Log In
Register Album reviews/comments
Collection Wish list
Manegarm - Vredens Tid cover art
Band
Albumpreview 

Vredens Tid

(2005)
TypeStudio Full-length
GenresViking Metal, Black Metal, Folk Metal
LabelsBlack Lodge Records
Album rating :  86.7 / 100
Votes :  3
Lyrics > M > Månegarm Lyrics (87) >

Vredens Tid Lyrics

(8)
Submitted by level ― (2013-06-17)
1. Vid Hargen (00:45)
2. Sigrblot (04:53)
Kom storm, kom eld,
kom björnfot, berid sinne

Morgondagen kallar,
nordstjärna i blick.
Valkyriors sång.

Offer till enöga,
spjutets herre.
Blot för seger.

Till Hravnáss bunden,
genom ed.
Snart en seger vunnen,
för vår sed.
Sigrblot

Kom gryning, kom vindar,
kom korpfot, bevinga sinne.

Härar samlas,
vid hornets sång.
Nordstjärnans barn.

Vreden hettar,
stormvindar bär.
En dödens symfoni.

Odin, Allfader,
Gugners bevingare, korpars herre.
Giv oss seger,
som här samlats.

Bärsärkens raseri,
river och sliter.
Fallande bilor,
jämmer och skrik.
Dånande horn,
sprucket stål.
Bärsärkens raseri.

Kom stiltje, kom regn,
gå björnfot, befria sinne.

---
English translation
"Sigrblot"

Come storm, come fire.
Come bear foot, mount the mind.

Tomorrow calls,
my gaze upon the North Star.
The song of Valkyries...

Sacrifice to One-Eye, Lord of the spear.
Sacrifice for victory.

To Hravnáss bound, through oath.
Soon a victory won, for our ways.
Sigrblot...

Come dawn, come winds.
Come raven foot, winged mind.

Hosts gather, to the song of the horn.
Children of the North Star...

The wrath warms, storm winds carry.
A symphony of death.

The wrath of the berserk, slashes and tears, falling axes, moaning and screams, thundering horns, broken steel.
The wrath of the berserk...

Come doldrums, come rain.
Go bear foot, release mind.
3. Skymningsresa (04:42)
I norr, betäcker den första frosten.
I söder faller de första löven
Tid att vandra är nu...

En tidlos ström av kraft,
vandrar med sinnet denna natt...

I öster står månen i sinn full.
I väster, svinner Sunnas gyllene famn.
Den nya dagen skall snart gry...

En tidlos ström av kraft,
vandrar med sinnet denna natt...

I. Strömt är altet, visdomens kyla.
I djupet begraven, ett dunkelt ord.

II. Söker i mullen, vid bergets fot.
Hör mig rådare, en glödande runa röd.

Ett kall ifrån ovan, drar mig iväg.
Stiger ur jorden, mot stärnornans glans...

Vandrar i väven, spunnen av den tre.
Känner glöden, från runornas megin...

I öster, står Sunna i sin full.
I väster, svinner månens bleka famn.
Tid att vila är nu...

---
English translation
"Twilight Voyage"

In the north the first frost covers.
In the south the first leaves fall.
The time to wander is now...

A timeless stream of force,
Wanders with the mind this night...

In the east the moon is full. In the west the golden embrace of Sunna dwindles.
The new day is about to dawn...

A timeless stream of force,
Wanders with the mind this night...

Flowing is the universe, the cold of wisdom.
Buried in the deep, a dim word.

Looking in the earth, at the foot of the mountain.
Hear me Fey, a glowing red rune.

A calling from above, pulls me away.
Rises from the earth, towards the brilliance of the stars...

Wanders in the web, woven by the Three.
Feel the embers, from the magic of the runes...

In the east Sunna is full. In the west the pale embrace of the moon dwindles.
The time to rest is now...
4. Kolöga Trolltand (07:13)
5. Dödens Strand (05:04)
6. Preludium (03:33)
7. Vredens Tid (05:36)
äåö
Minnen svunna stiger åter ur tidens vittrande stoft. Ur ledenstiger de fram, en gyllene flamma av hopp.

Ett föraktets dova töcken, närd av nid och hån.
Bländad av raseri, på hämndens vinger buren.

Stigna som vredens herrar...
Vekas bane vilsnas ljus.

Vanmakten inför vredens hand, speglar
i blinda ögon. Spröda och tomma, sprider etter,
med kluven tunga.

Blodets stöma berusar och när, ger mig åt kampen.
Skapare av vanvettets kaos, en ny tid är här...

Stigna som vredens herrar...
Vekas bane vilsnas ljus.

Blodsmak i munnen, stillad äro hungern. En ensam jakt för den valde allena. Krönt om natten vid
vanvettets tron. Att ett rike föda ur de dödas aska.

Stilla äro djuren i viljan och själen. En nalkande vittring och vi ger oss hän. Den eviga kamp som tas av tiden. Men dock och vilde bringar segern.

Som en viskande klinga, slår sanningens ord.
Förnyelsens timma, vredens tid...

Stigna som vredens herrar...
Vekas bane vilsnas ljus.

