Log In
Register

72 Seasons Review

Metallica - 72 Seasons
Band
Albumpreview 

72 Seasons

TypeAlbum (Studio full-length)
Released
GenresHeavy Metal
LabelsBlackened Recordings
Length1:17:01
Ranked#34 for 2023 , #7,344 all-time
Album rating :  65 / 100
Votes :  66  (6 reviews)
Reviewer :  level 21         Rating :  65 / 100
Viac krát som si vypočul novinku "72 Seasons" od kedysi veľkej metalovej kapely Metallica a musím potvrdiť sklamanie viacerých fanúšikov, že novinka je opäť prevažne slabým nemastným-neslaným počinom. Preč sú už časy výborných albumov "Ride the Lightning" alebo "Master of Puppets". Kapela by sa mala skôr premenovať na Rockallica (prípadne v minulosti na Countryllica). Album je strašne monotónne, bicie akoby dookola hrali pár podobných bum-čvachtov bez zaujímavých prechodov (Ulrich je momentálne asi najslabším článkom kapely), gitary sú nudné (Hammett s Hetfield -om nehrajú skoro žiadne zaujímavé riffy, vyhrávky sú prevažne nevýrazné a zaujímavé sólo som ani nezaznamenal). Zvuk je skôr rock -ový s miernym nádychom blues/country. Mal som pocit, akoby som počúval mimo pár výnimiek jednu nekonečnú pieseň. Škoda, ale album ma okrem štyroch schopnejších piesní skoro vôbec neoslovilo.Je tam veľa priemeru a podpriemeru, ale za tie 4 dávam 65 bodov.
4 likes
Share on Facebook
Share on Twitter

Line-up (members)

