Log In
Register

Věž smrti | Full Album Lyrics

War for War - Věž smrti cover art
Band
Album

Věž smrti

(2010)
TypeAlbum (Studio full-length)
GenresBlack Metal
LabelsNaga Productions
Album rating :  –
Votes :  0
Lyrics > W > War for War Lyrics (31) > Věž smrti Lyrics (9)
Submitted by level 21 록스타 (2017-09-04)
1. Hněv budov (4:26)
Pamatuji krev na zdech a dalekých konstrukcích
Toužím zaostřit oko a zírat tam
Velkolepá sláva dnes utopená
Nezajímá mě to, musím sám
Na všechna místa, kam se nesmí
Zdá se mi o nich v procesu v noci

Podzemní dílny
Nástroje moci
Různých mistrů zla a zloby
Tolik uctívaných

Hněv budov
Duší s okny
S kabely na lávkách
Velmi masivních

V nervech spár cihlových mám pocit a cit
Oči okna, ústa dveře, vlasy střecha
V nervech spár cihlových mi praská klid
Rozpadlý dech a dusím se

Nikdy na tebe barbarský člověk stroje nevztáhne
V Ústí nad Orlicí nádražní budovo
Pozná hněv budov, které obdivuji
Hněv tisíců budov a industriálních klenotů

Dejte mi zbraně, obejdu všechna města
Zasadím stožáry, základy továren
Kolem rozlije se voda černá pro blaho lidu
Pro blaho moci, pro zlo mistrů

Ne architekti
Násilníci
Smazat krásu z výroby
I z města

Hněv budov
Duší s okny
S kabely na lávkách
Velmi masivních

------

Wrath of the buildings

I remember blood on the walls and on distant constructions
I wish I could focus my eye and stare there
Majestic glory, now drowned
I don't care, I must go alone
To all those forbidden places
I dream about them during the night process

Underground workrooms
Instruments of might
Of various masters of evil and malice
So much venerated

Wrath of the buildings
Of the souls with windows
With cables on walkways
Massive walkways

I have a feeling and a sensibility in the nerves of the brick joints
Eyes are windows, mouth - door, hair - roof
My calm cracks in the nerves of the brick joints
My breath is shattered, I suffocate

That barbaric human will never lay machines on you
You, the railroad building in Usti nad Orlici
He'll feel the wrath of the buildings I admire
Wrath of thousands of buildings and industrial gems

Give me weapons, I'll go round all the cities
I'll plant poles, foundations of factories
Black water will spill all around for the wellbeing of people
For the wellbeing of might, for the evil of the masters

Not architects
But violators
To erase all the beauty out of production
And out of the city

Wrath of the buildings
Of the souls with windows
With cables on walkways
Massive walkways
2. Černé vězení (4:40)
Kam padne stín, tam tvrdě vítám vzduch
Předneste věty Jeho po letech
Dlouhé týdny trvalo potupné mlžení
Myslím, že přežili jsme nemocní

Železné tyče kolem nás
A smrště dešťů do očí
Prchejte do svých domovů
Knihy vám voda rozmočí

Po ránu otevřít šachty a průduchy ven
Co vedou k objektům vysoko nad zemí
Rezavým korytem s vidinou mračné oblohy
Nikdy se nevrátíme z černého vězení

Válka mezi vlnami
Jen stroje v míru jsou
Zatřesme vahami
Rukou pečlivou

Sténá někde hluboko v srdci kněz těžní stroj
Otec mu sebral odvahu z hlubiny vynášet uran
Vítězství na dosah lana, těch kilometrů
Do horníků kruté rány sází matka

Válka mezi vlnami
Jen stroje v míru jsou
Zatřesme vahami
Rukou pečlivou

Uvolněná zábradlí mezi místy pevnými jako skála
Jsou to vážně skály, hroby lidských kostí
A pohřby snových vizí, na zdech rytých tyčemi
Až zahřmí na nebi, rozlučte se
3. V kleci (4:42)
Pětset metrů pod zem
V kleci do tmy důlních dnů
Aby přátelé z nejbližších
Svět v míru brázdili

