Log In
Register

The Gang's All Here Review

Skid Row - The Gang's All Here
Band
Albumpreview 

The Gang's All Here

TypeAlbum (Studio full-length)
Released
GenresHeavy Metal
Labelsear Music
Reviewer :  level 21         Rating :  85 / 100
po dlhej dobe našli Skid Row v spevákovi Erik Grönwall -ovi vhodnú náhradu za nezabudnuteľného Sebastian Bach -a. Erik Grönwall ma presvedčil o svojich hlasových kvalitách pri predošlej tvorbe, či už v kapele H.E.A.T alebo (a to hlavne) v projekte New Horizon, ktorý dúfam, že bude pokračovať. Jeho hlas výborne pasuje k hudbe, je silný, pričom sa prispôsobil štýlu a výborne zapadá do Glam/Heavy Metalovej tvorby kapely, ktorá je doplnená samozrejme o Rock -ové prvky.
Zároveň hudba je na novinke kvalitná a v rámci štýlu svieža. Piesne sú melodické, pritom aj gitarové a občas aj tvrdé. Refrény sú spevné a všetko uzatvára účelná, no pritom kvalitná rytmika. Zároveň zvuk je podarený a každý nástroj je dobre počuteľný a čitateľný. je to proste podarené album.
Share on Facebook
Share on Twitter

Track listing (Songs)

titleratingvotes
01.Hell or High Water851
02.The Gang's All Here901
03.Not Dead Yet901
04.Time Bomb851
05.Resurrected851
06.Nowhere Fast851
07.When the Lights Come On801
08.Tear It Down851
09.October's Song851
10.World's on Fire851

Line-up (members)

