Log In
Register

The Time of the Oath

Band
TypeAlbum (Studio full-length)
Released
GenresPower Metal
LabelsRaw Power
Length1:01:35
Ranked#9 for 1996 , #224 all-time
Reviews :  7
Comments :  50
Total votes :  57
Rating :  89.6 / 100
Have :  37
Want : 1
Submitted by level 21 Eagles
Last modified by level 21 Eagles
Share on Facebook
Share on Twitter
   
Helloween - The Time of the Oath CD Photo by BlueZebraHelloween - The Time of the Oath CD Photo by 앤더스Helloween - The Time of the Oath CD Photo by 로큰롤프Helloween - The Time of the Oath CD Photo by MelodicHeavenHelloween - The Time of the Oath CD Photo by OUTLAWHelloween - The Time of the Oath CD Photo by 앤더스
The Time of the Oath Information

Track listing (Songs)

titleratingvotes
1.3:068512
2.5:4290.513
3.5:0584.512
4.3:3294.614
5.3:5490.716
6.4:3487.512
7.5:1283.911
8.3:478212
9.5:098612
10.9:0384.512
11.5:3187.914
12.6:5991.512

Line-up (members)

The Time of the Oath Reviews

 (7)
Reviewer :  level 6   (95/100)
Date : 
2기 헬로윈이 시작되면서, 이들은 Keeper Of The Seven Keys로의 회귀를 시도했고 그 결과가 이 앨범이다. 앨범 자체는 의외로 Keeper와 꽤 다르지만. 힘있고 유쾌한 Steel Tormentor부터 일단 마음에 든다.

Forever And One과 If I Knew는 헬로윈의 발라드 중에서도 최고의 곡이고, 강렬한 Before The War도 훌륭하다. A Million To One은 좋은 멜로디와 의미심장한 가사가 조화된 명곡이고, Anything My Mama Don't Like는 헬로윈 특유의 유머감각을 보여준다.

Kings Will Be Kings는 익숙해지는 데 굉장히 오래 걸렸는데, 엄청난 파워를 자랑하는 명곡이다. Mission Motherland는 대곡이지만 의외로 아기자기한 맛이 있는 곡이고. 그리고 끝곡 The Time Of The Oath는 헬로윈 최고 명곡 중 하나로, 음산한 분위기와 멋진 연주를 보여주는 최고의 곡이다.

어느 정도 갑작스러운 과거회귀를 시도해서 멋지게 성공하고, 다음 앨범(Better Than Law)에서 갑자기 방향을 바꿔 과거회귀를 그만두면서 또 성공하긴 정말 어려운데 이들은 그걸 해냈다. Master Of The Rings부터 The Dark Ride까지를 2기 헬로윈이라고 볼 때, 이 앨범은 그 중 최고이다.
2 likes
Reviewer :  level 18   (100/100)
Date : 
Helloween patrí nie len k špičke Speed/Power Metal -ového žánru, ale aj celej Metalovej scény. The Time of the Oath patrí medzi moje najobľúbenejšie albumy (top 10) z viacerých dôvodov: 1. vždy som patril medzi ich priaznivcov, ktorým sa páčil aj originálny hlas Andi -ho Deris -a, 2. zvuk albumu je špičkový (aspoň tak som to vnímal v dobe vydania albumu a odvtedy sa u mňa nič nezmenilo) - metalový zvuk, pritom čitateľný pre všetky nástroje, 3. pestrá gitarová hra dua Michael Weikath a Roland Grapow plná riffov, sólovania a častého striedania tempa proste nemôže nudiť -to čo oni zahrajú na jednom albume, by druhý využili na troch, 4. kvalitné, nápadité a technické prevedenie bicích Uli -ho Kusch -a - z môjho pohľadu v danej dobe patril medzi naviac prehliadaných bubeníkov, 5. a samozrejme Markus Grosskopf a jeho výborná hra na bassgitare. Veľkou silou albumu je okrem tvrdších piesní aj prechod k pomalším baladičkám: Forever and One (Neverland) a If I Knew. Vždy som uznával kapely, ktoré okrem tvrdších piesní vedel zahrať aj pomalšie a pohladiť dušu - a to Helloween vedia. Mimochodom album vždy počúvam na plné pecky, aj keď v poslednom čase už len na sluchadlách, aby som nerušil susedov a pritom si užil každý tón jedinečných piesní. Zhrnuté: jedno z top albumov celej metalovej scény.
1 like
Reviewer :  level 17   (86/100)
Date : 
제 2의 라인업으로 나선 헬로윈 2기의 두번째 앨범.
더 탄탄해지고 강력해진 자신감있는 사운드로 돌아왔다.
시작이 반이라는 의미에서 아픔을 딛고 재정비한 전작에 무척 큰 의미를 두고 높이 평가를 하는데
Master of the Rings의 성공적인 이미지에 점점 그들만의 살을 붙여나가는 느낌이 든다.
싱글 트랙으로 무척이나 성공한 Power, Forever and one 등에서도 알수 있듯이
앤디 데리스의 목소리는 이제 키스케의 그늘에서 벗어나 완벽히 헬로윈스러움을 보여준다.