Měl jsem v rodokmenu pány
Oni zlato na rukou
Všechny průmyslové plány
Slepou čelbou skončily

Buďte svorni v příštích letech
Šachta Svornost rozkvétá
Spolu s ostatními
Kroky budou mířit k výdřevám
Tvrdá marnost slov mě sžírá
Na tvář "rovnost" doléhá
Těžní věž od srdce v krvi
Strašný provoz pro uran

Na přírodu hledím s vírou v její kladiva
Aby přítel nikdy nežil, aby zem se propadla
Na přírodu hledím s touhou umrznout a snít
Týrán tady v lágru mlčím na lesy

In the cage

Five hundred meters under the ground
Descending in the cage into the darkness of mining days
So that my closest friends
May tread the world in peace

There were noblemen in my lineage
And they had hands stained gold
All the industrial plans
Ended in the blind forefield

May you be united in the coming years
The mine Svornost is blooming
Together with the others
Steps will be heading towards the cribs
Harsh futility of words devours me
'Equality' bears on my face
Winding towers drenched in bloody heart
Terrible operations for uranium

I look upon nature with faith in its hammers
So that my friend never lives, so that the ground sinks
I look upon nature full of desire to freeze and to dream
Tormented here in the labour camp I mutely scream at the forests
4. Věž smrti (6:25)
Zbytky neštěstí bez barevných odstínů
Nikdo spatřit nesmí takzvanou věž smrti

Tam dnes stojí stavení a mlží stopy
Paměti v prachu, přetrhlé dráty

Mraky míst kolem, co dusí zápach krve
Trýznivá práce v nelidském pekle
Kde hraje hudba jiných míst země
Ale komu se postavit

Umělým hněvem proti vlastním dětem
Zahnat názor do hlubin sekat kamení
Horníkem proti své vůli
Tam ani volat ďábla nikam nevede

Chci zpátky do války, proti sobě
Nemám co tahat za vlákna
Mám nervy v propasti desítek let
Ať zemřu zničen velezradou
Rubat rudy pro smrt v krvi

To mě vězní velezrádci
Jak já bych je pozabíjel
Nekonečné vozy a ozvěna nikde
Mlčím, abych přežil, vás zabít
Dřív asi stejně padnu

A vzpomenou si v roce 2008
Kolik moci kdo si uštědřil
A co z toho plyne za bahno

Ne každý v dole horníkem chtěl být
Tady vůbec nikdo, zatraceně
To nebude věčně žrát ten ustrašený dav

Lehne popelem druh velzrádce
Naoko se jako rozmetá v popel
Nic však nikdo nesmaže pohaslým ohněm

Díry v zemi na Karlovarsku, ty jen tak nezmizí
Díry v duších jakbysmet

Důl se může zasypat
Těžní věže porazit
A kdo si potom vyobrazí
Nezapsané zločiny

V očích mám z toho černý olej
Tak rychle namazat kola důlních vozů
Hledat smysl jiný na místech stejných
Možná někdo ještě zůstal v zemi
5. Most (6:46)
Viděli jsme k zemi klesat cihly
Tyto po staletí procházely lidmi
Bezútěšný pohled na mrtvé
700 let žití v zatuchlém

88% domů
Možná stejně mnoho nabroušených klínů
Za Rakouska - Uherska zde žilo
O nové době komu by se snilo

Vytěžené uhlí se odměňuje lidem
Výrazům ve tvářích otců i matek
Superlativ 200 stran o městě vzdušném
Most nositelem tradic, nač ten smutek

Na kopci hrad Hněvín svým jménem jakoby pravil
Kolika raněným v boji mír probodl oči
Jak moc jiná řeka je Bílina s mrtvou vodou
Důlní stroje, rypadla, jámu rubou obří

Plynou kruté roky a vzpomínky bolí
To město tu stálo 700 takových

I.náměstí ve starém Mostě
Divadlo ve starém Mostě
Starý pivovar ve starém Mostě
Hřbitov ve starém Mostě

