Log In
Register
Album reviews/comments
Collection
Wish list
Rudra - Brahmavidya: Transcendental I cover art
Band
preview 

Rudra

Albumpreview 

Brahmavidya: Transcendental I

(2009)
TypeStudio Full-length
GenresThrash Metal, Death Metal
LabelsTrinity Records
Album rating :  -
Votes :  0
Lyrics > R > Rudra Lyrics (54) > Brahmavidya: Transcendental I Lyrics (14) >

Meditations At Dawn Lyrics

5. Meditations At Dawn (4:55)
Pratah smarami hrdi samsphuradatma tattvam
Sat chit sukham paramahamsa gatim turiyam
Yat svapna jagara sushuptam avaiti nityam
Tad brahma nishkalam aham na ca bhuta sangham

Pratar bhajami manasam vacasam agamyam
Vaco vibhanti nikhila yadanugrahena
Yan neti neti vacanair nigama avocuh
Tam deva devamajam achyutam ahuragryam

Pratar namami tamasah paramarka varnam
Purnam sanatana padam purushottam akhyam
Yasminnidam jagad asheshamashesha murtau
Rajjvam bhujangama iva pratibhasitam vai
Submitted by level Sathanas (2011-06-02)
Info / Statistics
Artists : 31,630
Reviews : 7,135
Albums : 111,479
Lyrics : 136,026
Top Rating
Sólstafir - Svartir Sandar (2011)
  rating : 91   votes : 5
Savatage - Streets: A Rock Opera (1991)
  rating : 90.4   votes : 28
Be Persecuted - I.I (2007)
  rating : 85.1   votes : 7