Log In
Register

Vertigo | Full Album Lyrics

Koldbrann - Vertigo cover art
Band
Album

Vertigo

(2013)
TypeAlbum (Studio full-length)
GenresBlack Metal
LabelsSeason of Mist
Album rating :  86.7 / 100
Votes :  3
Lyrics > K > Koldbrann Lyrics (33) > Vertigo Lyrics (11)
Submitted by level ― (2013-06-19)
1. IntroVertigo
INTROVERTIGO

En lukket sirkel...
Kabinett av innestengte redsler
Eutanasiens regime bak jernslåtte dører
Uten fornemmelse for perspektiv og retning
Altseende fasetter merker mine skritt

Når Jernnatten senker seg over
og alle veier fører til tomrom
Når hver døde vinkel skjuler en fiende
og de lammede skarer griper til vanmakt

Fra bevegerens skueplass
gjort til gjenstand
for sadistisk, kjølig betraktning
Skrinne sjeler, den iscenesatte virkelighet
På vent for det siste teppefall

Livets diametrale motsats
står for meg klart, som i en åpenbaring
Sprunget ut fra en indre singularitet
Morderisk og Briljant

Når stengslene brytes, og hånden tar over viljen
og kniven kjører seg fast i ditt liv
Når jeg ser Dødskampen i dine øyne
er vi ikke lenger fremmede, du og jeg

----------------------------------------------------
English

A closed circle...
Cabinet of confined fears
Regime of Euthanasia behind iron barred doors
Without sense for perspective and direction
All-seing facets are tracing my steps

When the Iron Night falls over
and all roads lead to void
When each dead angle conceals an enemy
and the paralysed flocks grasp for despair

From the prime mover's theatre
subjected to
sadistic, cold analysis
Shallow souls, the staged reality
On hold till the final curtain falls

The diametrical opposite of life
stands clear to me, as in a revelation
Sprung out from an inner singularity
Murderous and Brilliant

When the barricades breach,
as the hand takes over the will
and the knife jams into your life
When I see the Death Struggle in your eyes
are we no longer strangers, you and I
2. Totalt Sjelelig Bankerott
TOTALT SJELELIG BANKEROTT

Uhellig blodstyrtning
Uttømte rennesteinsengler
Illusjonens tynne ferniss
revner for sølvbladet

Huløyd, med nervene utenpå
Tomme ord likt de døendes ralling
Sunket til eksistensens lavmål
Ingen redning fra åndens forlis

Bærer av det tapte ansikt
Innsirklet, i desperasjonens vold
Ingen stengsler imellom
ingen tøyler tilbake

I ett og alt
Totalt Sjelelig Bankerott

La oss rive ned alt vi bygde opp
og ta de andre med i fallet
La oss forlate det det vi holdt av
og aldri se oss tilbake
Med besk, vansiret kjærlighet
er alt jeg har å tilby min elende

...Så la oss rive ned alt vi bygde opp
og ta de andre med i fallet

Konvensjoner til helvete
Uten hasard, ingen vinning
Gjengjeld deres halsløse gjerning
summarisk og resolutt

Når det røyner på
gi av deg selv til siste trevl
Kjør på med satsen i blodet
og Fandenivoldsk antipati

På lånt tid, din anger er fåfengt
Avsky, sett fyr på en gjennområtten sjel
Mei ned hver hindring i din vei
Vis dem den ytterste konsekvens

Fullstendig faens følelseskald
Å gi fingeren til livet
er veien til den svarteste rus
Det er ikke noe mer å hente
Det som var er fortapt

Og vi er
Totalt Sjelelig Bankerott

--------------------------------------------------------
English

Unholy hemoptysis
Drained gutter angels
Illusion's thin varnish
lacerated by the silver blade

Hollow-eyed, with nerves on the outside
Empty words, as the rattle of the dying
Sunken to rock bottom of existence
No rescue from the spirit's loss

Carrier of the lost face
Encircled, in the clutches of desperation
No barrier inbetween
No restraints left