Hřbitov starého Mostu
Ty krásné domy a ulice
Hlouběji než kvalitní hnědé uhlí
Pod vytěženým ložiskem

Chvěje se materiál na dně dolu
Střechy všech padlých chtějí ven
Tohle já vidím a věřím tomu
Nesmířit člověka s jeho osudem

Nač ten hluchý smutek, byty byly malé
Úzké staré cesty, nevyhovující
Oslavme nad mraky vzdušné město nové
Most nositelem tradic, město růží

Byty byly malé
Cesty byly úzké
Domy staré
Nevyhovující

Most

We watched the bricks fall to the ground
These transpierced humans for centuries
Dreary view of the dead
700 years of life in mustiness

88% of houses
Perhaps just as many sharpened chocks
Lived here during Austria-Hungary
Who would have dreamed of a new age

Extracted coal rewards people
Expressions in faces of fathers and mothers
200 pages of superlatives about an airy town
Most is a bearer of traditions, so why so sad

The Hnevin castle upon the hill seems to suggest by its name
How many of those wounded in fight were pierced in the eyes by peace
How different is the Bilina river full of dead water
Mining machines, excavators dig a giant pit

Cruel years pass and memories hurt
This town stood here for 700 of those

The First square in old Most
The theatre in old Most
The old brewery in old Most
The cemetery in old Most

Cemetery of old Most
Those beautiful houses and streets
Deeper than high-quality brown coal
Under a mined out seam

The material at the bottom of the mine is shaking
Roofs of all the fallen want to get out
This is what I see and I believe it
No reconciliation between man and his destiny

Why the deaf sadness, the flats were small
Narrow old roads, unsatisfactory
Let's celebrate above the the clouds the new airy town
Most is a bearer of traditions, a town of roses

Flats were small
Roads were narrow
Houses were old
Unsatisfactory
6. Uran uhlí železo (4:38)
Tak jako války žijí
Střelbou do mrtvých
Mrtví cítí vůně země

Listuji světem zašlým
Srdce mi na troud plane
Zase vidím padat těžní věže

V kamnech mé stanice
Poslední uhlí hasne
Nechci vůbec pálit dřeva
Do sklepa půjdu ještě jednou

Uran uhlí železo
Uran uhlí železo
Uran uhlí železo
Uran uhlí železo

Až budou na příbramsku zvát nás doly k poznání
Zbývá jen rozhodnutí na kterou šachtu nastoupím

Otočen list
Na něm zeď
A na zdi smrt bez války

Demolice za dveřmi
Jako tehdy v Mostě
Na prahu světlých zítřků
Asi to zpustlo

Až budou na příbramsku zvát nás doly k poznání
Zbývá jen rozhodnutí na kterou šachtu nastoupím

Uran uhlí železo - Potraviny výroby
Uran uhlí železo - Hledám v prázdném sklepení

Uran uhlí železo - Na kopcích věže do mraků
Uran uhlí železo - Skrytá válka pro
7. Technologie těžby (5:46)
Člověk může poklesnout na vrchol své touhy
A smolnou pochodeň tím bleskem opařit
Potoky vod důlních zhustlé se níží ke dnu
U černých kráterů bdí vraky těžby

Byl v první linii, dnes otročí na šachtě
Ve jménu aktuální technologie
Otrávili zář i války pravý tvar
Nepohodlný nevítaný lhář

Pojď ke mne prachu z rudy
Trhám tvé vazby v zemi
Pojď zastřít svět nad námi
Hypnosou zvrácený

Těžní věže v Západních Čechách
Věž smrti v Ostrově nad Ohří
Nová jitra v nových pamětech
Každý důl svým horníkům věřil

Pojď v olej krvavý a k překopům
Pojede miliontý vůz rudy
Pojď do něj nastoupiti před dům
Zazáří nám uran do vzdálené tmy

