Log In
Register

Europe

Band
TypeAlbum (Studio full-length)
Released
GenresHeavy Metal, Hard Rock
LabelsEpic Records
Length39:43
Ranked#29 for 1983 , #4,532 all-time
Reviews :  1
Comments :  8
Total votes :  9
Rating :  82 / 100
Have :  7       Want : 0
Submitted by level 21 Eagles
Last modified by level 21 Eagles
Share on Facebook
Share on Twitter
   
Europe - Europe Vinyl Photo by melodicEurope - Europe CD Photo by MegametalEurope - Europe CD Photo by 신길동옹
Europe Information

Track listing (Songs)

titleratingvotes
1.93.33
2.87.52
3.93.84
4.92.52
5.Boyazont91.73
6.91.73
7.902
8.902
9.902

Line-up (members)

  • Joey Tempest : Vocals, Acoustic Guitars, Keyboards
  • John Norum : Guitars, Background Vocals
  • John Levén : Bass
  • Tony Reno : Drums

Europe Reviews

 (1)
Reviewer :  level 20   70/100
Date : 
Europe를 대표하는 명곡 The Final Countdown은 이들의 세 번째 앨범에 실린 타이틀 곡이다. 이 곡을 통해 밴드는 상업적인 성공을 구가하면서 이름을 떨치게 되지만, 밴드의 역사가 The Final Countdown 앨범에서부터 시작된 것은 아니다. Europe의 시작은 엄연히 이들이 데뷔 앨범에서부터 시작된다. 이들의 셀프 타이틀 앨범부터 밴드는 자신들이 지니고 있던 잠재적인 역량을 드러내고 있다. 그러나 이 앨범은 치명적인 단점이 있는데, 이는 대부분의 밴드가 초창기에 겪게 되는 녹음 문제이다. 아마도 활동 초기였으니 Europe는 좋은 녹음현장에서 작업을 하기는 힘들었으리라. 앨범은 다소 열악한 환경에서 제작될 수밖에 없었고 그 결과 내용물에 비해 아쉬운 작품이 만들어 졌다. Europe의 셀프 타이틀 앨범은 비록 음질 면에서 상당한 손실을 입을 수밖에 없었지만, 이 앨범이 좋은 환경에서 만들어 졌다면, 수작이 되었을 것은 분명해 보인다. In the Future to Come이나 Seven Doors Hotel 같은 뛰어난 퀄리티의 곡들은 이들을 단순히 뮤지션으로서의 역량이 미숙하다고 평가하는 것은 무리하다고 생각된다. 이 곡들은 어떻게 이들이 세 번째 앨범에서 The Final Countdown이나 Carrie 같은 히트곡들을 만들 수 있었는지 알 수 있게 한다. 그만큼 이들은 시작부터 팝 ... See More

Europe Comments

 (8)
level 2   100/100
Seven Doors Hotel - Epic traditional Power metal, Eüröpe's signature song ✍ from their Signature album ✍
level   70/100
이전의 THE FINAL COUNTDOWN의 앨범으로 이슈가 되긴 했지만 유럽에서 왜 호평받지 못했는지 확인시켜준 앨범.
level 9   90/100
3번 줄창 들었씁죠...
level 12   65/100
발매당시를 감안해도 좀 촌스럽다.
level 20   95/100
výborný debut. Už hneď na začiatku obsahoval pár zásadných hitov kapely. Zvuk je ešte skôr old school, preto odporúčam album počúvať dosť nahlas (ak to vadí okoliu, kľudne aj cez slúchadlá). Štýl: Melodický Hard/Glam Rock
Europe - Europe CD Photo by Megametal
level 8   84/100
유럽 최고의 음반 중 하나
level 5   78/100
seven doors hotel
1 like
level 7   86/100
락경연대회 우승후 만든 파격적 데뷔앨범..

Europe Discography

AlbumTypeRelease dateRatingVotesReviews
▶  EuropeAlbum8291
Album86.3111
Album88.2254
Album85.250
Album89.5152
Album8520
Album9010
Live-00
Album77.520
Live-00
Album8510
Live-00
Album83.330
Album77.520
Contributors to this album
Info / Statistics
Artists : 39,097
Reviews : 9,309
Albums : 141,069
Lyrics : 188,598