Log In
Register
Album reviews/comments
Collection
Wish list
Panychida - Měsíc, les, bílý sníh ~ Moon, Forest, Blinding Snow cover art
Band
Albumpreview 

Měsíc, les, bílý sníh ~ Moon, Forest, Blinding Snow

(2010)
TypeStudio Full-length
GenresPagan Black Metal
LabelsFolter Records
Album rating :  -
Votes :  0
4. Alatyri (3:36)
The lyrics are written in Glagolitic alphabet. In order to display it correctly, you need to install a suitable font which supports this script (e.g. Dilyana - http://fonts2u.com/dilyana.font).

ⰰⰾⰰⱅⱏⰻⱃⱏ (Alatyri)

ⰿⰵⰼⱓ ⰴⱃⱑⰲⰵⱄⱏⰻ ⰺ ⰸⰾⰰⱅⰰ ⰺⰸⰻⰴⱘⱅⱏ ⱃⱑⰽⱏⰻ
ⱀⰾⱐⱀⱏⰻ ⰲⱁⰴⱏⰻ ⰶⰻⰲⱁⱅⰰ

ⰾⱃⱐⰽⱁⰾⱏ ⰶⰵⰾⱑⰸⱀⱏ ⱄⰲⰻⱄⱅⰰⰵⱅⱏ ⰲⱏⰸⰴⱆⱈⱁⰿⱐ
ⰳⱃⱁⰿⱏⰻ ⱁⱅⱏⰱⱐⰵⱅⱏ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⰸⰰ ⰴⱃⱆⰳⱁⰿⱐ
ⰺ ⱂⱁ ⰱⱃⱑⰳⱆ ⱆⱄⱅⱃⱐⰿⰾⱑⱙⱅⱏ ⱄⱗ
ⱄⱅⱃⱑⰾⱏⰻ ⰽⱏ ⰲⱃⰰⰳⱆ
ⰽⰰⰽⱁ ⰶⰵ ⰲⱐⱄⰵ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ
ⰱⱑⰰⱎⰵ ⰲⱏ ⰲⰺⰽⱁⰿⱏ ⱀⰰⱍⱗⰾⱑ
ⰺ ⱅⱏⰳⰴⰰ ⰱⱑⰾⱁⰿⱐ ⱁⰳⱀⰵⱆⱐ ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ ⰲⱏ ⱁⱍⰻ ⱂⱁⰾⱑ
ⱀⰰ ⱄⱏⰲⱁⰴⱑ ⱀⰵⰱⰵⱄⱐⱄⱌⱑⰵⰿⱐ
ⰰ ⱅⱏ ⱂⰰⱄⱅⰻ ⱂⱁⰲⰵⰾⱑ

ⰲⱏⰸⰱⱆⰴⰻ ⱄⱗ ⰿⱁⱃⰵ ⱈⰾⰰⰴⱐⱀⱁ
ⰱⱑⰾⱏⰻ ⱂⱃⱁⱄⰲⱑⱅⰰⱙⱅⱏ ⰾⱆⱍⱗ
ⱅⱃⱗⱄⰵⱅⱁ ⱄⱗ ⰸⱃⱐⱌⰰⰾⱁ ⰲⱁⰴⱐⱀⱁ
ⰶⰻⰲⱁⰵ ⱁⱄⱅⰰⰵⱅⱏ ⰿⰾⱐⱍⱗ
ⰳⰾⰰⱄⱏ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⱘⱅⱏⰲⱐⱀⱏ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⰵⰿⱏ ⱄⱕ
ⰺ ⱃⰰⱄⱅⰵⱅⱏ ⰳⱁⱃⰰ ⰺⱄ ⰽⰰⰿⰵⱀⰵ
ⰱⱑⰰⱎⰵ ⰲⱏ ⰲⱑⰽⱁⰿⱏ ⱀⰰⱍⱗⰾⱑ
ⰺ ⱅⱏⰳⰴⰰ ⰱⱑⰾⱁⰿⱐ ⱁⰳⱀⰵⰿⱐ ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻ ⰲⱏ ⱁⱍⰻ ⱂⱁⰾⱑ
ⱀⰰ ⱄⱏⰲⱁⰴⱑ ⱀⰵⰱⰵⱄⱐⱄⱌⱑⰵⰿⱐ

ⰾⱃⱐⰽⱁⰾⱏ ⰶⰵⰾⱑⰸⱀⱏ ⱄⰲⰻⱄⱅⰰⰵⱅⱏ ⰲⱏⰸⰴⱆⱈⱁⰿⱐ
ⰳⱃⱁⰿⱏⰻ ⱁⱅⱏⰱⱐⰵⱅⱏ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⰸⰰ ⰴⱃⱆⰳⱁⰿⱐ
ⰺ ⱂⱁ ⰱⱃⱑⰳⱆ ⱆⱄⱅⱃⱐⰿⰾⱑⱙⱅⱏ ⱄⱗ
ⱄⱅⱃⱑⰾⱏⰻ ⰽⱏ ⰲⱃⰰⰳⱆ
ⱅⰰⰽⱁ ⰶⰵ ⰲⱐⱄⰵ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ
Submitted by level Scotty Vortekz (2017-05-30)
Info / Statistics
Artists : 31,606
Reviews : 7,129
Albums : 111,433
Lyrics : 135,931
Top Rating
Van Halen - 1984 (1984)
  rating : 90.9   votes : 21
Nasum - Grind Finale (2006)
  rating : 90.7   votes : 6
Immortal - Sons of Northern Darkness (2002)
  rating : 88.1   votes : 10