Log In
Register

Triumvirát

Band
TypeAlbum (Studio full-length)
Released
GenresBlack Metal
LabelsDemonhood Productions
FormatCD, Digital, Vinyl (LP), Cassette
Length57:49
Ranked#6 for 2012 , #238 all-time
Reviews :  1
Comments :  13
Total votes :  14
Rating :  95.4 / 100
Have :  2
Want : 2
Submitted by level 7 Execution
Last modified by level 21 Eagles
Share on Facebook
Share on Twitter
   
Cult of Fire - Triumvirát CD Photo by SingedCult of Fire - Triumvirát Vinyl PhotoCult of Fire - Triumvirát Vinyl, CD Photo by MasterChefCult of Fire - Triumvirát CD Photo by MasterChefCult of Fire - Triumvirát CD PhotoCult of Fire - Triumvirát CD Photo by 똘복이
Triumvirát Information

Track listing (Songs)

titleratingvotes
1.Závěť světu7:191001
2.Satan Mentor4:581001
3.Černá aura4:191001
4.Horizont temnoty (bonus track)8:121001
5.Z jícnů propastí7:30951
6.Sluhové věčného6:18951
7.4:581001
8.Návrat zářného zla (bonus track)6:291001
9.Bytosti z prázdnoty (bonus track)7:44951

Line-up (members)

  • Infernal Vlad : Guitars, Vocals
  • Devilish : Vocals
  • Tomáš Corn : Drums

Guest / additional musicians

  • Zdeněk Šikýř : Keyboards

Triumvirát Reviews

 (1)
Reviewer :  level   (100/100)
Date : 
부모의 유전자가 훌륭하면 좋은 아이가 나오듯 체코씬 역시 마찬가지다. 체코 블랙메탈의 1세대 Maniac Butcher, Root, Master's Hammer와 같은 쟁쟁한 그룹들이 20세기에 큰 족적을 남겼다면 21세기를 대표할 체코밴드를 꼽으라 한다면 나는 주저없이 Cult of Fire를 꼽는다. 자국의 1세대가 훌륭하면 2세대도 훌륭하다는 것을 입증하는 동시에 Root, Master's Hammer가 낳은 2세대라 예상한다. (그들의 영향을 받았는지는 확실치는 않지만 내 생각으로는 영향을 받았다고 생각이 든다.) 원시적이고도 야만스러운 사운드를 뿜어내는 Maniac Butcher와는 다른 방향으로, Root의 불경함, Master's Hammer의 신비로움을 섞은듯한 사운드로 곡들이 진행된다. 아름다운 클린기타의 아르페지오 멜로디와 신비로운 키보드로 분위기를 잡아가지만 타 메이져 심포닉 그룹들처럼 화려함에만 치중을 하는 밴드는 또 결코 아니다. 현란한 테크닉과 화려함을 뽐내는 것 보단 절제된 느낌을 더 보여주며 달릴때는 확실하게 매섭게 달려댄다. 마치 우리가 알지못하는 미지의 에너지를 표현하듯이...간단하게 표현하면 정말 마법같은 앨범이라는 생각이 든다. 이후 이들이 힌두 테마를 채용하는데 아직 자세히 들은바가 없어 다음 앨범을 구입해 들은 후에 감상평을 적어볼까 한다.
... See More
5 likes

Triumvirát Comments

 (13)
level 10   (95/100)
상당히 이교도적이고 불경한 느낌을 주고 있는 블랙메탈 사운드.
level 4   (90/100)
2집 먼저 들었는데 동급으로 좋음
1 like
level 7   (90/100)
블랙메탈에 손이 가지 않는 나도 정말 좋게 들었다
2 likes
level 8   (100/100)
입이 떡 벌어지는 블랙메탈. 우리가 흔히 집대성이란 말을 쉽게 쓰곤 하지만 이정도면 진짜 개사기가 아닐까
4 likes
level 7   (95/100)
미찼다
level 10   (95/100)
익스트림 씬자체가 이제는 특이한 컨셉만으로는 성공할 수 없다. 컬트 오브 파이어는 실력 자체도 상당하고 이제는 거의 사장 된 릴테잎이나 VHS타입으로도 앨범을 발매하는 기행을 자랑한다.
level 7   (85/100)
기대하지않고 들었습니다만, 생각외로 좋아서 놀랐습니다.
level 12   (95/100)
블랙메탈밴드는 아무나 하는게 아니다!!!!
level 12   (100/100)
블랙메탈에 한참 빠져가던 시점 오컬트계열에 관심을 가지게 해준 작품. 이들 라이브영상보고 압도된 상태에서 접한지라 더더욱 큰 의미로 다가왔던 앨범인데.. 초반트랙, 타이틀곡도 죽여주지만, 보너스트랙인 Návrat Zářného Zla, Bytosti Z Prázdnoty 에서도 뭐라 말로 표현못할 완벽한 블랙메탈의 전형을 보여준다
Cult of Fire - Triumvirát Vinyl, CD Photo by MasterChef
Cult of Fire - Triumvirát CD Photo by MasterChef
level 14   (85/100)
2집 못지않게 좋다 갠적으로 신진 블랙메탈 밴드중 가장 마음에 드는 밴드 귀에 쏙쏙 들어오고 무엇보다 밴드 특유의 고유한 색이 뚜렷해서 정말 좋다
level 8   (100/100)
첨들었던 2집보다 훨낫다
level 10   (100/100)
100점
level 17   (100/100)
블랙메탈에서 보여지는 에픽함, 엣모스페릭함, 심포닉함, 육중함과 원초적 그루브의 난폭함, 불경함이 이 한 장에 전부 들어있다. 어떤 밴드도 전부 담지 못했던 이런 블랙메탈의 하위장르에 대한 완벽한 합치이자 재생산이다. 이후의 2집에서 뭘 더 보여주려고 이 정도로 완벽한 1집을 내어놓았는가?
1 like
Cult of Fire - Triumvirát CD Photo by 똘복이

Cult of Fire Discography

AlbumTypeRelease dateRatingVotesReviews
EP9510
▶  TriumvirátAlbum95.4141
Album93.9233
EP94.370
EP9531
EP9520
Live10010
Contributors to this album
level 17 Mefisto  
Info / Statistics
Artists : 34,968
Reviews : 8,349
Albums : 125,208
Lyrics : 160,430