9,676 reviews
St. Anger
level 9 Wait   40/100
Jul 24, 2011       Likes :  37
1991년. 유행의 흐름을 잘 타서 일명 블랙앨범이라 불리는 셀프타이틀 앨범으로 엄청난 상업적인 성공을 거둔 메탈리카는 그때부터 슬슬 정신이 나가기 시작한다. 그리고 5년 후. Metallica는 수 많은 팬과 메탈 리스너들앞에 Load라는 앨범을 선보임으로써 이제부터 우리들은 얼터리카가 ... Read More
Master of Puppets
level 10 피규어no5   90/100
Nov 26, 2016       Likes :  32
리뷰가 넘쳐 흐르니 짧게 쓰겠다. 모든 메탈리스너가 봤으면 한다. 메탈을 사랑하는 사람들의 모임인 이곳에서 가장 의외인 점 하나는, 바로 본 앨범의 평가가 찢어진다는 것이다. 나의 그간 리뷰한 앨범을 보면 알겠지만, 극도로 보수적이고 메탈 근본주의자인 나조차도 본작은 정말... Read More
Master of Puppets
level 7 blackdiaforever   95/100
Feb 7, 2020       Likes :  30
아니 이앨범이 그렇게 구리다고?? 이 명반이?? 절대 나는 동의할 수 없다. 솔까말 어렸을때 이 앨범 크게틀어놓고 마스터!! 마스터!! 미친듯이 머리 흔들며 따라불러보지 않은사람 메킹에 몇이나 되나?? 모두 자신에게 솔직해 졌으면 좋겠다. 마스터나 배터리 오리온의 기타리프는 대중적... Read More
Master of Puppets
level 7 기븐   70/100
Jul 13, 2014       Likes :  20
(본인 블로그에서 발췌, 일부 욕설, 말투 등 수정. 13.10.7. 작성) 메탈리카 3집이 과연 거품인가? 그렇게 주장하는 사람들은 사실 꽤 많이 볼 수 있고, 사실 그 주장은 상당 부분 사실이다. 그런데 오랫만에 이 앨범을 다시 들어보고 생각한건데, 사실 오리온이랑 1번 2번(도입부만) 정도는 충... Read More
St. Anger
level 10 피규어no5   45/100
Apr 13, 2013       Likes :  19
Metallica의 기타리스트 커크해밋(kirk hammett)은 카를로스 산타나의 앨범에 참여할 당시 인터뷰에서 이렇게 말했다. "메탈리카는 아주 실험적인 밴드다." 저 말은, 사실 Metallica 라는 밴드가 우리가 알던 것 이상으로 음악적으로 아주 역동적인 밴드였다는 점을 시사한다. 이런 이들에게 Thrash Me... Read More
Ride the Lightning
level 10 Divine Step   100/100
Sep 15, 2018       Likes :  16
이 똥글을 읽는 당신은 메탈리카를 싫어해도 메탈리카 2집을 싫어할 수는 없을 것이다. 얘네가 2집이후로 껍데기만 남아 반은 황금 반은 똥으로 가득찬 앨범들을 줄줄 싸냈더라도 2집의 위대함은 폄하되어서는 안된다. 근데 이제 생각해보니 머사마가 위대한 것일 수도? 어쨋든 본작은 메... Read More
Hardwired... to Self-Destruct
level 3 D_T_F   60/100
Feb 23, 2017       Likes :  14
앨범 통채로 두번 정도 들어본 후에 대충하는 리뷰. 도저히 세번은 못 듣겠어서 그냥 쓴다. 일단 6집 Load를 분기점으로 바뀐 메탈리카 시리즈 중 그나마 제일 낫다. 물론 졸작인건 변함이 없지만 말이다. 역시나 반복의 반복을 이루는 곡들의 구성은 듣는 이를 정말 짜증나게 만든다. 정말... Read More
Hardwired... to Self-Destruct
level 5 Sunrock   60/100
Dec 5, 2016       Likes :  14
정말 정말 이 앨범에 뭐라하고싶어서 남깁니다.개인의 취향 충분하게 존중합니다 .하지만 정말 이 앨범이 100점 받을 자격이 충분한 앨범인지 묻고 싶습니다. 본인 스스로 알고 있잖아요 구리다는거 그냥 팬심에 만점은 정말 대단해 보입니다 메탈리카라는 존재가..이제는 작곡 센스도 없고... Read More
Hardwired... to Self-Destruct
level 19 Mefisto   80/100
Nov 18, 2016       Likes :  11
몇년전에 공개된 Lords of Summer라는 곡을 듣고는 큰 기대를 않고 있었는데 예상외의 결과물이 뽑혀서 적잖이 당황했다. (심지어 Lords of Summer도 2016년버전은 나쁘지 않다.) 쓰래쉬 빅4 밴드 중 하나로 이름이 높은 만큼 메탈리카에게 쓰래쉬메탈로 복귀를 원하는 팬이 많긴 하지만 본작은 쓰래... Read More
St. Anger
level 6 진리치공백   40/100
Jul 10, 2016       Likes :  11
St. Anger. 이것은 말도 많고 탈도 많은 문제작이다. 그러나 실인즉 이 앨범은 우리 의식의 근저에 자리하는 쇼펜하우어적 인간 초월의 가치를 일깨워주는 서사적 대작으로, 가장 참된(true) 메탈 앨범의 반열에 올려놓을 만한 앨범이다. 이들이 이 앨범을 제작하고 발매하기 전 엄청난 갈등... Read More
...And Justice for All
level 7 Inverse   100/100
Oct 14, 2014       Likes :  10
개인적으로 Metallica가 위대한 밴드로 인정받을 수 있었던 (과거형 입니다. 이유는 다 아시겠죠) 이유라고 한다면 많은 분들의 찬사를 받은, 밴드의 미래를 충격과 감탄으로 보여준 2집 Ride the Ligntning, 대중적으로나 음악적으로 인정받은 3집 Master of Puppets (물론 메킹회원분들 중 이 앨범을 싫... Read More
...And Justice for All
level 21 구르는 돌   100/100
Jun 18, 2010       Likes :  10
...And Justice For All은 내가 Metallica를 입문할 때 처음 고른 앨범이었다. 물론 그 당시 Metallica에 대한 특정한 정보를 알고 고른 것은 아니었다. 그저 밴드가 매우 유명한 밴드라는 정도의 정보말고는 아는 게 없었다. 만약 Metallica의 작품들에 대한 사전 정보가 한움큼이라도 있었다면 Master of Pu... Read More
Master of Puppets
level 12 Southern Kor   60/100
Jul 9, 2021       Likes :  9
(2014년도 감상평) 이 앨범 기점으로 메탈리카는 전혀 취향에 안 맞는다. 중간에 의외로 괜찮은 앨범도 있지만.. 진짜 그나마 괜찮은 정도지 내가 정말 감동을 느끼며 들어본 메탈리카 음반은 단 한 개도 없다. 타이틀곡 MOP 은 워낙 유명해서 참 괜찮은 음악이라고 생각했던 시절이 잠깐 있... Read More
Hardwired... to Self-Destruct
level 2 도라에몽   100/100
Nov 19, 2016       Likes :  9
총평 - 메탈리카 역대 최고의 앨범 세계적으로 점차 스토너 슬러지 라인이 대세로 자리잡아 가고 있으며 주 수요층은 기존 음악들(특히 익스트림)에 매너리즘을 느끼는 산전수전 닳고 닳은 리스너들이 대다수 흘러들어간다. 이미 스래쉬쪽에도 판테라 후계자들의 사우던스타일 슬러지... Read More
Metallica
level 21 구르는 돌   100/100
Jun 22, 2010       Likes :  9
데뷔 앨범 Kill 'Em All부터 네 번째 앨범 ...And Justice for All까지 활동을 하면서 Metallica의 위치는 천정부지로 높아져만 갔다. 이들은 컬트 Thrash Metal 밴드로서 믿을 수 없을 만큼의 성공을 거두었다. 발표하는 작품은 거의 Pop Metal 밴드를 무색하게 할 정도로 잘 팔려 나갔다. 게다가 메탈 밴드에... Read More
Info / Statistics
Artists : 43,454
Reviews : 9,676
Albums : 156,220
Lyrics : 208,954