---
English translation
"The Age of Wrath"

Lost memories arise again, from the withering stuff of time.
They step forth from the ranks, a golden flame of hope.

The dull haze of disdain. Nourished by spite and scorn
Blinded by fury. Borne on the wings of vengeance.

Risen as the masters of wrath...
Bane of the weak, light of the lost.

The powerlessness before the hand of wrath, is mirrored in blind eyes. Brittle and empty, spreading venom, with a cloven tongue

The sweetness of the blood inebriates and nourishes, gives me to the fight. Maker of the chaos of madness, a new time has come...

Risen as the masters of wrath...
Bane of the weak, light of the lost.

The taste of blood in my mouth, my hunger appeased. A lonely hunt for the chosen alone. Crowned at night at the throne of madness. To bear a kingdom out of the ashes of the dead.

Still are the beasts in will and soul. A scent drawing near, we indulge ourselves. The eternal battle that time takes. But the savage brings victory.

Like a whispering blade. The words of truth strike. The hour of renewal, the age of wrath...

Risen as the masters of wrath...
Bane of the weak, light of the lost.
8. Svunna Minnen (01:25)
9. Frekastein (04:43)
Mot natten blickar jag upp,
slagen driven till marken.
Svindlande tankar rusar kring,
omtöcknad fylld av förbittring ...
Förbittring ... Förbittring ...

Blodet river i mina vener,
min själ bestulen.
Urdriven min broderhälft,
hör nattens barn ...
Hör nattens barn ... Hör nattens barn ...

Nattens barn gråter, en fallen far.
Sorg blir till vrede; kallt regn faller.
Dövar min smärta, ger mig kraft åter.
Minner mig om nidingars dåd.

Fångad i elden, ingen väg ut.
Huggen och slagen, av runor bunden.
Binder min själ, min vargbroder.
Själ utan kropp, kropp utan själ.

Ristade runor, gråbens sinne håller.
Bojad, bunden med blodröd järntagg.
Ristade runor, gråbens sinne håller.
Bojad, bunden med blodröd järntagg.
Ristade runor, gråbens sinne håller.
Bojad, bunden med blodröd järntagg.

Svärtat blod i andras ögon.
Fulländning av själen genom blod.
Avlad ur vargtörnets sting,
under nattens drömmar.
Ett tomrum fyllt,
en tvillingsjäl till mig bunden.

Tiden kommer då jag åter är hel,
då jag åter härskar natten.
I vargstenen de bundit min själ.
En dag skall runor brista ...
Brista ... Brista ...

---
English translation
"The Wolf Stone"

Towards the night I gaze. Stricken, driven to the ground.
Giddying thoughts rush about, dazed filled with resentment.

The blood scratches my veins.
My soul deprived. Driven out of my brother half.
Hear the children of the night...

The children of the night cry, a fallen father.
Sorrow turns to wrath, cold rain falls.
Eases my pain, gives me strength back.
Reminds me, of the deeds of evil-doers...

Trapped in the fire, no way out.
Cut and beaten, bound by runes.
Binds my soul, my wolf brother.
Soul without body, body without soul.

Carved runes, the wolf's mind hold.
Shackled, bound by blood red iron barb.

Blackened blood in the eyes of others, the perfection of the soul through blood. Bred from the sting of wolves' thorn, during the dreams of the night. An emptiness filled, a twin soul to me bound.

The time will come when I'm whole again,
when I'll once again rule the night.
In the wolves' stone they've bound my soul,
one day the runes will break...
10. Hemfärd (08:27)
11. Segervisa (03:37)
Många var de som föll.
Desto fler runt Valhalls fyllda bord.
En sorgesång jag skänker dem.
Som vidare för i sköldmöars famn.

Tankar och tårar till dem som gått hän.
Som nu blickar vid Asgårds port.
Minnen och kväden skaldas snart.
Vid elden i gillestid.

Vi som här sitta höjer våra horn.
Till de som sitter vid Allfaderns bord.
Tillsammans dricker vi segerns full.
Till enöga vis.

Hemma här i drottens hall.
Skålar vi för äring och fred.
Ingen sorg bär vi mer.
Till glädje och rus vi ger oss hän.

---
English translation
"Victory Song"

Many were those who fell.
All the more round the laden table of Valhalla.
A song of mourning I give to them.
Those who went to the embrace of shield maidens.

Reminiscence and tears to those who went hence.
Who now gaze by the gates of Asagard.
Memories and songs will soon be sung.
By the fire in times of feasting.

We who sit here raise our drinking horns.
To those who sit at the table of the Father of All.
Together we drink to victory.
And to One-Eye wise.

Here in the halls of the king.
We drink to yield and peace.
Grief we carry no more.
We indulge in joy and intoxication.
Info / Statistics
Artists : 31,362
Albums : 110,862
Reviews : 7,095
Lyrics : 135,105
Top Rating
 Metal Church
The Dark
 rating : 88.6  votes : 11
 Cannibal Corpse
Kill
 rating : 84.6  votes : 32
 Kansas
Point of Know Return
 rating : 92.4  votes : 10