In all and everything
Totally Spiritually Bankrupt

Let's tear down all that we built up
and take the others with us in the fall
Let's leave behind all that we cared for
and never look back
With bitter, mutilated love
is all I have to offer my misery

...So let's tear down all that we built up
and take the others with us in the fall

Conventions to hell
Without hazard, there is no winning
Retaliate their reckless deeds
summarily and resolutely

When reality catches up
give of yourself to the last shred
Carry on with rotgut in the veins
and Breakneck antipathy

On borrowed time, your remorse is futile
Abhorrence, set fire to an all rotten soul
Mow down each hindrance in your path
Show'em the ultimate consequence

Utterly fucking stone cold
Giving life the finger
is the way to the blackest intoxication
There is nothing more to be gained
What once was, is forever lost

And we are
Totally Spiritually Bankrupt
3. Hjertets Holodomor
(instrumental)
4. Drammen
DRAMMEN

Kommunegrå dis, bekmørk november
Innestengte landskap i enden av tunnelen
På bar bakke, i søken av en retning
En lemlesta sjanse til livet

Den ene, og de fireogfemti tusen
på sjølsamme brustein og betong
Søvngjengere av det sivile tyranni
i repeterende mønstre, driver forbi

Drømmer satt på vent
Det knuste speil, ensomhetens elv
Drabantens kalde kolosser
skinner som et mausoleum

Sjølpålagt isolasjon
Vekk fra de årelatte gater
Med alle fluktveier gjenmurt
Grønland seksogtredve

Led meg motstrøms
til skyggesidens bredder
til Landfalls lønndommer
La oss gå ned i de mørke kamre
og aldri igjen bli funnet

Inn i Slottet fra Drammen

Skåret inn til beinet
En eim av jordslag og kjønn
Revet fra fatning
i dårlig rus og dårlig stemning

Av fri vilje, i fritt forfall
la oss vike for kunsten
Uhellige stimuli, hatets ildspåsetter
Destruksjon på resept

Med uskyld spredt for alle vinder
Med enspora metall i utakt med tida
Med obskure riff fra helvete
meisla ut av Dyret i oss

--------------------------------------------------------
English

Municipal gray haze, pitch dark November
Enclosed landscapes at the end of the tunnel
On bare ground, in search of a direction
A mutilated chance to life

The one, and the fifty-four thousand
one selfsame cobblestone and concrete
Sleepwalkers of the civil tyranny
in repeating patterns, drifting past

Dreams put on hold
The broken mirror, river of solitude
Suburban cold colossuses
shine like a mausoleum

Self-imposed isolation
Away from the bloodlet streets
With all escape routes shut
Grønland thirty-six

Lead me against the current
to the shores of the dark side
to the secrets of Landfall
Let's go down to the dark chambers
and never again be found

Into the Castle from Drammen

Cut to the bone
A stench of mildew and pudendum
Torn from sound thought
in bad intoxication and bad mood

Of free will, in free decay
Let's give way to the art
Uholy stimuli, arsonist of hate
Prescribed destruction

With all innocence scattered
With narrow-minded metal out of touch with time
With obscure riffs from hell
chiseled out by the Beast within us
5. Stolichnaya Smert
STOLICHNAYA SMERT

Crawling through the outskirts of Odessa
as this skirt came on to me
I was strung out from manual labour
She was a bitch with a bandolier
You could tell she had a thing for
Vodka and Destruction
I showed off my piece
and she grabbed me by the horn

Halfway through the bottle
she wanted to go for a ride
Flaska opp på Vold og faens Kaos
things are going nowhere fast

Столи - спирты сатаны
Преврати меня в урода

Stolichnaya Smert
Давайте поедем до смерти

Hotwired a Chaika down by the curb
Pedal to the floor - ready for more
Give me some throttle for this craving
A gramme off of her tits and I am sailing

Militia pigs are on to us
Want to give some beating
want to see some blood
Crank it up, some good old Tangorodrim
and send some lead the coppers way

