10
preview Studio 90 10
preview Studio - 00
Info / Statistics
Artists : 30,063
Albums : 106,870
Reviews : 6,748
Lyrics : 106,019
Top Rating
 Bon Jovi
Lost Highway
 rating : 85  votes : 11
 System of a Down
Mezmerize
 rating : 88.8  votes : 10
 All Shall Perish
Hate . Malice . Revenge
 rating : 84.2  votes : 9