이 앨범의 가장 큰 특징으로는 롤랜드 그래포우와 울리 쿠쉬의 영향력이라 할수 있는데
헬로윈스러우면서도 그들의 꼼꼼하고 질펀한 느낌이 곡들마다 베여 귀를 즐겁게 해준다.
바이카스와의 조화는 어떤곡하나 빠짐없이 골고루 조화로운 트윈기타 체제를 느낄수 있으며
기존 파워메탈의 스타일을 고수하는 사람들에게는 다소 아쉬울수도 있겠지만
16비트를 고집하기보단 그들만의 음악을 하는구나 라는 생각도 들게 해준다.

발매당시는 잘 모르겠고 헬로윈을 접한 02,03년도쯤만 해도 앤디 데리스에 대해 부정적인
팬들의 견해가 꽤 많았는데 이제 내가 적응해서 그런 비판글을 못보는건지 실제로 이제
앤디 데리스를 완전한 헬로윈의 프론트맨으로 인정해주는지
... See More
1 like
Reviewer :  level 11   (92/100)
Date : 
'왜 그들은 최고인가. 왜 그들은 전설이라 불리는가'

감정적인 이야기지만, 처음 헬로윈을 듣기 시작할적과 달리 현재는 키스케시절의 보컬링을 좋아하지않는다.(물론 키퍼시절의 음악자체에 대해서는 입이 마르고 닳도록 찬양한다.) 이후 앤디시기의 헬로윈이 말도 안될정도로 평가절하가 되었기때문인데 까놓고 말하면 키스케의 보컬링은 타고난 중후한 보이스 기반에 두성을 섞은 '매력적인 보컬링'일뿐 절대적인 의미에서 '메탈 보컬링'과는 거리가 있다.

뭐 그렇다고해서 앤디>>키스케 이런 빠심섞인 비논리적인 이야기를 하고 싶은건 아니다. 다만, 키스케시절의 헬로윈은 그때 그대로 두고 앤디 시절의 헬로윈은 별도로 논하자는것의 나의 주지이다. 키스케의 헬로윈에 밀려 앤디의 헬로윈을 버려두는 일은 없도록 하잔뜻이다.

그런 의미에서 난 이 앨범에게 상당히 높은 점수를 주고싶다. 이 앨범이야말로 키스케의 망령에서 헬로윈을 탈출시킬수있는 구심점을 마련해준 앨범이며, 앤디에게도 키스케와는 다른 특색이 있단걸 확실히 보여준 앨범이다.

여러가지면에서 이 앨범의 우월함을 증명할수 있지만 헬로윈 역사상 최고의 '뜨거운 감자'인 앤디의 보컬링에 대해서 알아보자. 앤디의 보컬적인 성향이 가장
... See More
2 likes
1 2