Столи - дьявольский бензин
адский молот, преврати меня в урода

Sinner’s haven Tiraspol
no place better to end it all
Snatch another bottle of Stoli
wreaking havoc into the morning

At noon I took her down by the river
pulled her under till she stopped to shiver
Another drifter into the stream
but this one will forever pester my dreams

Take another hit to start me up
med Frådende Hunger
Where I am going no one can follow
Before I disappear
out of mind, out of sight
Swallowed by the Transnistrian night

Stolichnaya Smert

Давайте поедем до смерти

--------------------------------------------------------
English

Crawling through the outskirts of Odessa
as this skirt came on to me
I was strung out from manual labour
She was a bitch with a bandolier
You could tell she had a thing for
Vodka and Destruction
I showed off my piece
and she grabbed me by the horn

Halfway through the bottle
she wanted to go for a ride
Bottled up on Violence and fucking Chaos
things are going nowhere fast

Stoli - Satanic spirit
Turn me into a beast

Stolichnaya Smert
Come on, let's go to the death

Hotwired a Chaika down by the curb
Pedal to the floor - ready for more
Give me some throttle for this craving
A gramme off of her tits and I am sailing

Militia pigs are on to us
Want to give some beating
want to see some blood
Crank it up, some good old Tangorodrim
and send some lead the coppers way

Stoli - fuel of the devil
hammer of hell, turn me into a beast

Sinner’s haven Tiraspol
no place better to end it all
Snatch another bottle of Stoli
wreaking havoc into the morning

At noon I took her down by the river
pulled her under till she stopped to shiver
Another drifter into the stream
but this one will forever pester my dreams

Take another hit to start me up
with Frothing Hunger
Where I am going no one can follow
Before I disappear
out of mind, out of sight
Swallowed by the Transnistrian night

Stolichnaya Smert

Come on, let's go to the death
6. Terminal Transnistrii
(instrumental)
7. Phantom Kosmonaut
PHANTOM KOSMONAUT

Haunting, deep space mirage
Serial number etched into my skin
The band of the Phantoms
and the sole ascendant
Loveless clockwork movement
the cold embrace of the flickering stars

Outer frontier
to godless desolation
the spectre fog around us
so merciless and cold

Striving ever onwards
like a knife to the throat
Sores are running deep
Devoid of remorse
One is insignificant
Give your all for a higher cause

A quantum leap of faith, the necessity
to tear down the walls of stagnation
This blood feud cannot be reconciled
All bonds are cut off

From the bowels of Leviathan
warheads descending
Lawless metaphysics at play
their charade is coming to an end
At the vantage point I observe
the violent throes of a dying hemisphere
To the far end of the life-death axis
Gasping for air
This is the final standstill

Oblivion came to pass
Ekranoplan on the ocean of reveries
Rearing Horsehead Nebula
This vessel be my coffin
8. Goat Lodge
GOAT LODGE

In search of meager serenity
Cunning demons ever striding
My arsenal of spirits
shall haul me through the night

In clouded visions, in distorted dreams
I’m out in the open, driven to the brink
As the dead hill comes into view
there is nothing inbetween

By the cruelty of nature
By the madness of the sea
She will settle for nothing less
She will claim as she has given
The Cormorant in the distance
Blackwinged scout of Utrøst
Standing tall, in lonely majesty
like an ill-boding totem

Whispering birches
Ancient soil of Suicide
Across the field of thorns
tearing up my old sores

Looking down that dismal road
I shall never forget their faces
So many a fellow lost
hanging from the gallows pole
Strangely, still connected
Bound by an ageless ritual
The blood of the traitors
washed away with the morning tide

The Dweller of the Threshold
reaching into his bag of tricks
The song of the Yellow Jester
an omen of the coming harvest

A passage to the clearing unfolds
sacret stone formation
The shadow of Ibex horns
appear before my weary feet

Turning the familiar key
open the door to my interior places
As howling winds go silent
I surrender to my sanctity
In the chamber of reflections
retracing my faltering steps
Cheap Kalinka and kettle coffee
rid my heart of these overgrown burdens

