Log In
Register   Help
My album reviews/commentsMy collectionMy wish list
previous next
Album Comments
77,952 Album comments
Cover art
Artist name     Album title     Release date
Name    Rating    Date
Omega
preview  Asia  -  preview  Omega (2010)
level Megametal  (85/100)    2017-04-15
pokračuje v štýle predošlého albumu - podarené
Phoenix
preview  Asia  -  preview  Phoenix (2008)
level Megametal  (85/100)    2017-04-15
nové album s navrátilcom: John Wetton. Album je opäť podarené, ale oproti predošlým mierne menej výrazné. Wettonov spev je stále dobrý, ale nie už tak silný ako na začiatku kariéry
Silent Nation
preview  Asia  -  preview  Silent Nation (2004)
level Megametal  (90/100)    2017-04-15
posledné radové album, kde si zaspieval John Payne. A opäť kvalitné
Place Vendome
preview  Place Vendome  -  preview  Place Vendome (2005)
level Megametal  (85/100)    2017-04-15
Kiske má samozrejme kvalitný a ľahko rozpoznateľný hlas, ale viac mi pasuje k tvorbe svojej pôvodnej skupiny. Debutové album Place Vendome je štýlovo v melodickom štadiónovom hard rocku a AOR
Terminal Redux
preview  Vektor  -  preview  Terminal Redux (2016)
level 알봉아빠  (100/100)    2017-04-15
정말 충격적인 엘범입니다. 꼭 들어보세요.
Redeemer of Souls
preview  Judas Priest  -  preview  Redeemer of Souls (2014)
level 냐호  (90/100)    2017-04-15
다시 생각해보니까 그냥 망작 안만든걸 감사해야 되는 그런 수준이 아니다. 개인적으로는 스크리밍 급의 역작이라고 생각한다. 특히 3번은 페인킬러나 센티넬과 맞짱더도 될 수준.
Axioma Ethica Odini
preview  Enslaved  -  preview  Axioma Ethica Odini (2010)
level Kr1tz  (90/100)    2017-04-15
바이킹 블랙 메탈을 하던 엔슬레이브드 대신 블랙메탈끼가있는 프로그레시브 메탈 밴드 엔슬레이브드로 생각한다면 생각보다 괜찮은 엘범이다
Dr. Feelgood
preview  Mötley Crüe  -  preview  Dr. Feelgood (1989)
level 랍할포드  (90/100)    2017-04-15
motley crue 앨범 중 가장 좋아하는 앨범이다. 거의 전 곡이 best track 이지만, 그 중에서도 5번과 11번은 평생 잊혀지지 않을 듯한 트랙이다.
Foundations
preview  A Call To Sincerity  -  preview  Foundations (2012)
level 록스타  (60/100)    2017-04-15
사운드 자체가 너무 무겁고 곡하나하나가 다 똑같이 들린다 그리고 너무 지루함
Stone's Reach
preview  Be'lakor  -  preview  Stone's Reach (2009)
level Да  (95/100)    2017-04-14
끝내주는 리프
Absu
preview  Absu  -  preview  Absu (2009)
level petra  (85/100)    2017-04-14
드럼비트가 참 좋다. 멜로디도 살아있고~
The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser
level MMSA  (75/100)    2017-04-14
전작으로 인해 기대가 너무 커졌던 탓인지 이 앨범은 기대 이하였다. 곡들의 길이가 너무 짧다는 생각이 주를 이루었고, 전체적으로 그렇게 좋다고 느껴지지도 않았다.
Venomous Rat Regeneration Vendor
level MMSA  (90/100)    2017-04-14
경쾌하고 신나는 곡들로 꽉꽉 채워진 구성으로 다시 한 번 좋은 인상을 남겨 주었던 작품이다. 이 정도면 꽤나 성공적인 앨범이었다고 생각한다.
Hellbilly Deluxe 2
preview  Rob Zombie  -  preview  Hellbilly Deluxe 2 (2010)
level MMSA  (80/100)    2017-04-14
제목에서도 알 수 있듯이 과거로의 회귀를 시도한 것 같지만 그렇다고 해서 그때 그 느낌이 완전히 살아나는 것은 아니었지만, 대신 나름대로 듣는 재미는 있었다.
Educated Horses
preview  Rob Zombie  -  preview  Educated Horses (2006)
level MMSA  (75/100)    2017-04-14
변화를 주려 한 것 같기는 한데 결과물은 이도저도 아닌 무척 애매한 것이 되어 아쉬웠던 작품이다.
The Sinister Urge
preview  Rob Zombie  -  preview  The Sinister Urge (2001)
level MMSA  (90/100)    2017-04-14
전작에 비하면 보다 대중성을 의식한 것 같다는 생각이 들지만 여전히 시원시원하게 달려주는 곡들로 청자의 관심을 끌기에는 충분했다.
Hellbilly Deluxe
preview  Rob Zombie  -  preview  Hellbilly Deluxe (1998)
level MMSA  (95/100)    2017-04-14
White Zombie 시절 보여주었던 특유의 B급 호러 정서를 극대화하며 결과적으로 그 또한 세기말을 빛낸 아티스트로 새롭게 태어날 수 있었다고 본다. Dragula를 필두로 한 명곡들이 제법 있다.
The Last Tour on Earth
preview  Marilyn Manson  -  preview  The Last Tour on Earth (1999)  [Live]
level MMSA  (95/100)    2017-04-14
이 정도면 전설적인 라이브 앨범이라고 불러도 좋을 것이라고 생각이 들 정도로 전성기 맨슨의 압도적인 파워를 느낄 수 있었다. 상당수의 곡들이 원곡을 뛰어넘는 라이브로 충격을 주며, 특히 Antichrist Superstar에서의 카리스마는 절대 잊을 수가 없었다.
The Pale Emperor
preview  Marilyn Manson  -  preview  The Pale Emperor (2015)
level MMSA  (85/100)    2017-04-14
Eat Me, Drink Me부터의 맨슨 앨범들중에선 가장 좋게 들었던 작품이다. 여러 번의 시도 끝에 마침내 이전까지와는 다른 나름대로의 새로운 스타일을 확립하였다는 점도 높이 평가할 뿐 아니라, 전반적인 수준 또한 다소 향상된 것 같았다.
Born Villain
preview  Marilyn Manson  -  preview  Born Villain (2012)
level MMSA  (75/100)    2017-04-14
전반적으로 어정쩡했던 전작에 비하면 일관된 구성을 가지고 있으나. 그 일관됨이 지루함이라는 게 문제였다. No Reflection같이 좋은 곡도 있고 Overneath the Path of Misery는 이전까지와는 다른 신선한 기괴함을 선보였으나 전체적으로는 꽤나 늘어지는 앨범이었다.
Order by    Sort
Target      
Random Album
Info / Statistics
Artists : 29,342
Albums : 105,025
Reviews : 6,621
Lyrics : 102,883
Top Rating
 MyGrain
Signs of Existence
 rating : 81.9  votes : 13
 As I Lay Dying
Shadows Are Security
 rating : 84.6  votes : 11
 Soilwork
The Ride Majestic
 rating : 89.1  votes : 20