9,951 reviews
cover art Artist Album review Reviewer Rating Date Likes
That's the Spiritpreview951 day ago0
Dystopia – Part IIpreview901 day ago0
Leviathan IIpreview856 days ago0
Arcanapreview95Nov 25, 20221
Best Collectionpreview
Best Collection Review (1988)  [Compilation]
90Nov 25, 20220
Down and Uppreview90Nov 25, 20220
Arrivalpreview90Nov 21, 20220
Screaming for Vengeancepreview100Nov 20, 20222
The Gang's All Herepreview
▶  The Gang's All Here Review (2022)
85Nov 18, 20220
Unpoppreview65Nov 18, 20220
Twinalebloodpreview90Nov 18, 20220
Armageddonpreview90Nov 17, 20220
One Size Fits Allpreview90Nov 16, 20221
Headless Crosspreview100Nov 15, 20221
Interdimensionalpreview85Nov 10, 20220
Heroes of Mighty Magicpreview95Nov 9, 20224
Dystopia – Part IIpreview75Nov 8, 20220
Voices in the Skypreview100Nov 8, 20220
Ayampreview100Nov 8, 20224
...And I Return to Nothingnesspreview95Nov 8, 20220
Slave to the Grind
level 8 hellcorpse   90/100
Apr 2, 2020       Likes :  4
고등학교 1학년때 스키드 로우의 2집 앨범이 나왔지만, 이 앨범을 작년 (2019년)에 구입을 했다. 수십년이 지난 지금 이 앨범을 들으니 1집의 스키드 로우와 2집의 스키드 로우는 음악적 방향이 상당히 다른 것을 느낄 수 있었다. 내 최애 밴드는 아니었지만 상당히 좋은 밴드임은 틀림 없음. ... Read More
Slave to the Grind
level 21 구르는 돌   90/100
Jun 24, 2010       Likes :  3
데뷔앨범 Skid Row로 엄청난 인기몰이를 한 그들의 다음 앨범은 의외였다. 80년대 후반에서 90년대초 헤비메탈의 황혼기에 번성했던 L.A메탈 스타일로 또다시 인기몰이를 할줄 알았는데 이들은 거기에 안주하지 않고 음악적으로 한층 성숙해졌을 뿐만 아니라 강렬해졌다. 무엇이 이들에게 좀... Read More
Slave to the Grind
level 11 Apache   85/100
Apr 12, 2010       Likes :  3
Skid row. 한국인들에게 가장 사랑받는 메탈 밴드를 꼽으라면 Skid row의 이름은 어떤 범주에서건 꼭 들어가게 될 것이다. 그들의 셀프 타이틀 앨범이자 1집에 수록된 곡들을 생각해 보면 당연한 일일지도 모른다. 맑고 청아한 고음 보컬을 좋아하는 데다 일본 못지 않게 멜로디컬한 곡을 좋아하... Read More
Skid Row
level 21 Eagles   95/100
Nov 9, 2005       Likes :  3
Bon Jovi의 모체가 되는 Jon Bon Jovi & The Wild Ones의 멤버였던 기타리스트 Dave "The Snake" Sabo가 1986년 베이시스트 Rachel Bolan를 만나면서 Skid Row의 결성이 급물살을 타게 된다. 평소 친분이 있던 드러머 Bob Affuso와 기타리스트 Scotti Hill이 합세한 후, 캐나다 출신의 보컬리스트 Sebastian Bach을 ... Read More
Subhuman Race
level 21 Eagles   85/100
Nov 9, 2005       Likes :  3
한층 과격하고 헤비한 음악을 담아내었던 두 번째 앨범에서 한 걸음 더 나아가 Skid Row의 성공에 지대한 영향을 미쳤던 서정적인 메탈 발라드를 거의 수록하지 않았으며 가사에서도 좀 더 진지하고 사회적인 메시지를 담고 있는 세 번째 정규작이다. 명프로듀서 Bob Rock이 프로듀싱을 맡고 있... Read More
Skid Row
level 21 구르는 돌   85/100
Jun 24, 2010       Likes :  2
Skid Row만큼 국내에서 사랑받은 메탈밴드가 얼마나 될까? 이들은 Stryper와 함께 한국에 헤비메탈을 전파하는 사도였다. 그만큼 이들에 대한 사랑은 우리나라에서 식을 줄을 몰랐다. 18 And Life나 Youth Gone Wild, I Remember You는 특히나 사랑받던 곡들이다. 대중적인 멜로디와 준수한 외모의 멤버들은... Read More
Skid Row
level 7 Vincent   92/100
Apr 3, 2010       Likes :  2
당돌한 신인 밴드의 당돌한 데뷔. 10대들의 생각을 거침없이 대변하며, 10대들의 우상으로 떠올랐던 밴드. 데뷔 앨범 이라곤 믿겨지지 않을 작곡 실력과, 연주력, 대중성까지 모두 골고루 갖춰 음반 시장에 적잖은 영향을 끼쳤었다. 당시 80년대 핫 아이콘이었던 리드보컬 세바스찬 바흐... Read More
Skid Row
level 17 이준기   86/100
Apr 10, 2009       Likes :  2
스키드로우, 고등학교당시 나도 메탈을 잘 모르던 시절..에도 노래방에 가면 유쓰곤 와일드를 부르는 놈들은 참 많았다. 나도 마찬가지였고.. 올라가지도 않는 곡 꽥꽥 불러대면서 와 보컬 엄청 잘한다~ 라는 쓸데없는 쉬즈곤 찬양식의 이야기도 했던 즐거운 기억이 난다. 그와중에도 잘... Read More
Slave to the Grind
level 21 Eagles   95/100
Nov 9, 2005       Likes :  2
셀프 타이틀 데뷔앨범이 상업적으로 엄청난 성공을 거두며 스타덤에 오른 후에 발표한 이들의 두 번째 앨범이다. 레코드사가 요구한 상업적인 아이돌 이미지보다는 공격적이고 메탈릭한 사운드로 가득 차 있는데, 데뷔작과는 달리 일반 팝팬들이 접근하기에는 다소 어려움이 있을 것으로... Read More
Slave to the Grind
level 9 rockerman   100/100
Mar 20, 2021       Likes :  1
My most played album # 64. Skid Row - Slave to the Grind! The second album was released on June 11, 1991. The first heavy metal album to chart at number one on the Billboard 200. sold 134,000 copies in its opening week. The album was certified 2× platinum. It produced five singles: "Monkey Business" Peaked at #7 on US Mainstream Rock Billboard, "Slave to the Grind" It reached ... Read More
Skid Row
level 9 rockerman   100/100
Feb 20, 2021       Likes :  1
My most played album # 21. Skid Row - Self Titled. Released on January 24, 1989. A band so good the lead singer still says 20 years later Sabastian Bach formerly of Skid Row. LOL. Guitar Players 49th best album of all time. The album peaked at number six on the Billboard 200 and was certified 5 times platinum. Four singles: "Youth Gone Wild", "18 and Life", "I Remember You" and... Read More
Subhuman Race
level 11 Apache   80/100
Aug 29, 2013       Likes :  1
무겁다, 한없이 무겁다. 이것이 과연 [Slave to the grind] 까지의 재기발랄하고 활기가 넘치던 그 Skid row가 맞는지 의심이 들 정도로 말이다. Youth gone wild에서 어디로 튈 지 모르던 젊음이, Livin' on a chain gang에서 한없이 솟구쳐 오르던 그들이 하는 음악이라고는 믿기 어려울 정도다. 물론 개인적... Read More
Subhuman Race
level 21 구르는 돌   75/100
Jun 24, 2010       Likes :  1
2집 Slave to the Grind가 나오고 나서 4년이 지난 뒤에야 Skid Row는 후속작 Subhuman Race를 발표했다. Skid Row가 돌아온 시점인 95년에는 Heavy Metal의 영토는 과거에 비해 형편없이 축소되어 있었다. 대안 록의 공세에 거물급 밴드들도 몸을 사리고 있던 시기였다. 그런 시기에 Skid Row는 이 무거운 작품을... Read More
Skid Row
level 2 metalkid   94/100
Jan 29, 2006       Likes :  1
혹자는 이들을 보고 상업성, 라이브가 아닌밴드, 반짝밴드... 머 이런식으로 깎아내린다. 그러나 이들은 이쪽 계열에서 엄청난 일을 해냈고, 그걸 과소평가 할수는 없다고 생각한다. 80년대 말부터 90년대 초반에 이들은 수많은 Kid들을 Rock음악에 매료되게 하여 METALKID가 되게  만들었... Read More
Subhuman Beings on Tour
level 21 Eagles   70/100
Nov 9, 2005       Likes :  1
세 번째 정규작 "Subhuman Race" 발매 이후에 공개한 미니 라이브 앨범이다. 단 6곡만을 수록하고 있다는 것이 아쉬운 부분인데, 기존 Skid Row의 이미지에 지대한 영향을 미쳤던 서정적인 메탈 발라드는 단 한 곡도 수록되어 있지 않으며 강력한 사운드의 연속으로 앨범 전체가 순식간에 ... Read More
Info / Statistics
Artists : 42,084
Reviews : 9,951
Albums : 151,446
Lyrics : 198,311