The Time of the Oath Comments

 (50)
level 8   (95/100)
Power, Forever and One (Neverland), The Time of the Oath 세 곡이 특히 좋다. 헤비하면서도 개성 넘치는, 훌륭한 명작이다. 특히 앤디의 허스키한 목소리와 음악이 너무 잘 어울린다.
4 likes
Helloween - The Time of the Oath CD Photo by BlueZebra
level 4   (100/100)
long live helloween !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 likes
level 21   (85/100)
Power, Forever and One 으로 친숙해진 앨범이지만, 다른 곡들도 완성도가 뛰어나다. 헬로윈 사운드에 앤디데리스의 보컬이 너무나 잘 어울린다.
4 likes
Helloween - The Time of the Oath CD Photo by Zyklus
level 10   (90/100)
이 당시 앤디에 대한 세간의 평가가 너무 안좋아서(피씨통신상의 ㅋㅋ) 전혀 들을 생각도 안하고 있었다가 친구집에 있길래 빌려서 들어봄. 1번곡...뭐 들을만은 하네..steel tormentor 어 이거 의외로 꽤 멋진데? Wake up the mountains 이거 꽤 근사하잖아? 그리고 power에 가서는 그냥 감동의 도가니 ㅠㅜ
1 like
level 15   (90/100)
무엇보다 전멤버가 작곡에 참여했다는 점에서 개성 넘치는 사운드와 구성을 엿볼수 있다. 적절한 곡과 곡간의 완급조절과 전성기 헬로윈 시절 스타일의 곡과 새로 시도하는 곡들이 적절히 요소에 배치되어 있어 듣는 재미가 더하다. 안디 데리스의 보컬이 조금은 아쉽지만 밴드에 적응해 나가는 모습에서 그것은 큰 문제가 될게 없었다.
1 like
Helloween - The Time of the Oath CD Photo by 로큰롤프
level 6   (90/100)
<We Burn>, <Steel Tormentor>, <Power>, <Forever and One>... 그냥 마음에 안 드는 트랙을 고르는 게 훨씬 빠르다.
1 like
level 5   (95/100)
Great!
level 12   (85/100)
듣고 또 들어도 또 좋다. 이 라인업의 멤버야말로 이 밴드의 두번째 전성기이다.
Helloween - The Time of the Oath CD Photo by OUTLAW
level 13   (95/100)
보컬, 멜로디, 연주 모두 뛰어나다~2기 헬로윈의 명반!!
level 7   (90/100)
꽤 좋다
level 9   (100/100)
멜로디와 기타 하모니가 너무 예쁘다. 메탈이 이리 예뻐도 되나 싶을 정도로
level 10   (90/100)
Anything My Mama Don't Like와 A Million to One 이 두곡을 넣은 의도를 모르겠다.
level 7   (85/100)
나의 헤비메탈 입문작. 처음 귀에 박혔을땐 95점을 주겠지만 지금은 많은 음악을 들었고 이 음악의 지루한 부분이나 음질적인 부분과같은 단점들이 들리면서 점수를 낮췄다.
level 3   (90/100)
개굿
level 14   (95/100)
초반부터 마지막까지 헤비하게 달려준다. 추천트랙을 선택하기보단 덜 와닿았던 6~9번 트랙을 선택하는게 나을 정도로 상당한 수작. 6~9번도 나쁘지 않지만, 그 외의 트랙의 진가가 대단했다. 대곡인 10번과 12번도 전혀 지루하지 않다.
level 6   (90/100)
음질만 더 좋게 나왔다면 ㅠㅠ 그것 때문에 점수를 깎게 되네요
level 10   (90/100)
데리스 이후 앨범에서 가장 먼저 나온 명반 Power는 진짜 감동적인 명곡이다
level 5   (90/100)
한두곡 빼면 정말 괜찮은 앨범인것 같다
level 10   (95/100)
앤디의 Helloween으로서 완전히 정착한 앨범이다. 싱글로 엄청난 인기를 얻은 Power와 개인적으로 너무나 좋아하는 발라드트랙 Forever and one이 있다. 그외 추천트랙은 7, 12번트랙!.
level 12   (90/100)
Deris 시절의 명반. 달리는 'Steel Tormentor'와 그 유명한 'Power', 'Forever and One' 그리고 웅장한 느낌의 'The Time of the Oath' 추천
1 2 3

Helloween Discography

AlbumTypeRelease dateRatingVotesReviews
EP85.1364
Album85.4707
Album91.71099
Album93.516710
Live87.2294
Album85.3462
Album74.6535
Album87.7424
EP9510
▶  The Time of the OathAlbum89.6577
Live87.4171
Album84353
Album82.2131
Album89.9665
Album81.4354
Album82.7515
Live89211
Album87.9556
Album68.6293
Album90.1862
Album81.4544
Album74324
Live98.8181
Album-00
Info / Statistics
Artists : 36,387
Reviews : 8,711
Albums : 130,714
Lyrics : 171,327