Log In
Register

Heart of the Ages

Band
TypeAlbum (Studio full-length)
Released
GenresProgressive Black Metal
LabelsMisanthropy
Length59:15
Ranked#28 for 1995 , #1,475 all-time
Reviews :  3
Comments :  9
Total votes :  12
Rating :  88.3 / 100
Have :  16       Want : 3
Submitted by level 21 Eagles
Last modified by level 21 Eagles
Share on Facebook
Share on Twitter
   
In the Woods - Heart of the Ages CD Photo by 푸른날개In the Woods - Heart of the Ages CD Photo by FlyIn the Woods - Heart of the Ages CD Photo by 멀록기사In the Woods - Heart of the Ages CD Photo by orionIn the Woods - Heart of the Ages CD Photo by MelodicHeavenIn the Woods - Heart of the Ages CD Photo by Eagles
Heart of the Ages Information

Track listing (Songs)

titleratingvotes
1.12:23852
2.8:22852
3.7:5087.52
4.3:33902
5.14:5282.52
6.3:00852
7.9:0782.52

Line-up (members)

  • Ovl. Svithjod : Vocals
  • X. Botteri : Guitars
  • Oddvar A:M : Guitars
  • C:M. Botteri : Bass
  • Anders Kobro : Drums

Heart of the Ages Reviews

 (3)
Reviewer :  level 20   (80/100)
Date : 
In the Woods는 미국의 앳모스페릭 블랙 메탈 밴드 Agalloch와 비슷한 스차일의 밴드를 찾아 헤매던 중에 알게 된 밴드이다. Agalloch가 특유의 고즈넉한 분위기와 서정성을 강조한 음악으로 강렬한 인상을 남겼는데, In the Woods 또한 데뷔 앨범인 Heart of the Ages에서 비슷한 모습을 보이고 있다. 전체적으로 본작에 수록된 곡들은 호흡이 긴 편이다. 게다가 이들의 악곡은 Iron Maiden마냥 드라마틱하게 곡조의 굴곡이 선명한 것도 아니어서, 이런 장르에 익숙지 못한 리스너라면 어렵게 느껴질 소지가 클 수 있다. 하지만, 이렇게 잔잔한 분위기에 실린 감성 충만한 음악을 즐기는 이들에게 In the Woods는 큰 즐거움을 줄 것이다. 지금은 이 앨범을 좋아하게 되었지만, 처음 들었을 때만해도 그다지 좋은 인상을 받지는 않았다. In the Woods가 개인적으로 아주 좋아하는 Agalloch와 음악적으로 비슷한 지향점을 향하고 있다고 해도 귀로 듣는 질감의 차이는 매우 컸다. Agalloch에 비하면 In the Woods는 비교적 싱거운 편이다. 그러나 첫 앨범부터 소재 본연의 맛이 워낙 좋은 탓인지, 오랜 시간을 두고 들은 결과 이들의 데뷔 앨범 또한 깊은 맛이 우러나오는 명반이라는 사실을 절로 깨닫게 되었다.
2 likes
Reviewer :  level 18   (90/100)
Date : 
Napriek tomu, že debutové album od skupiny In The Woods je radené prevažne do iného - tvrdšieho hudobného štýlu (asi aj z dôvodu prvých demo nahrávok), ja ho skôr vidím (počujem) ako podarený Atmosférický Avant-garde Metal s prvkami prevažne Doom a až následne Black Metal -u. Piesne sú prevažne v strednom tempe s melodickými gitarami, ťahavými sólami a pri riffoch s nazvučením práve v blacku. Neoddeliteľnou súčasťou piesní sú rôzne atmosférické prvky. Spev je prevažne v mužských rukách, pričom sa strieda kvalitným chlapský melodický spev a blackové výkriky/rev. Doplňujúcim prvkom je podarený ženský spev hosťujúcej Synne "Soprana" Larsen. Rytmická sekcia (basa, bicie) podarene sprevádza hudbu, pritom taktiež sa vyznačuje kvalitným prevedením.
1 like
Reviewer :  level 21   (72/100)
Date : 
1992년 노르웨이에서 결성된 In The Woods의 기념비적인 데뷔앨범 Heart Of The Ages으로 Black/Gothic Metal을 기반으로 한 서정적이고 프로그레시브한 사운드를 들려준다. 광대한 음악성을 포용하고 있는데 그 노련미는 신인으로 보기 힘들정도이다. 수입반만으로도 국내에 상당한 판매고를 기록하였으며 현재는 소속레이블의 폐업으로 세계적인 휘귀반에 처해져 있다. 밴드명 In The Woods 그대로 음침한 숲을 연상시키는 신비스럽고 서정적인 암울한 음악을 들을 수 있는 음반이다.
In the Woods - Heart of the Ages CD Photo by Eagles

Heart of the Ages Comments

 (9)
level 4   (60/100)
이 앨범을 이해하기 위해 몇주에 한번씩은 꾸준히 들어봤으나 좋다는 생각은 한번도 안들었다.
1 like
level   (90/100)
3번 곡을 무지하게 좋아한다. 여타 앨범들과는 다른 감성적인 앨범을 듣고 싶을때 추천 합니다.
4 likes
level 9   (90/100)
차분하고도 정색하듯 삭막하게 내면이 쓸쓸하게 다가오는 모던 포스트 블랙에서 유명세를 이빠이 떨치듯 클린보컬이 찰지게 감미롭지만 북유럽의 정서와 너무나 괴리감이 없잖아 있다가 없다가 밀당하는 기술에 학을 띤다는 ㅋㅋㅋ
In the Woods - Heart of the Ages CD Photo by 푸른날개
level 17   (100/100)
엄청난 음반이다. Atmopheric한 면도 느껴지고 Depressive한 면도 느껴진다. 95년도 데뷔작치곤 너무 음악성이 뛰어난 거 아님??특히 1번 곡은 개인적으로 Post Black Metal의 원조로 치고있다. 혁신적인 앨범
level 12   (90/100)
귀아픈거 빼곤 좋다.
level   (90/100)
꾸준히 돌리는 몇 안되는 앨범중 하나.
level 6   (95/100)
아마 제일 처음 접한 심포닉 블랙메탈 음반이였던거 같다.당시에 꽤 감동받은 기억이 난다.
level 3   (96/100)
너무나 멋진 밴드다, 특히 1,4번곡은 상당히 아름답다
level 20   (90/100)
당연히 신입으로 보기 힘들지만,본작이 유난히 오르락거리는건 ..역시..

In the Woods Discography

AlbumTypeRelease dateRatingVotesReviews
▶  Heart of the AgesAlbum88.3123
Album8950
Album8020
Live9240
Album9250
Album72.521
Info / Statistics
Artists : 36,777
Reviews : 8,764
Albums : 132,335
Lyrics : 173,263