Log In
Register
Album reviews/comments
Collection
Album Photos
Rudra - Brahmavidya: Transcendental I cover art
Band
Album

Brahmavidya: Transcendental I

(2009)
TypeStudio Full-length
GenresThrash Metal, Death Metal
Album rating :  95 / 100
Votes :  1
Lyrics > R > Rudra Lyrics (54) > Brahmavidya: Transcendental I Lyrics (14) >

Adiguru Namastubhyam Lyrics

13. Adiguru Namastubhyam (2:07)
Vatavitapi samipe bhumibhage nishannam
Sakalamunijananam jnanadataramarat
Tribhuvanagurumisham dakshinamurti devam
Jananamaranaduhkhacheda daksham namami

Citram vatatarormule vrddha shishya gururyuva
Gurostu maunamvyakhyanam shishyastu chinnasamshayah
Nidhaye sarvavdiyanam bhishaje bhavaroginam
Gurave sarvalokanam dakshinamurtaye namah

Vishvam darpana drshyamana nagari tulyam nijantargatam
Pashyan natmani mayaya bahirivod bhutam yatha nidraya
Yah sakshat kurute prabodha samaye svatmanam evadvayam
Tasmai shri guru murtaye nama idam shri dakshinamurtaye

Yasyaiva sphuranam sadatma kamatsat kalparthagam bhasate
Sakshat tattva masiti veda vacasa yo bodha yatya shritan
Yat sakshat karanad bhavenna punara vrttir bhavam bhonidhau
Tasmai shri guru murtaye nama idam shri dakshinamurtaye

Vishvam pashyati karya karanataya sva svami sambandhatah
Shishya caryataya tathaiva pitr putra dyatmana bhedatah
Svapne jagrati va ya esha purusho maya pari bhramitah
Tasmai shri guru murtaye nama idam shri dakshinamurtaye
Submitted by level 14 Sathanas
Info / Statistics
Artists : 33,670
Reviews : 7,660
Albums : 119,484
Lyrics : 146,573