On the outside, the world is moving
the same ugly ways as ever before
Unbeknown to what resides beneath them
and to what end their blood shall trickle

The old, mounted trophies
are playing their games of mockery
By the horned moon, breathing life
into these devious paintings
crafted by hands unknown

Much too real, as if immersed
into a Dream within a Dream
cease to live through the broken shards
Blackout is a gift from below
9. I Eklipsens Skimmer
I EKLIPSENS SKIMMER

Når dommens hammer faller
i sjelens høst
Tretten skritt mot intet
der Dødens klokker kimer
Fanget i et iskaldt kappløp
med livet som innsats og intet å vinne

Truende skyer, Cumulonimbus
styrter mot det ytre rom
Dit sinnet farer, der pendelen svinger
i uransakelige baner

Titanspir flerrer himmelen åpen
Låst i sikte av tektoniske våpen
Blindet av et Skimmer
fra hendelsens horisont
Neonglød over megapoler i korrosjon

Brennende vinder, aske og splintret glass
Dødens isotop, Strontium-90 i livets kilde
Svart energikrig, skitne missiler
Gammaalderens klimaks - Vitam Ad Nihil

Himmelfalne disipler
i total Eklipse
Der de slites som åtsler
mellom herreløse hunder
Usurpator av himmelrikets trone
Dødens sigill, Kontrakrist
I voldelige kast
i forrykket balanse
La den gamle verden revne

Fri fra tusen års fangenskap
Jerngribben sprer sine vinger
Hatets prosjektiler mot Tellus’ buk
Fra hjertet av Khaos
som torner i skaperens side
--------------------------------------------------------
English

When the hammer of judgment falls
in the soul's autumn
Thirteen steps to nothing
Where the Death bells toll
Caught in an ice cold race
with life at stake and nothing to win

Threatening clouds, Cumulonimbus
descend towards outer space
Where the mind races, where the pendulum swings
in mysterious ways

Titan spires crack the sky open
Locked on target by tectonical weapons
Blinded by a Shimmer
from the event horizon
Neon glow over megapolises in corrosion

Burning winds, ashes and shattered glass
Isotope of Death, Strontium-90 into the source of life
Black energy war, dirty missiles
Climax of the gamma age - Vitam Ad Nihil

Overwhelmed disciples
in total Eclipse
Where they are ripped as carrions
between dogs without masters
Usurper of the heavenly throne
The seal of Death, counter-christ
In violent throws
in disturbed balance
Let the old world rupture

Free from thousand years in captivity
The Iron Vulture speads its wings
Projectiles of hate towards the bowels of Tellus
From the heart of Khaos
as thorns in the maker's side
10. Sans Soleil
(instrumental)
11. Inertia Corridors
INERTIA CORRIDORS

Staring into Inertia Corridors
Doppelgänger round the bend
Shifting from station to station
Lost in this horrid screenplay

Droning antennas
Incoherent voices
I scramble their transmission
with my tin foil mask

Let’s dive into this Cesspool that is life
Intake the Devil’s substance
Open the portals of perception
Read between the lines of angel dust

Cinders fell from a mescaline sky
...like virgin thoughts to a worm-ridden mind
Wailing masses wash away
It’s the dawn of Helter Skelter

In my temple of vice
Wading through molasses
Seeking another distraction
Something to hold off this innate unrest

Featureless talk show hosts
fade out in a dark purple haze
Block the keyhole, shut the drapes
My stalking neighbor is on to me

Brew some Tea, my trusted servant
Some of that green to set the matters right

Carried by revelations in tunnel vision
Crawlers gathering in the pipeline
As muculent tentacles coil around
the paralysed Lotuseater

From uncharted depths
roaches arise on techno stilts
Queen praying mantis
gnawing on my feet

Watching the end roll by
from my Electric Recliner
Info / Statistics
Artists : 34,242
Reviews : 7,828
Albums : 121,889
Lyrics : 150,020