Log In
Register
Album reviews/comments
Collection
Wish list
Panychida - Měsíc, les, bílý sníh ~ Moon, Forest, Blinding Snow cover art
Band
Albumpreview 

Měsíc, les, bílý sníh ~ Moon, Forest, Blinding Snow

(2010)
TypeStudio Full-length
GenresPagan Black Metal
LabelsFolter Records
Album rating :  -
Votes :  0
6. O orile i zmiji (5:05)
The lyrics are written in Glagolitic alphabet. In order to display it correctly, you need to install a suitable font which supports this script (e.g. Dilyana - http://fonts2u.com/dilyana.font).

ⱁ ⱁⱃⱏⰾⱑ ⰺ ⰸⰿⰻⰺ (O orile i zmiji)

ⰱⰾⰻⱄⰽⱏ ⱁⱍⱏⱓ ⰷⰲⱑⰸⰴⱏ ⰸⰰ ⰽⱃⰻⰾⱁⰿⰰ ⱆⰳⰰⱄⰰⰵⱅⱏ
ⱁⱃⱐⰾⱆ ⰲⱑⱅⱃⱏ ⱂⱁⰵⱅⱏ ⱄⱏ ⱁⱀⱁⰳⱁ ⱂⱁⰾⱆ
ⱄⱏⰾⰵⱅⱑⰲⱏⱎⱓ ⰵⰿⱆ ⱄⱏ ⰲⱑⱅⰲⰻ ⰲⱏⰻⱄⱁⰽⱏⰻ
ⰺⰸⰳⱏⱀⰰⱅⱏ ⰺⰸ ⰴⱏⰿⱆ ⱋⱓⰼⱑⰵⰳⱁ ⱂⰰⰽⱏⰻ
ⱀⰰ ⰴⱃⱑⰲⰵⱄⰰ ⰺ ⰾⱓⰴⰻ ⰺ ⰸⰲⱑⱃⰻ
ⰵⱄⱅⱏ ⱀⰰⱂⰰⰾⱏ ⱄⱅⱃⰰⱈⱏ
ⰾⰻⱄⱅⱐⰵ ⰳⱁⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ⰲⱏ ⰴⱘⰱⱃⰰⰲⰰⱈⱏ

ⱂⰾⱗⱎⱙⱅⱏ ⱄⱅⱑⱀⱐⰵ ⰾⱐⰳⱏⰽⱁ ⱂⱁ ⱃⱑⱌⱑ
ⰰⰱⱐⰵ ⱀⰰⱄⱏⰻⱅⰻⱅⱏ ⱄⱗ ⰲⱁⰴⰰ ⱅⱐⰿⱏⰻ
ⰸⱏⰾⱁⰱⰰ ⰳⱃⱐⰿⰻⱅⱏ ⰴⰰⰾⰵ ⱀⰰ ⰲⱏⱄⱅⱁⱌⱑ
ⰶⱗⰼⰵⱅⱏ ⰸⰵⰿⰾⱑ ⰽⱃⱏⰲⰵ ⰸⰿⱐⰵⰲⱏⰻ
ⱄⰵ ⰳⱃⱗⰴⰵⱅⱏ ⰱⱃⰰⱀⱐ
ⰿⰾⱐⱀⱐⱘ ⱀⰵⰱⱁ ⱂⱃⱁⱑⱄⱀⱘⱅⱏ
ⰵⰿⱆⰶⰵ ⱀⰵ ⱁⱄⱅⰰⱀⰵⱅⱏ ⱄⰻⰴⱏ
ⱅⱏ ⱂⱁⱃⰰⰶⰵⱀⱏ ⰵⱄⱅⱏ
ⰺ ⰴⰰⰵⱅⱏ ⰴⱏⰶⰴⱐ ⰲⱏⱄⱂⱗⱅⱐ

ⱀⰰ ⰴⱁⰿⱁⱈⱏ ⰽⰰⱂⰾⱑⰿⰻ ⱅⰾⱏⰽⱘⱋⱗ
ⰲⱁⰴⱏⰻ ⱂⰰⰴⰰⱈⱘ ⱄⱏ ⱀⰵⰱⰵⱄⰵ
ⰳⱁⱃⱐⱀⰰ ⱃⱑⰽⰰ ⱅⰵⰽⱘⱋⰻ
ⰶⰻⰲⱁⱅⱏ ⱄⱏ ⱄⱁⰱⱁⱙ ⱂⱃⰻⱀⰵⱄⰵ
ⰸⰿⰻⰹ ⰶⰵ ⱀⱑⱄⱅⱏ ⱆⰿⱃⱐⰾⱏ
ⱀⱏ ⱄⱅⰰⱃⱘ ⰽⱁⰶⱙ ⱄⱏⱁⰾⱑⱍⰵ
ⱅⱁ ⱁⱅⱏ ⰾⱓⰴⰻⰹ ⰿⱏⱀⱁⰳⱁ ⱄⰾⰰⰲⱏⰻ
ⱂⰴⰱⱑⰴⱁⱙ ⰲⱏⰻⱎⱐⱀⰻⰹ ⱂⱁⰾⱆⱍⰰⰰⱎⰵ
ⱀⰻ ⱅⱃⰻ ⰶⰵ ⰲⱃⰰⰳⰰ ⰳⰾⰰⰲⱏⰻ
ⱂⱃⱑⰴⱏ ⰳⱀⱑⰲⱁⰿⱐ ⱄⱏⱈⱃⰰⱀⰻⱎⱗ
Submitted by level Scotty Vortekz (2017-05-30)
Info / Statistics
Artists : 31,601
Reviews : 7,129
Albums : 111,426
Lyrics : 135,931
Top Rating
Kreator - Violent Revolution (2001)
  rating : 80.4   votes : 22
Mekong Delta - Dances of Death (And Other Walking Shadows) (1990)
  rating : 85.5   votes : 12
Black Sabbath - Headless Cross (1989)
  rating : 92.3   votes : 19