Log In
Register   Help
My album reviews/commentsMy collectionMy wish list
previous next
Album Comments
78,416 Album comments
Cover art
Artist name     Album title     Release date
Name    Rating    Date
Effigy of the Forgotten
level 록스타  (100/100)    2017-05-27
불탈이 존재하는 이유
Berdreyminn
preview  Sólstafir  -  preview  Berdreyminn (2017)
level r00ru  (100/100)    2017-05-27
이 다양한 장르적 요소들을 기막히게 들려주는 당신들은 대체..
Land of Hope and Glory
preview  Rainbow  -  preview  Land of Hope and Glory (2017)  [Single]
level 골방  (80/100)    2017-05-27
신곡을 기대 했는데 . 좀 아쉽군요, 곡은 들어보면 다아실 . 빠~~~바바밤 바.~아 .. 마초맨 등장 음악으로 잘 알려진 곡 .
One More Light
preview  Linkin Park  -  preview  One More Light (2017)
level petran  (80/100)    2017-05-27
린팍이 아니라 마이클런스투락이 부른다.. 멜로디는 좋다..
Legendary Years
preview  Rhapsody of Fire  -  preview  Legendary Years (2017)
level 나의 평화  (80/100)    2017-05-27
이 앨범으로 파비오의 보컬이 얼마나 훌륭한지를 또한번 느끼게되었다~새로운 보컬과는 리레코딩 앨범보다는 EP앨범이나 라이브 앨범 발매했으면 비교당하지 않고 새보컬의 장점을 보여줄수 있었을 텐데 아쉽다~하지만 연주부분은 상당히 만족스럽다 특히 직선직이고 날카로운 기타연주가 눈에 뛴다.
The Grinding Wheel
preview  Overkill  -  preview  The Grinding Wheel (2017)
level pasolini2  (80/100)    2017-05-27
바비의 목소리는 어찌 보면 쉽게 질릴듯 하지만 쓰래쉬 기타리프에 섞이면 묘한 매력으로 다가온다
The Indicted States of America
level 록스타  (85/100)    2017-05-27
85점
No Grave But The Sea
preview  Alestorm  -  preview  No Grave But The Sea (2017)
level 록큰롤프  (85/100)    2017-05-27
파워 메탈을 근간으로 두고 여러가지 사운드를 표출한듯 보이는데 역시나 곡과 곡들간의 이질감이 그다지 없다. 그래도 이전에 이미 앨범을 4장씩이나 발매한 밴드로 실력면에서는 좋은편이다. 그런데 개소리 버젼은 참 거시기하다. 듣기에 참 민망하다.
Beyond
preview  Omnium Gatherum  -  preview  Beyond (2013)
level rnrth  (95/100)    2017-05-27
자기복제니 전작의 그림자니 하는 말듣도 있지만 전작의 장점을 잘 이끌어와서 좋은 음반으로 만들어냈음은 분명하다 New World Shadows에 꿀리지 않는 명반이다
The Anomalies of Artificial Origin
level 록스타  (100/100)    2017-05-27
페쏠로지의 영향을 받았기에는 페쏠로지보단 한참 선배급이다.
Legendary Years
preview  Rhapsody of Fire  -  preview  Legendary Years (2017)
level verzox  (95/100)    2017-05-27
원조랩소디 루카랩소디 그리고 새보컬랩소디의 에메랄드소드를 들어본결과 딱히 안꿀리고 명곡들의 색다른면들을 발견해준것같아서 95
Bringer of Pain
preview  Battle Beast  -  preview  Bringer of Pain (2017)
level Megametal  (85/100)    2017-05-27
dosť krátke album - mohli pridať ešte 10 min. Hudobne je to heavy metal starej školy s ženským (kvalitným) spevom
Maximalism
preview  Amaranthe  -  preview  Maximalism (2016)
level Megametal  (75/100)    2017-05-27
je to v podstate pop/disco/modern metal/rock. Gitary by som na albume viac zvýraznil, niektoré piesne sú schopné a niektoré mi vyslovene vadili. Hlavne opakujúca sa formula: ženský spev (kvalitný) a striedanie mužského melodického s revom
Putreseminal Morphodysplastic Virulency
level 록스타  (60/100)    2017-05-27
들어줄 맛이 없다.
Primordial
preview  Shadow of Intent  -  preview  Primordial (2016)
level 록스타  (95/100)    2017-05-27
Black Dahlia Muder + Whitechapel + Make in Suffer
Dust to Dust
preview  Heavenly  -  preview  Dust to Dust (2004)
level Desperate  (100/100)    2017-05-27
내 인생 앨범. 대중 가요만 듣는 이들은 절대 이해하지 못할 앨범. 발매한지 10년이 지났지만 이후 어떤 밴드도 이런 완성도 높은 에픽앨범을 보여주지 못하고있다.
In Narcosis
preview  Maruta  -  preview  In Narcosis (2008)
level 휘루  (85/100)    2017-05-27
85점
Exit Wounds
preview  Exit Wounds  -  preview  Exit Wounds (2008)
level 서태지  (95/100)    2017-05-27
간만에 들어보는 파괴적이고 지랄맞은 그라인드코어.
Danzig
preview  Danzig  -  preview  Danzig (1988)
level 서태지  (90/100)    2017-05-27
밑엣분처럼 AC/DC와 Black Sabbath의 오묘한 결합이라고 말하고 싶다. 거기다 Misfits식 호러펑크의 그로테스크한 분위기까지 얹어져 재미있는 음악을 만들어냈다.
Enki
preview  Melechesh  -  preview  Enki (2015)
level MMSA  (95/100)    2017-05-27
비록 전작과 스타일은 유사하지만 그와 비견되는 대작을 또 한번 만들어내는 데 성공했다. 특히 마지막 곡 The Outsiders는 이들 음악의 모든 것이 녹아들어가 있는 최고의 명곡이다.
Order by    Sort
Target      
Random Album
Severed Savior - Puddle of Gore
Severed Savior
Puddle of Gore  [Demo]
rating : -
Info / Statistics
Artists : 29,656
Albums : 105,769
Reviews : 6,639
Lyrics : 104,293
Top Rating
 Sentenced
The Funeral Album
 rating : 87.5  votes : 10
 Gamma Ray
Somewhere Out in Space
 rating : 90.6  votes : 43
 Alcest
Les voyages de l'âme
 rating : 87.7  votes : 49