Žádoucí pan Uran a jeho izotop 235
Tady jsme u zdroje temna
Zahlazení stop
Nová pravda na stole

Těžní klec a v kleci krev
Do prázdna vtéká čas a prchá
Ochuzený uran v něm
Tryská z dolu pára světa

Všichni jsme chtěli vraždit stroje
Tyhle stroje cítí víc než vy
Možná snad i cítí víc než já
Technologie těžby

Na nárazišti posledního patra
Do rána zadržen provoz
Hodiny věčné a zrazené
Bez zvonů, bez času, bez slov

Nová jitra v nových pamětech
Pojď ke mne prachu z rudy
Nové doly v hluku pod světem
Trhám tvé vazby v zemi

Těžní věže v Západních Čechách
Věž smrti v Ostrově nad Ohří
Chtěli všichni stroje vyvraždit
Do rána vítězství
Jitra nová v pamětech nových
Budoucnost těžby nedožít
Každý důl svým horníkům věřil
K večeru i po smrti
8. Souboj hmot (5:35)
Náměsíčné částice na sklech
Přetrvalé v umrznutí let
Kosmická loď vyvržená v lák
Do nádob u planetárních vah

Pozorujte ostrý souboj hmot
Výbuch slov i svěží průtok vět
Z vesmírných žil vyvržený tvor
Před dopadem ozářil hor svět

Scény z útrob prostoru spatřit lze i v dolu
Souboj hmot pod povrchem až k výbuchu plynů
Představte si při práci být udušeni v kouři
Tuhle bouři z paměti vám smažeme my hmoty

Katastrofy důlní v hlubinných dolech
Havárie v lomových provozech
Průvaly vod, závaly a požár z uhlí prachu
Nebezpečné částice a citoslovce smrti

Ani mrtev neodchází horník od své práce
Pomyslně v uniformách hladí výstroj všichni
Duše klidu nedohledá cestou do stařin
Z důvodu lomového přerubání území

Kamení ze šachet se hroutí na haldách
Václav Cílek ocenil by scény v průmyslu
Oprýskaná obloha se mračí netečně
On přinesl z podzemí tak sympatické pohledy

Společnost našich - mrzké činy hluchých
Něco však má smysl, společně s Václavem Cílkem
Po černých stěnách těžních jam
Spouštím se za jistým velkým cílem
9. Mayrau (5:51)
Ohnivý odlesk hutních provozů
Město na dolech, "černé" Kladno
Fosilní paliva v uhelné sloji
Tak silný provoz - důl Mayrau

Jen vířím prach ze země
Vzpomínkou 130 let
Uhlí je stále stejné
Jen čas mu nepřeje

Industrializace
Člověku dala statky
Jednou však šachta zhasne
Hornické životy

Mrznou ruce posledního dne
I poslední vůz slavné šachty Mayrau

Symbolem dolu je těžní věž
Srdcem z kovu strojovna
Dříve s citem se stavělo
Opravdu architektura
Kladenská sloj obří mocnosti
Jámy vtažná a výdušná
Na paměť starého hornictví
Barbora svatá znetvořena

Vápenné tři pece
Bývalé Vojtěšské huti
Působí svým zjevem
Monumentálním
Jako jakýs chrám
Industriální
Svaté trojice neznámého
Náboženství

Mayrau 1874
To tehdy první jáma přišla pod svět
Údaj se možná lehce v letech liší
Kladno a Vinařice - nebývalý věk

Parní stroje by byly schopné fungovat i dalších sto let
Ono na ně dojde
Znovu přijde důlní provoz a těžní stroje povstanou

Dřív nenáviděné
Dnes pozoruhodné
Svět sám pro sebe
Haldy hlušiny

Časem zarůstají
Přírodním pokryvem
Až vědci zírají
Na vzácné rostliny

Uhlí je stále stejné, ale náboženství ne
Znovu přijde důlní provoz a těžní stroje povstanou
Info / Statistics
Artists : 34,245
Reviews : 7,828
Albums : 121,899
Lyrics : 150,352